Facebook

Dobrý - synonyma

Celkem nalezeno 28 synonym ke slovu dobrý.

Význam: Dobrý: pozitivní, dobrý skutek; vysoce hodnocený, znamenající štěstí, úspěch nebo ocenění.

řádný

Řádný znamená přesný, přísný, přísně dodržovaný nebo vyhovující požadavkům.

čestný

Čestný znamená čestnou, vznešenou, věrnou, pravdivou, spravedlivou a poctivou.

ušlechtilý

Ušlechtilý je vysoce ceněný, vznešený a vznešený. To znamená, že je čestný, ctnostný a vysoce morální.

zlý

Zlý je přívlastek označující osobu nebo věc jako protiklad dobra, vykazující špatné, zlé nebo destruktivní vlastnosti.

špatný

Špatný: nespokojivý, mizerný, nevhodný, nezdravý, neuspokojivý, odpudivý, zkažený.

dovedný

Dovedný označuje schopnost ovládat, zvládat nějakou činnost nebo techniku s lehkostí a zručností.

schopný

Schopný znamená schopnost splnit něco, co je třeba, mít dostatečné znalosti, dovednosti nebo prostředky.

náležitý

Adekvátní, správný, vhodný; splňující požadované normy nebo standardy.

důkladný

Důkladný znamená velmi pečlivý, detailní a systematický; s ohledem na všechny potřebné detaily.

výborný

Výborný je znamení velmi dobrého výkonu, schopností nebo stavu; vysoce nadprůměrný.

hodnotný

Hodnotný je cenný, užitečný nebo důležitý; označuje něco, co má hodnotu nebo váhu.

kvalitní

Kvalitní znamená "vysoce kvalitní" nebo "dobré jakosti"; kvalita je měřítkem kvality, které se může vztahovat na výrobky, služby, materiály nebo procesy.

užitečný

Užitečný je něco, co je pro něco užitečné nebo vhodné pro užívání.

prospěšný

Prospěšný je to, co přináší užitek a pozitivní dopady, což je obecně užitečné a vhodné.

výhodný

Výhodný = využití zisku nebo úspory času nebo nákladů; opatření prospívající oběma stranám.

postačující

Postačující: dostatečný, dostatek.

dostatečný

Dostatečný: dostatečně dobrý nebo dostatečně velký pro danou situaci; dostatečný počet.

slušný

Slušný je vyjadřování a chování, které je v souladu se společenskými normami a považuje se za vhodné a respektované.

dobrotivý

Dobrotivý znamená laskavý, milý, shovívavý a pochopení pro jiné.

hodný

Dobrá, přátelská, milá a upřímná osoba se vztahem k druhým a úctou k jejich potřebám.

laskavý

Laskavost je dobrodružství vůle, jak se starat o druhé s pozitivním přístupem a vstřícností.

vlídný

Vlídný znamená laskavý, přátelský, ohleduplný a uctivý.

přívětivý

Přívětivý znamená sympatický, milý a přátelský. Je to osoba, která se chová příjemně a zdvořile.

milý

Milý je milá, laskavá a příjemná osoba, která se vyznačuje ohleduplností, láskyplností a soucitem.

příznivý

Příznivý je pozitivní, nápomocný, prospěšný, výhodný, příjemný.

příjemný

Příjemný se vztahuje k příjemným pocitům, které vyvolává zážitek nebo událost, například dobrý pocit, radost, klid, pohodu nebo uvolnění.

nekvalitní

Nekvalitní se označuje jako nízká jakost nebo nedostatečná kvalita něčeho.

nevalný

Nevalný významně znamená špatný, nedostatečný, nízký nebo nedostatečný.

Podobná synonyma

ušlechtilý člověk

Ušlechtilý člověk je morálně dobrý a vysoce ctí hodnoty, jako je čest, laskavost a lidskost.

ušlechtilý muž

Ušlechtilý muž je někdo, kdo je zbožný, čestný, odvážný a starostlivý o druhé. Je to člověk s vyššími morálními hodnotami.

být příjemný

Být příjemný znamená chovat se laskavě a ohleduplně, aby se druzí cítili příjemně a v pohodě.

čestný muž

Čestný muž je někdo, kdo je morálně vyspělý a vždy dodržuje sliby a slovo. Jeho činy jsou vždy v souladu se zásadami spravedlnosti a čestnosti.

špatný rádce

Špatný rádce je někdo, kdo dává špatné rady nebo vede druhé k nezdaru.

hodný (chlapec)

Hodný je chlapec, který se chová slušně, je laskavý, milý, nápomocný a starostlivý.

hodnotný (kaloricky)

Hodnotný (kaloricky) označuje potraviny s nadprůměrným obsahem energie nebo živin. Má vysoký nutriční profil a rychle dodává energii.

vlídný (tón)

Vlídný (tón) znamená milý, přátelský a laskavý.

pohodlný, příjemný pro hosta

Pohodlný: klidný, uvolněný, komfortní a příjemný pro hosta.

fotbalista (špatný)

Fotbalista je sportovec, který hraje fotbal. Hraje s míčem a snaží se ho dostat do branky soupeře.

velmi špatný

Velmi špatný = nejhorší možné hodnocení, které může být uděleno; naprostá neschopnost či zanedbání.

přívětivý člověk

Přívětivý člověk je osoba, která je milá, příjemná, laskavá a otevřená.

kvalitní věc

Věc, která má vysokou kvalitu, která splňuje ty nejvyšší standardy a je spolehlivá.

souhra (kvalitní)

Souhra je vzájemná spolupráce a jednotný výkon. Jde o koordinaci činností, které se navzájem doplňují, aby dosáhly kvalitního výsledku.

špatný čin

Špatný čin je skutek, který je zločinný, nespravedlivý nebo nedovolený podle zákonů nebo morálky.

ušlechtilý (muž)

Ušlechtilý muž je vznešený, morálně vyspělý, galantní, odvážný a etický člověk.

výhodný (finančně)

Výhodný znamená výnosný, levný, nákladově efektivní a užitečný pro financování.

vlídný člověk

Člověk, který je laskavý, milý a srdečný k ostatním.

pach (příjemný)

Pach je příjemný zápach, který může pocházet z květin, jídla, zvířat, lidí apod.

hodný (člověk)

Člověk s dobrými mravy, spravedlivý a laskavý, který se chová slušně a je oblíbený.

prospěšný (zdraví)

Prospěšný se vztahuje k tomu, co je užitečné, prospěšné nebo pozitivní pro zdraví.

nekvalitní špatný

Nekvalitní: špatný, nedostačující, substandardní, neuspokojivý.

schopný platby

Schopnost platby je schopnost lidí a podniků k provádění platby za zboží a služby.

příjemný (člověk)

Příjemný člověk je milý, usměvavý a přátelský. Má rád společnost a vytváří příjemnou atmosféru.