Facebook

Churavý - synonyma

Celkem nalezeno 27 synonym ke slovu churavý.

Význam: Churavý znamená slabý, nemocný nebo postižený těžkou chorobou.

nemocný

Nemocný je člověk trpící nemocí, která se projevuje fyzickými či psychickými příznaky.

nezdravý

Nezdravý znamená škodlivý pro zdraví. Může to být jídlo, návyky nebo životní prostředí, které jsou škodlivé pro lidské zdraví.

chorý

Chorý je stav, kdy člověk trpí nemocí nebo jeho tělo není fyzicky zdravé.

stonavý

Stonavý je přídavné jméno označující věci nebo situace, které jsou trvalé, trvající dlouho, nebo jsou těžké překonat.

neduživý

Slovo neduživý znamená slabý, oslabený, postrádající sílu, bez vitality, nezdravý.

zdravý

Zdravý znamená být fyzicky i duševně silný, být v dobrém stavu, mít dobré zdraví a energii.

nekvalitní

Nekvalitní se označuje jako nízká jakost nebo nedostatečná kvalita něčeho.

nevalný

Nevalný významně znamená špatný, nedostatečný, nízký nebo nedostatečný.

neuspokojivý

Nespokojivý: nezodpovídající požadavkům nebo očekáváním; nedostatečný nebo nedostačující.

nedostatečný

Nedostatečný znamená nedostatečné množství nebo jakost; nízká úroveň nebo slabost.

mizerný

Mizerný označuje něco, co je velmi špatné, horší nebo neúplné.

nanicovatý

Nanicovatý je přídavné jméno popisující malý, nezajímavý, bezvýznamný, nedůležitý či nepatrný.

nedobrý

Negativní, zlé, špatné, kritické, neuspokojivé, nežádoucí, nebezpečné.

nepěkný

Nepěkný znamená ošklivý, nelíbivý, nevzhledný, nehezký nebo nechutný.

dobrý

Dobrý: pozitivní, dobrý skutek; vysoce hodnocený, znamenající štěstí, úspěch nebo ocenění.

neschopný

Neschopný znamená neschopnost plnit požadavky, úkoly nebo povinnosti; nezpůsobilost, neodpovídající schopnosti nebo vytrvalosti.

nečestný

Nečestný je někdo, kdo nedodržuje zákonné, morální nebo etické normy a podvádí, lže nebo manipuluje.

ničemný

Ničemný = Zlý, zvrácený, zhoubný, zločinný, bezcitný, nízký, amorální.

hanebný

Hanebný je odpudivý, odporný, způsobující hanbu nebo pohoršení.

zlý

Zlý = nekalý, nečestný, bezohledný, hněvivý, špatný, krutý, nespravedlivý.

nesprávný

Nesprávný: neodpovídající běžným pravidlům, názorům nebo standardům; chybný.

chybný

Chybný je něco, co není správné, co je nesprávné, nebo co je nedostatečné.

nenáležitý

Nenáležitý znamená "nevhodný, nepatřičný, nedostatečný".

mylný

Mylný je opačný významu správný nebo pravdivý, například mylný úsudek, předpoklad nebo tvrzení.

nepříznivý

Nepříznivý se obvykle používá k označení něčeho, co je pro danou situaci negativní nebo škodlivé.

nepříjemný

Nepříjemný je vyjádření pro to, co je nezdvořilé, otravné nebo nepříjemné.

neblahý

Neblahý je synonymem pro nešťastný, zlé, špatné nebo tragické. Může také označovat něco, co má negativní vliv.

chatrný

Chatrný (adjektivum) znamená velmi slabý, chabý, nedostatečný, nezajištěný.

slabý

Slabý znamená nemocný, slabý výkon nebo slabý závěrečný výsledek. Také znamená slabší nebo slabě vyvinutý.

Podobná synonyma

být zdravý

Být zdravý znamená být v dobré fyzické i duševní pohodě, mít silné imunitní systém a dobrou energii.

nepříjemný (dojem)

Nepříjemný dojem je pocity odporu, obavy, rozčarování nebo rozčílení vyvolané okolnostmi či situací.

být chorý

Být chorý znamená mít zdravotní problémy, které jsou způsobeny nemocí nebo jinými zdravotními potížemi.

psychotik (nemocný hysterií)

Psychotik je člověk trpící psychickou poruchou, která se projevuje ve formě psychických poruch, jako je hysterie.

nepěkný (dům)

Nepěkný dům je neestetický a nezdá se líbivý. Má nevzhlednou architekturu nebo ošklivou barvu a může být i ve špatném stavu.

platby neschopný

Platby neschopný je stav, kdy osoba není schopna plnit své finanční závazky.

nedobrý (čin)

Nedobrý čin je zločin nebo jiné protiprávní nebo morálně nevhodné chování.

chatrný (oděv)

Chatrný oděv je velmi slabý, nepoužitelný a vybledlý oděv, často prošlý časem.

hrát (dobrý hokej)

Hrát znamená soutěživě propojit pohyb, taktiku a techniku, aby se dosáhlo dobrých výsledků v hokeji.

dobrý odborník

Dobrý odborník je osoba s odbornými znalostmi, která je schopna poskytnout kvalitní služby, poradenství a řešení problémů.

velmi dobrý

Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

nekvalitní špatný

Nekvalitní: špatný, nedostačující, substandardní, neuspokojivý.

slabý (paměť)

Slabý znamená oslabený nebo neúčinný, obvykle použitý k popisu síly, intenzity nebo schopnosti.

hanebný čin

Hanebný čin je čin, který je za hranicí morálních, právních nebo etických standardů a je považován za závažný.

táhnout se (nemocný)

Táhnout se znamená prožívat obtížné období a trpělivě snášet nemoc.

chybný skok (koně)

Chybný skok je chyba při skoku s koněm, kdy kůň neskáče přes překážku správně.

nepříznivý (obchod)

Nepříznivý obchod znamená zhoršení podmínek nebo obchodních vztahů, které mají negativní vliv na obě strany.

nemocný člověk

Osoba trpící nemocí nebo zdravotním postižením.

vůz (chatrný)

Chatrný vůz je stará a nevyhovující dopravní konstrukce, která je neudržovaná a velmi zanedbaná.

duševně chorý

Duševní choroba je onemocnění, které se projevuje poruchami myšlení, pocitů nebo chování. Může snížit schopnost člověka řídit jeho život.

mimořádně dobrý

Vynikající, skvělý, nadstandardní, excelentní.

nenáležitý (přítel)

Nenáležitý: nevhodný, neadekvátní, nezákonný, nespolehlivý, nevěrný.

být nemocný

Být nemocný znamená trpět fyzickým či duševním onemocněním, které ovlivňuje zdraví a pohodu jedince.

neblahý (předtucha)

Negativní, nepříjemný pocit, který může znamenat přicházející nebezpečí nebo něco nepříjemného.

neuspokojivý (stav)

Nevyhovující; nespokojivý; nedostačující; nedostatečný; nedostatečné splnění; neuspokojivý stav.

nekvalitní (práce)

Nekvalitní práce je práce která nedosahuje požadované úrovně kvality.

neduživý (stařec)

Neduživý (stařec) je někdo, kdo trpí fyzickou či duševní slabostí a postupně se zhoršuje.

rozmar (dobrý)

Rozmar je stav radosti, blahobytu a štěstí. Je to pozitivní emoce plná optimismu a lásky.

dobrý skutek

Dobrý skutek je čin, který pomáhá druhým a který má pozitivní dopad na lidi, zvířata nebo životní prostředí.