Facebook

Nekvalitní (práce) - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu nekvalitní (práce).

Význam: Nekvalitní práce je práce která nedosahuje požadované úrovně kvality.

zlý (člověk)

Člověk zlý je nespravedlivý, sobecký a zákeřný; jeho činy jsou proti etickým principům a mohou způsobit značnou újmu.

špatný

Špatný znamená nespokojený, neuspokojivý nebo neúspěšný.

nekalý

Nekalý je protiprávní, nespravedlivý, nečestný nebo nedůstojný jednání.

čestný

Čestný je označení pro osobu, která je důvěryhodná, spravedlivá a poctivá.

ušlechtilý

Ušlechtilý znamená vznešený, vysoce ceněný; vyžaduje to odpovídající postoj a chování.

nenáležitý (přítel)

Nenáležitý: nevhodný, neadekvátní, nezákonný, nespolehlivý, nevěrný.

nepatřičný

Nepatřičný: nevhodný, neumístěný, nežádoucí, nevhodnost, nečestnost, nevkusnost.

nehodnotný

Nehodnotný je úplně bezcenný, neužitečný, nezáživný, bezúčelný, neplodný.

nevalný

Nevalný znamená nedostatečný, slabý, podprůměrný nebo neuspokojivý.

nepříznivý

Negativní, odmítavý, nevýhodný; nepříjemný, nežádoucí, nebezpečný.

nepříjemný

Nepříjemný je to, co se nám nelíbí nebo co nás obtěžuje, často také odporuje našim představám.

neblahý (předtucha)

Negativní, nepříjemný pocit, který může znamenat přicházející nebezpečí nebo něco nepříjemného.

temný

Temný znamená tmavý, místo nebo člověk s negativní atmosférou, často s hrůzou nebo strachem.

zlověstný

Zlověstný: ohrožující, příšerný, hrůzostrašný, tragický, nebezpečný.

Podobná synonyma

člověk

Člověk je inteligentní tvor, který se liší ostatními živočichy svou schopností vnímat, chápat a používat jazyk.

neblahý

Neblahý je adjektivum a označuje něco, co je zlé nebo nešťastné; obvykle se používá k popisu výsledků, následků nebo důsledků něčeho.

čestný (v plnění závazků)

Čestný znamená prokazovat věrnost slibům a závazkům, dodržovat je a vystupovat spravedlivě a upřímně.

poctivý (člověk)

Člověk poctivý je ten, který je spolehlivý, čestný a férový; jeho jednání je otevřené a upřímné.

zkoumaný člověk

Zkoumaný člověk je osoba, která se zkoumá, aby se získaly informace o jejích vlastnostech a chování.

drahý (přítel)

Drahý (přítel) je výraz pro někoho, koho si vážíte, o kom víte, že vám bude vždy věrný a bude vám oporou.

člověk (odporný)

Lidská bytost, kterou lze charakterizovat jako odpudivou, zlou, neuctivou nebo odpornou.

člověk (vůbec)

Člověk je vysoce inteligentní druh hominidů, kterým se často připisuje velké schopnosti komunikace, používání zbraní a schopnost vytvářet civilizace.

nekonvenční člověk

Člověk, který se nebojí být odlišný a přijímá netradiční názory nebo postupy.

divoký n. zlý člověk

Nezkrotný, nespoutaný, drsný, bezohledný, obtížně ovladatelný člověk.

důvěrný přítel

Důvěrný přítel je někdo, kdo je vám blízký a můžete se na něj spolehnout. Je to někdo, koho můžete sdílet své nejintimnější myšlenky, pocity a tajemství.

panovačný člověk

Člověk, který je autoritativní, tvrdohlavý a dominantní v jeho postoji.

čestný muž

Čestný muž je někdo, kdo je morálně vyspělý a vždy dodržuje sliby a slovo. Jeho činy jsou vždy v souladu se zásadami spravedlnosti a čestnosti.

nenáležitý

Nenáležitý je synonymum pro nesprávný nebo nevhodný; odkazuje na to, že něco je neúplné nebo nedostatečné.

sešlý člověk

Sešlý člověk je vyčerpaný, oslabený, vyčerpaný, bez energie a sil.

předtucha

Předtucha je vnímání předem neznámého nebo nevysvětlitelného pocitu nebo tušení budoucího události.

přítel

Přítel je osoba, se kterou sdílíme osobní vztah plný důvěry, pochopení, podpory a lásky.

dobrácký (člověk)

Lidé s dobráckou povahou jsou přátelští, vlídní a něžní. Mají sklon loajálně pomáhat ostatním a jsou ochotni obětovat část svého času, úsilí nebo peněz pro dobro druhých.

(přehnaně) sebevědomý člověk

Sebevědomý člověk je osoba, která je si vědoma svých schopností, silná víra ve své schopnosti a schopnost dosáhnout úspěchu.

vlídný člověk

Člověk, který je laskavý, milý a srdečný k ostatním.

nezkušený (člověk)

Nezkušený = člověk, který nemá žádné zkušenosti, schopnosti či znalosti v dané oblasti.

ušlechtilý muž

Ušlechtilý muž je hrdina, který se vyznačuje čestností a statečností, vždy jedná správně a učiní vše, co je v jeho silách, aby pomohl druhým.

dokonalý člověk

Člověk s dokonalou duší, tělem a myslí, který jedná s vysokou morálkou a sebekontrolou.