Facebook

Nepříjemný - synonyma

Celkem nalezeno 29 synonym ke slovu nepříjemný.

Význam: Nepříjemný je vyjádření pro to, co je nezdvořilé, otravné nebo nepříjemné.

nemilý

Nemilý = neúprosný, nevlídný, nesnášenlivý, nepříjemný, nezdvořilý, neslušný, netaktní, nevrlý.

nelibý

Nelibý je nepříjemný, odpudivý, odmítavý, nechtěný, odporuhodný.

nesympatický

Nesympatický = nevlídný, nechutný, nezdvořilý, zneuctěný, nezáživný, odpudivý, drsný.

protivný

Protivný: osoba, která vyvolává nežádoucí reakce: neochotu, nespokojenost a rozhořčení.

nepohodlný

Nepohodlný je to, co je těžké, obtížné, nepříjemné, nebo co není vhodné.

nepěkný

Nepěkný znamená ošklivý, neestetický, nevhodný, odporuhodný nebo nezdvořilý.

trapný

Nezdvořilý, neslušný, provinilý; což je něco, jako by se člověk cítil trapně.

odporný

Odporný: odpuzující, nechutný, odporuhodný, ošklivý, odpudivý, nepatřičný, odpornej, ohavný, protivný.

odpudivý

Odpudivý: vzbuzující odpor, odporuhodný, odporný.

nekvalitní

Nekvalitní se označuje jako nízká jakost nebo nedostatečná kvalita něčeho.

nevalný

Nevalný významně znamená špatný, nedostatečný, nízký nebo nedostatečný.

neuspokojivý

Nespokojivý: nezodpovídající požadavkům nebo očekáváním; nedostatečný nebo nedostačující.

nedostatečný

Nedostatečný znamená nedostatečné množství nebo jakost; nízká úroveň nebo slabost.

mizerný

Mizerný označuje něco, co je velmi špatné, horší nebo neúplné.

nanicovatý

Nanicovatý je přídavné jméno popisující malý, nezajímavý, bezvýznamný, nedůležitý či nepatrný.

nedobrý

Negativní, zlé, špatné, kritické, neuspokojivé, nežádoucí, nebezpečné.

dobrý

Dobrý: pozitivní, dobrý skutek; vysoce hodnocený, znamenající štěstí, úspěch nebo ocenění.

neschopný

Neschopný znamená neschopnost plnit požadavky, úkoly nebo povinnosti; nezpůsobilost, neodpovídající schopnosti nebo vytrvalosti.

nečestný

Nečestný je někdo, kdo nedodržuje zákonné, morální nebo etické normy a podvádí, lže nebo manipuluje.

ničemný

Ničemný = Zlý, zvrácený, zhoubný, zločinný, bezcitný, nízký, amorální.

hanebný

Hanebný je odpudivý, odporný, způsobující hanbu nebo pohoršení.

zlý

Zlý = nekalý, nečestný, bezohledný, hněvivý, špatný, krutý, nespravedlivý.

nesprávný

Nesprávný: neodpovídající běžným pravidlům, názorům nebo standardům; chybný.

chybný

Chybný je něco, co není správné, co je nesprávné, nebo co je nedostatečné.

nenáležitý

Nenáležitý znamená "nevhodný, nepatřičný, nedostatečný".

mylný

Mylný je opačný významu správný nebo pravdivý, například mylný úsudek, předpoklad nebo tvrzení.

nepříznivý

Nepříznivý se obvykle používá k označení něčeho, co je pro danou situaci negativní nebo škodlivé.

neblahý

Neblahý je synonymem pro nešťastný, zlé, špatné nebo tragické. Může také označovat něco, co má negativní vliv.

chatrný

Chatrný (adjektivum) znamená velmi slabý, chabý, nedostatečný, nezajištěný.

Podobná synonyma

nenáležitý (přítel)

Nenáležitý: nevhodný, neadekvátní, nezákonný, nespolehlivý, nevěrný.

člověk (odporný)

Lidská bytost, kterou lze charakterizovat jako odpudivou, zlou, neuctivou nebo odpornou.

vůz (chatrný)

Chatrný vůz je stará a nevyhovující dopravní konstrukce, která je neudržovaná a velmi zanedbaná.

velmi dobrý

Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

dobrý odborník

Dobrý odborník je osoba s odbornými znalostmi, která je schopna poskytnout kvalitní služby, poradenství a řešení problémů.

dobrý skutek

Dobrý skutek je čin, kterým člověk pomáhá ostatním. Slouží k učinění něčeho dobrého, které může být prospěšné nebo přínosem pro druhé.

být protivný

Být protivný znamená být nevychovaný, drzý, nepříjemný a zlý.

hrát (dobrý hokej)

Hrát znamená soutěživě propojit pohyb, taktiku a techniku, aby se dosáhlo dobrých výsledků v hokeji.

odporný (hmyz)

Odporný hmyz je hmyz, který je nepříjemný, špinavý nebo odpuzující.

nekvalitní špatný

Nekvalitní: špatný, nedostačující, substandardní, neuspokojivý.

mimořádně dobrý

Vynikající, skvělý, nadstandardní, excelentní.

žalostně trapný

Vysoce trapný, směšný nebo hrůzný až bolestivý, aby bylo poznat, jak moc je to trapné.

protivný člověk

Nepříjemná osoba, která je agresivní, nesnášenlivá a konfliktní.

platby neschopný

Platby neschopný je stav, kdy osoba není schopna plnit své finanční závazky.

rozmar (dobrý)

Rozmar je stav radosti, blahobytu a štěstí. Je to pozitivní emoce plná optimismu a lásky.

chatrný (znalosti)

Chatrný je používaný pro popis nedostatečných, slabých nebo nedostatečných znalostí.

chybný skok (koně)

Chybný skok je chyba při skoku s koněm, kdy kůň neskáče přes překážku správně.

nepříznivý (obchod)

Nepříznivý obchod znamená zhoršení podmínek nebo obchodních vztahů, které mají negativní vliv na obě strany.

odporný člověk

Osoba, která je nezdvořilá a neslušná, nespravedlivá a hrubá, způsobuje odpor a rozčarování.

nedobrý (čin)

Nedobrý čin je zločin nebo jiné protiprávní nebo morálně nevhodné chování.

chatrný (oděv)

Chatrný oděv je velmi slabý, nepoužitelný a vybledlý oděv, často prošlý časem.

neblahý (předtucha)

Negativní, nepříjemný pocit, který může znamenat přicházející nebezpečí nebo něco nepříjemného.

hanebný čin

Hanebný čin je čin, který je za hranicí morálních, právních nebo etických standardů a je považován za závažný.

být odporný

Být odporný znamená být velmi nevhodný, odporující všem dobrým mravům nebo zásadám.

neuspokojivý (stav)

Nevyhovující; nespokojivý; nedostačující; nedostatečný; nedostatečné splnění; neuspokojivý stav.

nepěkný (dům)

Nepěkný dům je neestetický a nezdá se líbivý. Má nevzhlednou architekturu nebo ošklivou barvu a může být i ve špatném stavu.

nekvalitní (práce)

Nekvalitní práce je práce která nedosahuje požadované úrovně kvality.