Facebook

Neuspokojivý - synonyma

Celkem nalezeno 27 synonym ke slovu neuspokojivý.

Význam: Nespokojivý: nezodpovídající požadavkům nebo očekáváním; nedostatečný nebo nedostačující.

nedostatečný

Nedostatečný znamená málo nebo nedostatečné množství čehokoli.

nevalný

Neúspěšný, mizerný, špatný; nevalný označuje nízkou kvalitu a nedostatečnost.

nevyhovující

Nesplňující, neodpovídající požadavkům nebo normám; nevhodné, nevhodné nebo nevhodné.

nepostačující

Nepostačující: Nedostatečný, nevyhovující požadavkům.

nekvalitní

Nekvalitní se označuje jako nízká jakost nebo nedostatečná kvalita něčeho.

mizerný

Mizerný označuje něco, co je velmi špatné, horší nebo neúplné.

nanicovatý

Nanicovatý je přídavné jméno popisující malý, nezajímavý, bezvýznamný, nedůležitý či nepatrný.

nedobrý

Negativní, zlé, špatné, kritické, neuspokojivé, nežádoucí, nebezpečné.

nepěkný

Nepěkný znamená ošklivý, nelíbivý, nevzhledný, nehezký nebo nechutný.

dobrý

Dobrý: pozitivní, dobrý skutek; vysoce hodnocený, znamenající štěstí, úspěch nebo ocenění.

neschopný

Neschopný znamená neschopnost plnit požadavky, úkoly nebo povinnosti; nezpůsobilost, neodpovídající schopnosti nebo vytrvalosti.

nečestný

Nečestný je někdo, kdo nedodržuje zákonné, morální nebo etické normy a podvádí, lže nebo manipuluje.

ničemný

Ničemný = Zlý, zvrácený, zhoubný, zločinný, bezcitný, nízký, amorální.

hanebný

Hanebný je odpudivý, odporný, způsobující hanbu nebo pohoršení.

zlý

Zlý = nekalý, nečestný, bezohledný, hněvivý, špatný, krutý, nespravedlivý.

nesprávný

Nesprávný: neodpovídající běžným pravidlům, názorům nebo standardům; chybný.

chybný

Chybný je něco, co není správné, co je nesprávné, nebo co je nedostatečné.

nenáležitý

Nenáležitý znamená "nevhodný, nepatřičný, nedostatečný".

mylný

Mylný je opačný významu správný nebo pravdivý, například mylný úsudek, předpoklad nebo tvrzení.

nepříznivý

Nepříznivý se obvykle používá k označení něčeho, co je pro danou situaci negativní nebo škodlivé.

nepříjemný

Nepříjemný je vyjádření pro to, co je nezdvořilé, otravné nebo nepříjemné.

neblahý

Neblahý je synonymem pro nešťastný, zlé, špatné nebo tragické. Může také označovat něco, co má negativní vliv.

chatrný

Chatrný (adjektivum) znamená velmi slabý, chabý, nedostatečný, nezajištěný.

churavý

Churavý znamená slabý, nemocný nebo postižený těžkou chorobou.

slabý

Slabý znamená nemocný, slabý výkon nebo slabý závěrečný výsledek. Také znamená slabší nebo slabě vyvinutý.

nemocný

Osoba trpící nějakou nemocí nebo fyzickou či duševní poruchou.

nezdravý

Nezdravý = scházející zdraví, často se používá pro životní styl, který je spojen s nepříznivými důsledky pro zdraví.

Podobná synonyma

hanebný čin

Hanebný čin je čin, který je za hranicí morálních, právních nebo etických standardů a je považován za závažný.

vůz (chatrný)

Chatrný vůz je stará a nevyhovující dopravní konstrukce, která je neudržovaná a velmi zanedbaná.

chatrný (oděv)

Chatrný oděv je velmi slabý, nepoužitelný a vybledlý oděv, často prošlý časem.

nekvalitní špatný

Nekvalitní: špatný, nedostačující, substandardní, neuspokojivý.

nevyhovující (důkaz)

Nevyhovující důkaz je důkaz, který není dostatečný pro jakýkoliv účel, např. pro doložení tvrzení nebo prokázání skutečnosti.

táhnout se (nemocný)

Táhnout se znamená prožívat obtížné období a trpělivě snášet nemoc.

mimořádně dobrý

Vynikající, skvělý, nadstandardní, excelentní.

nemocný člověk

Osoba trpící nemocí nebo zdravotním postižením.

nepříjemný (dojem)

Nepříjemný dojem je pocity odporu, obavy, rozčarování nebo rozčílení vyvolané okolnostmi či situací.

nekvalitní (práce)

Nekvalitní práce je práce která nedosahuje požadované úrovně kvality.

nepříjemný (společník)

Nepříjemným společníkem je osoba, která je otravná, nesnesitelná a nepříjemná.

dobrý skutek

Dobrý skutek je čin, kterým člověk pomáhá ostatním. Slouží k učinění něčeho dobrého, které může být prospěšné nebo přínosem pro druhé.

platby neschopný

Platby neschopný je stav, kdy osoba není schopna plnit své finanční závazky.

hrát (dobrý hokej)

Hrát znamená soutěživě propojit pohyb, taktiku a techniku, aby se dosáhlo dobrých výsledků v hokeji.

nepěkný (dům)

Nepěkný dům je neestetický a nezdá se líbivý. Má nevzhlednou architekturu nebo ošklivou barvu a může být i ve špatném stavu.

být nemocný

Být nemocný znamená trpět fyzickým či duševním onemocněním, které ovlivňuje zdraví a pohodu jedince.

nedobrý (čin)

Nedobrý čin je zločin nebo jiné protiprávní nebo morálně nevhodné chování.

dobrý odborník

Dobrý odborník je osoba s odbornými znalostmi, která je schopna poskytnout kvalitní služby, poradenství a řešení problémů.

rozmar (dobrý)

Rozmar je stav radosti, blahobytu a štěstí. Je to pozitivní emoce plná optimismu a lásky.

nepříznivý (obchod)

Nepříznivý obchod znamená zhoršení podmínek nebo obchodních vztahů, které mají negativní vliv na obě strany.

nevyhovující (výsledek)

Nevyhovující je nedostačující, nespolehlivé nebo nesprávné.

velmi dobrý

Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

nenáležitý (přítel)

Nenáležitý: nevhodný, neadekvátní, nezákonný, nespolehlivý, nevěrný.

slabý (paměť)

Slabý znamená oslabený nebo neúčinný, obvykle použitý k popisu síly, intenzity nebo schopnosti.

psychotik (nemocný hysterií)

Psychotik je člověk trpící psychickou poruchou, která se projevuje ve formě psychických poruch, jako je hysterie.

chatrný (znalosti)

Chatrný je používaný pro popis nedostatečných, slabých nebo nedostatečných znalostí.

chybný skok (koně)

Chybný skok je chyba při skoku s koněm, kdy kůň neskáče přes překážku správně.

neblahý (předtucha)

Negativní, nepříjemný pocit, který může znamenat přicházející nebezpečí nebo něco nepříjemného.