Facebook

Nenáležitý - synonyma

Celkem nalezeno 28 synonym ke slovu nenáležitý.

Význam: Nenáležitý znamená "nevhodný, nepatřičný, nedostatečný".

nevhodný (postup)

Nevhodný je postup, který není v souladu s obecně uznávanými standardy a může být potenciálně škodlivý.

nepatřičný

Nepatřičný: nevhodný, nevkusný, neumístěný, nevhodný, kritizovatelný.

nepřiměřený

Nepřiměřený znamená příliš velký, nevhodný nebo nezákonný.

nesprávný

Nesprávný: nesprávné, chybné, nepřesné, nesouhlasící s pravidly nebo standardem.

vhodný

Vhodný je to, co je v souladu s okolnostmi, účelem, místem a časem; co je přiměřené a příhodné.

patřičný

Patřičný znamená vhodný, odpovídající dané situaci; správný, vyhovující.

nekvalitní

Nekvalitní se označuje jako nízká jakost nebo nedostatečná kvalita něčeho.

nevalný

Nevalný významně znamená špatný, nedostatečný, nízký nebo nedostatečný.

neuspokojivý

Nespokojivý: nezodpovídající požadavkům nebo očekáváním; nedostatečný nebo nedostačující.

nedostatečný

Nedostatečný znamená nedostatečné množství nebo jakost; nízká úroveň nebo slabost.

mizerný

Mizerný označuje něco, co je velmi špatné, horší nebo neúplné.

nanicovatý

Nanicovatý je přídavné jméno popisující malý, nezajímavý, bezvýznamný, nedůležitý či nepatrný.

nedobrý

Negativní, zlé, špatné, kritické, neuspokojivé, nežádoucí, nebezpečné.

nepěkný

Nepěkný znamená ošklivý, nelíbivý, nevzhledný, nehezký nebo nechutný.

dobrý

Dobrý: pozitivní, dobrý skutek; vysoce hodnocený, znamenající štěstí, úspěch nebo ocenění.

neschopný

Neschopný znamená neschopnost plnit požadavky, úkoly nebo povinnosti; nezpůsobilost, neodpovídající schopnosti nebo vytrvalosti.

nečestný

Nečestný je někdo, kdo nedodržuje zákonné, morální nebo etické normy a podvádí, lže nebo manipuluje.

ničemný

Ničemný = Zlý, zvrácený, zhoubný, zločinný, bezcitný, nízký, amorální.

hanebný

Hanebný je odpudivý, odporný, způsobující hanbu nebo pohoršení.

zlý

Zlý = nekalý, nečestný, bezohledný, hněvivý, špatný, krutý, nespravedlivý.

chybný

Chybný je něco, co není správné, co je nesprávné, nebo co je nedostatečné.

mylný

Mylný je opačný významu správný nebo pravdivý, například mylný úsudek, předpoklad nebo tvrzení.

nepříznivý

Nepříznivý se obvykle používá k označení něčeho, co je pro danou situaci negativní nebo škodlivé.

nepříjemný

Nepříjemný je vyjádření pro to, co je nezdvořilé, otravné nebo nepříjemné.

neblahý

Neblahý je synonymem pro nešťastný, zlé, špatné nebo tragické. Může také označovat něco, co má negativní vliv.

chatrný

Chatrný (adjektivum) znamená velmi slabý, chabý, nedostatečný, nezajištěný.

churavý

Churavý znamená slabý, nemocný nebo postižený těžkou chorobou.

slabý

Slabý znamená nemocný, slabý výkon nebo slabý závěrečný výsledek. Také znamená slabší nebo slabě vyvinutý.

Podobná synonyma

mimořádně dobrý

Vynikající, skvělý, nadstandardní, excelentní.

chatrný (znalosti)

Chatrný je používaný pro popis nedostatečných, slabých nebo nedostatečných znalostí.

nevhodný

Nevhodný: nevhodný je to, co není v souladu s okolnostmi nebo se správným postupem.

postup

Postup je série kroků, které je třeba provést k dosažení požadovaného cíle.

dobrý odborník

Dobrý odborník je osoba s odbornými znalostmi, která je schopna poskytnout kvalitní služby, poradenství a řešení problémů.

postup (účelný)

Postup je účelné uspořádání kroků, které je třeba provést k dosažení konkrétního cíle.

vědecký postup

Vědecký postup je systematický proces vyhodnocování dat, který poskytuje spolehlivé výsledky. Jde o opakovatelný, objektivní a metodický postup.

výrobní (postup)

Výrobní postup je sada pravidel a postupů vytvářejících produkt, materiál nebo službu.

nepříjemný (společník)

Nepříjemným společníkem je osoba, která je otravná, nesnesitelná a nepříjemná.

obecný postup

Obecný postup je série kroků k dosažení cíle. Je to jednoduchý proces, který může být použit pro různé účely.

naznačit (postup)

Naznačit znamená dát náznak, signalizovat, naznačit že se něco děje či má stát.

osvědčený postup

Osvědčený postup je zavedený, prověřený a úspěšný způsob provádění činnosti.

postup (rychlý)

Postup je systémický a organizovaný způsob, jak dosáhnout cíle rychle a efektivně.

nekvalitní (práce)

Nekvalitní práce je práce která nedosahuje požadované úrovně kvality.

nepříznivý (obchod)

Nepříznivý obchod znamená zhoršení podmínek nebo obchodních vztahů, které mají negativní vliv na obě strany.

nedobrý (čin)

Nedobrý čin je zločin nebo jiné protiprávní nebo morálně nevhodné chování.

hrát (dobrý hokej)

Hrát znamená soutěživě propojit pohyb, taktiku a techniku, aby se dosáhlo dobrých výsledků v hokeji.