Facebook

Neschopný - synonyma

Celkem nalezeno 29 synonym ke slovu neschopný.

Význam: Neschopný znamená neschopnost plnit požadavky, úkoly nebo povinnosti; nezpůsobilost, neodpovídající schopnosti nebo vytrvalosti.

nezpůsobilý

Nezpůsobilý znamená neschopný, nemající schopnosti, schopnosti nebo dovednosti pro něco.

nekompetentní

Nekompetentní je pojem označující osobu, která není schopná plnit úkoly nebo řešit problémy kvůli nedostatku znalostí a dovedností.

impotentní

Impotentní znamená bezmocný nebo bezschopný, obvykle používané pro popis sexuální nebo reprodukční neschopnosti.

schopný

Schopný je přídavné jméno označující schopnost konat nějakou činnost, vykonávat něco nebo mít určitou dovednost.

potentní

Potentní znamená mít silnou, výraznou nebo vlivnou sílu nebo schopnost.

nekvalitní

Nekvalitní se označuje jako nízká jakost nebo nedostatečná kvalita něčeho.

nevalný

Nevalný významně znamená špatný, nedostatečný, nízký nebo nedostatečný.

neuspokojivý

Nespokojivý: nezodpovídající požadavkům nebo očekáváním; nedostatečný nebo nedostačující.

nedostatečný

Nedostatečný znamená nedostatečné množství nebo jakost; nízká úroveň nebo slabost.

mizerný

Mizerný označuje něco, co je velmi špatné, horší nebo neúplné.

nanicovatý

Nanicovatý je přídavné jméno popisující malý, nezajímavý, bezvýznamný, nedůležitý či nepatrný.

nedobrý

Negativní, zlé, špatné, kritické, neuspokojivé, nežádoucí, nebezpečné.

nepěkný

Nepěkný znamená ošklivý, nelíbivý, nevzhledný, nehezký nebo nechutný.

dobrý

Dobrý: pozitivní, dobrý skutek; vysoce hodnocený, znamenající štěstí, úspěch nebo ocenění.

nečestný

Nečestný je někdo, kdo nedodržuje zákonné, morální nebo etické normy a podvádí, lže nebo manipuluje.

ničemný

Ničemný = Zlý, zvrácený, zhoubný, zločinný, bezcitný, nízký, amorální.

hanebný

Hanebný je odpudivý, odporný, způsobující hanbu nebo pohoršení.

zlý

Zlý = nekalý, nečestný, bezohledný, hněvivý, špatný, krutý, nespravedlivý.

nesprávný

Nesprávný: neodpovídající běžným pravidlům, názorům nebo standardům; chybný.

chybný

Chybný je něco, co není správné, co je nesprávné, nebo co je nedostatečné.

nenáležitý

Nenáležitý znamená "nevhodný, nepatřičný, nedostatečný".

mylný

Mylný je opačný významu správný nebo pravdivý, například mylný úsudek, předpoklad nebo tvrzení.

nepříznivý

Nepříznivý se obvykle používá k označení něčeho, co je pro danou situaci negativní nebo škodlivé.

nepříjemný

Nepříjemný je vyjádření pro to, co je nezdvořilé, otravné nebo nepříjemné.

neblahý

Neblahý je synonymem pro nešťastný, zlé, špatné nebo tragické. Může také označovat něco, co má negativní vliv.

chatrný

Chatrný (adjektivum) znamená velmi slabý, chabý, nedostatečný, nezajištěný.

churavý

Churavý znamená slabý, nemocný nebo postižený těžkou chorobou.

slabý

Slabý znamená nemocný, slabý výkon nebo slabý závěrečný výsledek. Také znamená slabší nebo slabě vyvinutý.

nemocný

Osoba trpící nějakou nemocí nebo fyzickou či duševní poruchou.

Podobná synonyma

rozmar (dobrý)

Rozmar je stav radosti, blahobytu a štěstí. Je to pozitivní emoce plná optimismu a lásky.

nemocný člověk

Osoba trpící nemocí nebo zdravotním postižením.

mimořádně dobrý

Vynikající, skvělý, nadstandardní, excelentní.

nepěkný (dům)

Nepěkný dům je neestetický a nezdá se líbivý. Má nevzhlednou architekturu nebo ošklivou barvu a může být i ve špatném stavu.

velmi dobrý

Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

vůz (chatrný)

Chatrný vůz je stará a nevyhovující dopravní konstrukce, která je neudržovaná a velmi zanedbaná.

nepříjemný (společník)

Nepříjemným společníkem je osoba, která je otravná, nesnesitelná a nepříjemná.

nezpůsobilý (práce)

Nezpůsobilý je někdo, kdo není schopen plnit požadavky na vykonávání práce.

nepříznivý (obchod)

Nepříznivý obchod znamená zhoršení podmínek nebo obchodních vztahů, které mají negativní vliv na obě strany.

chatrný (znalosti)

Chatrný je používaný pro popis nedostatečných, slabých nebo nedostatečných znalostí.

psychotik (nemocný hysterií)

Psychotik je osoba trpící psychickou poruchou (např. hysterií), charakterizovanou změnami v myšlení, chování a emocích.

dobrý skutek

Dobrý skutek je čin, kterým člověk pomáhá ostatním. Slouží k učinění něčeho dobrého, které může být prospěšné nebo přínosem pro druhé.

nekvalitní špatný

Nekvalitní: špatný, nedostačující, substandardní, neuspokojivý.

nedobrý (čin)

Nedobrý čin je zločin nebo jiné protiprávní nebo morálně nevhodné chování.

hrát (dobrý hokej)

Hrát znamená soutěživě propojit pohyb, taktiku a techniku, aby se dosáhlo dobrých výsledků v hokeji.

neblahý (předtucha)

Negativní, nepříjemný pocit, který může znamenat přicházející nebezpečí nebo něco nepříjemného.

dobrý odborník

Dobrý odborník je osoba s odbornými znalostmi, která je schopna poskytnout kvalitní služby, poradenství a řešení problémů.

neuspokojivý (stav)

Nevyhovující; nespokojivý; nedostačující; nedostatečný; nedostatečné splnění; neuspokojivý stav.

chatrný (oděv)

Chatrný oděv je velmi slabý, nepoužitelný a vybledlý oděv, často prošlý časem.

sexuálně potentní

Sexuálně potentní je pojem, který označuje schopnost člověka dosáhnout sexuálního vzrušení a uspokojení.

nenáležitý (přítel)

Nenáležitý: nevhodný, neadekvátní, nezákonný, nespolehlivý, nevěrný.

nekvalitní (práce)

Nekvalitní práce je práce která nedosahuje požadované úrovně kvality.

schopný platby

Schopnost platby je schopnost lidí a podniků k provádění platby za zboží a služby.

chybný skok (koně)

Chybný skok je chyba při skoku s koněm, kdy kůň neskáče přes překážku správně.

nepříjemný (dojem)

Nepříjemný dojem je pocity odporu, obavy, rozčarování nebo rozčílení vyvolané okolnostmi či situací.

být nemocný

Být nemocný znamená trpět fyzickým či duševním onemocněním, které ovlivňuje zdraví a pohodu jedince.

hanebný čin

Hanebný čin je čin, který je za hranicí morálních, právních nebo etických standardů a je považován za závažný.

slabý (paměť)

Slabý znamená oslabený nebo neúčinný, obvykle použitý k popisu síly, intenzity nebo schopnosti.