Facebook

Mylný - synonyma

Celkem nalezeno 28 synonym ke slovu mylný.

Význam: Mylný je opačný významu správný nebo pravdivý, například mylný úsudek, předpoklad nebo tvrzení.

chybný

Chybný je opakem správného; označuje selhání, nedostatek nebo nesprávnost.

klamný

Klamný = nepravdivý, mylný, zavádějící.

správný

Správný = správně provedený, oprávněný, v souladu se zákony, normami či principy.

nesprávný

Nesprávný: omyl, chybný, nesprávný, neodpovídající standardům nebo normám.

nepravdivý

Nepravdivý = lživý, nemá pravdivosti, mylný, nesprávný.

bludný

Omyl, chybný, klamný; odchylka od správného pochopení, uvažování nebo jednání.

scestný

Nevhodný, neúplný, nesprávný, nesprávný, nesprávný, nepřesný.

nekvalitní

Nekvalitní se označuje jako nízká jakost nebo nedostatečná kvalita něčeho.

nevalný

Nevalný významně znamená špatný, nedostatečný, nízký nebo nedostatečný.

neuspokojivý

Nespokojivý: nezodpovídající požadavkům nebo očekáváním; nedostatečný nebo nedostačující.

nedostatečný

Nedostatečný znamená nedostatečné množství nebo jakost; nízká úroveň nebo slabost.

mizerný

Mizerný označuje něco, co je velmi špatné, horší nebo neúplné.

nanicovatý

Nanicovatý je přídavné jméno popisující malý, nezajímavý, bezvýznamný, nedůležitý či nepatrný.

nedobrý

Negativní, zlé, špatné, kritické, neuspokojivé, nežádoucí, nebezpečné.

nepěkný

Nepěkný znamená ošklivý, nelíbivý, nevzhledný, nehezký nebo nechutný.

dobrý

Dobrý: pozitivní, dobrý skutek; vysoce hodnocený, znamenající štěstí, úspěch nebo ocenění.

neschopný

Neschopný znamená neschopnost plnit požadavky, úkoly nebo povinnosti; nezpůsobilost, neodpovídající schopnosti nebo vytrvalosti.

nečestný

Nečestný je někdo, kdo nedodržuje zákonné, morální nebo etické normy a podvádí, lže nebo manipuluje.

ničemný

Ničemný = Zlý, zvrácený, zhoubný, zločinný, bezcitný, nízký, amorální.

hanebný

Hanebný je odpudivý, odporný, způsobující hanbu nebo pohoršení.

zlý

Zlý = nekalý, nečestný, bezohledný, hněvivý, špatný, krutý, nespravedlivý.

nenáležitý

Nenáležitý znamená "nevhodný, nepatřičný, nedostatečný".

nepříznivý

Nepříznivý se obvykle používá k označení něčeho, co je pro danou situaci negativní nebo škodlivé.

nepříjemný

Nepříjemný je vyjádření pro to, co je nezdvořilé, otravné nebo nepříjemné.

neblahý

Neblahý je synonymem pro nešťastný, zlé, špatné nebo tragické. Může také označovat něco, co má negativní vliv.

chatrný

Chatrný (adjektivum) znamená velmi slabý, chabý, nedostatečný, nezajištěný.

churavý

Churavý znamená slabý, nemocný nebo postižený těžkou chorobou.

Podobná synonyma

velmi dobrý

Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

chatrný (znalosti)

Chatrný je používaný pro popis nedostatečných, slabých nebo nedostatečných znalostí.

hrát (dobrý hokej)

Hrát znamená soutěživě propojit pohyb, taktiku a techniku, aby se dosáhlo dobrých výsledků v hokeji.

vůz (chatrný)

Chatrný vůz je stará a nevyhovující dopravní konstrukce, která je neudržovaná a velmi zanedbaná.

rozmar (dobrý)

Rozmar je stav radosti, blahobytu a štěstí. Je to pozitivní emoce plná optimismu a lásky.

platby neschopný

Platby neschopný je stav, kdy osoba není schopna plnit své finanční závazky.

dobrý odborník

Dobrý odborník je osoba s odbornými znalostmi, která je schopna poskytnout kvalitní služby, poradenství a řešení problémů.

mimořádně dobrý

Vynikající, skvělý, nadstandardní, excelentní.

chybný skok (koně)

Chybný skok je chyba při skoku s koněm, kdy kůň neskáče přes překážku správně.

neblahý (předtucha)

Negativní, nepříjemný pocit, který může znamenat přicházející nebezpečí nebo něco nepříjemného.

nepříznivý (obchod)

Nepříznivý obchod znamená zhoršení podmínek nebo obchodních vztahů, které mají negativní vliv na obě strany.

dobrý skutek

Dobrý skutek je čin, který pomáhá druhým a který má pozitivní dopad na lidi, zvířata nebo životní prostředí.

nedobrý (čin)

Nedobrý čin je zločin nebo jiné protiprávní nebo morálně nevhodné chování.

hanebný čin

Hanebný čin je čin, který je za hranicí morálních, právních nebo etických standardů a je považován za závažný.

nekvalitní (práce)

Nekvalitní práce je práce která nedosahuje požadované úrovně kvality.

správný (víra)

Správná víra je podle náboženských učení názor, který je v souladu s biblí, pravdou nebo božskou vůlí.

nepříjemný (společník)

Nepříjemným společníkem je osoba, která je otravná, nesnesitelná a nepříjemná.

chatrný (oděv)

Chatrný oděv je velmi slabý, nepoužitelný a vybledlý oděv, často prošlý časem.

nepěkný (dům)

Nepěkný dům je neestetický a nezdá se líbivý. Má nevzhlednou architekturu nebo ošklivou barvu a může být i ve špatném stavu.

neuspokojivý (stav)

Nevyhovující; nespokojivý; nedostačující; nedostatečný; nedostatečné splnění; neuspokojivý stav.

nekvalitní špatný

Nekvalitní: špatný, nedostačující, substandardní, neuspokojivý.

nepříjemný (dojem)

Nepříjemný dojem je pocity odporu, obavy, rozčarování nebo rozčílení vyvolané okolnostmi či situací.

nenáležitý (přítel)

Nenáležitý: nevhodný, neadekvátní, nezákonný, nespolehlivý, nevěrný.