Facebook

Nenáležitý (přítel) - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu nenáležitý (přítel).

Význam: Nenáležitý: nevhodný, neadekvátní, nezákonný, nespolehlivý, nevěrný.

zlý (člověk)

Člověk zlý je nespravedlivý, sobecký a zákeřný; jeho činy jsou proti etickým principům a mohou způsobit značnou újmu.

špatný

Špatný znamená nespokojený, neuspokojivý nebo neúspěšný.

nekalý

Nekalý je protiprávní, nespravedlivý, nečestný nebo nedůstojný jednání.

čestný

Čestný je označení pro osobu, která je důvěryhodná, spravedlivá a poctivá.

ušlechtilý

Ušlechtilý znamená vznešený, vysoce ceněný; vyžaduje to odpovídající postoj a chování.

nepatřičný

Nepatřičný: nevhodný, neumístěný, nežádoucí, nevhodnost, nečestnost, nevkusnost.

nehodnotný

Nehodnotný je úplně bezcenný, neužitečný, nezáživný, bezúčelný, neplodný.

nekvalitní (práce)

Nekvalitní práce je práce která nedosahuje požadované úrovně kvality.

nevalný

Nevalný znamená nedostatečný, slabý, podprůměrný nebo neuspokojivý.

nepříznivý

Negativní, odmítavý, nevýhodný; nepříjemný, nežádoucí, nebezpečný.

nepříjemný

Nepříjemný je to, co se nám nelíbí nebo co nás obtěžuje, často také odporuje našim představám.

neblahý (předtucha)

Negativní, nepříjemný pocit, který může znamenat přicházející nebezpečí nebo něco nepříjemného.

temný

Temný znamená tmavý, místo nebo člověk s negativní atmosférou, často s hrůzou nebo strachem.

zlověstný

Zlověstný: ohrožující, příšerný, hrůzostrašný, tragický, nebezpečný.

Podobná synonyma

volno (z práce)

Volno je doba, ve které člověk nemusí pracovat a může si užít volného času.

nemocný člověk

Osoba trpící nemocí nebo zdravotním postižením.

dokonalý člověk

Člověk s dokonalou duší, tělem a myslí, který jedná s vysokou morálkou a sebekontrolou.

předtucha

Předtucha je pocit, že se něco děje nebo stane, aniž by člověk měl k dispozici jakékoli racionální důkazy.

způsoby práce

Způsoby práce jsou metody a postupy, které se používají k dosažení požadovaných cílů a výsledků.

nedůvěřivý člověk

Člověk, který je skeptický a nevěří věcem, které nejsou ověřené nebo prokázané.

neblahý

Neblahý je synonymum pro škodlivý, zlého a katastrofálního charakteru, který má za následek špatné výsledky nebo činy.

nekvalitní

Nekvalitní se vztahuje k nízké kvalitě, nedostatečnému výkonu nebo nedostatečné kvalitě výrobku nebo služby.

svobodný člověk

Svobodný člověk je někdo, kdo je nezávislý a volný od vnějšího omezení, má právo vybrat si životní styl a jednat bez cizího dohledu.

propustit z práce <koho>

Propustit z práce - ukončit pracovní poměr s někým, obvykle z důvodu nezpůsobilosti nebo nevyhovujícího chování.

těžká práce

Těžká práce je namáhavý úkol, který vyžaduje vysokou úroveň soustředění, vytrvalosti a odhodlanosti.

klidný člověk

Člověk s klidnou myslí, který snáší stres a nepříjemnosti s vyrovnaností a sebeovládáním.

práce

Práce je činnost člověka, která je zpravidla prováděna za účelem dosažení cíle.

konzervativní člověk

Konzervativní člověk je ten, kdo preferuje tradiční hodnoty a postoje, konzervuje staré zvyky a je skeptický ke změnám.

který člověk

Člověk je tvor s unikátní schopností myšlení a citů, který je schopen se vyvíjet, přizpůsobovat se, komunikovat a vytvářet kulturu.

vlivný člověk

Vlivný člověk je někdo, kdo má schopnost ovlivňovat výsledky nebo události, protože se těší uznání, autoritě a obdivu ostatních.

školní práce

Školní práce je forma studia, kdy studenti musí vypracovat úkoly, případně odbornou práci, aby splnili požadavky kurzu.

disertační (práce)

Disertační práce je vysokoškolská obhajovaná práce, která je vypracována na získání doktorského titulu.

nepříznivý (obchod)

Nepříznivý obchod znamená zhoršení podmínek nebo obchodních vztahů, které mají negativní vliv na obě strany.

škodolibý člověk

Člověk, který se raduje z jiných lidí cítících se špatně, často se mstí a má sklon k ironickým komentářům.

špatný (dojem)

Negativní dojem, hluboké zklamání, zhoršení reputace.

množství (práce)

Množství je počet jednotek nebo objemu, které byly vybrány nebo vyprodukovány během určitého časového období.

kolísavý (člověk)

Kolísavý člověk je někdo, kdo je náladový, s častými změnami nálad, a jeho chování se často mění.

nekonvenční člověk

Člověk, který se nebojí být odlišný a přijímá netradiční názory nebo postupy.

ušlechtilý člověk

Ušlechtilý člověk je morálně dobrý a vysoce ctí hodnoty, jako je čest, laskavost a lidskost.

vznešený člověk

Noblesní, ušlechtilý člověk; člověk s vyššími morálními a estetickými hodnotami.

sešlý člověk

Sešlý člověk je označení pro někoho, kdo je fyzicky, duševně nebo emočně zesláblý. Je to člověk, který trpí únavou nebo úbytkem síly a energie.

bezcharakterní člověk

Člověk bezcharakterní je ten, který nemá vlastní vůli, nerozhodnost, slabost, odhodlanost nebo morální hodnoty.