Facebook

Mizerný - synonyma

Celkem nalezeno 27 synonym ke slovu mizerný.

Význam: Mizerný označuje něco, co je velmi špatné, horší nebo neúplné.

špatný (herec)

Špatný herec je herec s nedostatečnými schopnostmi, který hraje svou roli špatně.

nedobrý

Negativní, zlý, nepříznivý, nevhodný, nezdravý, neuspokojivý.

bezcharakterní (člověk)

Bezcharakterní člověk je někdo, kdo má nedostatek morálních hodnot a jeho jednání je bez váhy a míry.

darebácký

Darebácký: nespravedlivý, podvodný, zbabělý, zločinný nebo neslušný.

ničemný

Ničemný je vyjadřováním zla, zlého, bezohledného, hanebného, zvráceného, bezcitného a nespravedlivého jednání.

hanebný

Hanebný se vztahuje k činům, které jsou podlé, ohavné, nedůstojné a odporné.

nepatrný (plat)

Nepatrný: velmi malý, nízký, skromný; zanedbatelný, mizivý.

bezvýznamný

Bezvýznamný je něco, co nemá žádnou hodnotu nebo důležitost. Může to být činnost, informace nebo člověk, který je považován za nedůležitý.

nicotný

Nicotný je synonymum pro zanedbatelný, malý, nepatrný, nedůležitý a nezávažný.

ubohý

Ubohý je synonymum pro chudý, hluboce postižený, nevýznamný nebo bídný. Vyjadřuje slabost a nedostatek.

zbědovaný

Zbědovaný je přídavné jméno, které znamená neuctivý, nezdvořilý, nevhodný, bezohledný.

nekvalitní

Nekvalitní se označuje jako nízká jakost nebo nedostatečná kvalita něčeho.

nevalný

Nevalný významně znamená špatný, nedostatečný, nízký nebo nedostatečný.

neuspokojivý

Nespokojivý: nezodpovídající požadavkům nebo očekáváním; nedostatečný nebo nedostačující.

nedostatečný

Nedostatečný znamená nedostatečné množství nebo jakost; nízká úroveň nebo slabost.

nanicovatý

Nanicovatý je přídavné jméno popisující malý, nezajímavý, bezvýznamný, nedůležitý či nepatrný.

nepěkný

Nepěkný znamená ošklivý, nelíbivý, nevzhledný, nehezký nebo nechutný.

dobrý

Dobrý: pozitivní, dobrý skutek; vysoce hodnocený, znamenající štěstí, úspěch nebo ocenění.

neschopný

Neschopný znamená neschopnost plnit požadavky, úkoly nebo povinnosti; nezpůsobilost, neodpovídající schopnosti nebo vytrvalosti.

nečestný

Nečestný je někdo, kdo nedodržuje zákonné, morální nebo etické normy a podvádí, lže nebo manipuluje.

zlý

Zlý = nekalý, nečestný, bezohledný, hněvivý, špatný, krutý, nespravedlivý.

nesprávný

Nesprávný: neodpovídající běžným pravidlům, názorům nebo standardům; chybný.

chybný

Chybný je něco, co není správné, co je nesprávné, nebo co je nedostatečné.

nenáležitý

Nenáležitý znamená "nevhodný, nepatřičný, nedostatečný".

mylný

Mylný je opačný významu správný nebo pravdivý, například mylný úsudek, předpoklad nebo tvrzení.

nepříznivý

Nepříznivý se obvykle používá k označení něčeho, co je pro danou situaci negativní nebo škodlivé.

nepříjemný

Nepříjemný je vyjádření pro to, co je nezdvořilé, otravné nebo nepříjemné.

Podobná synonyma

bezcharakterní

Bezcharakterní - někdo, kdo nemá vlastní důstojnost, morální sílu nebo odvahu.

vynikající člověk

Člověk, který je vynikající, je to, kdo je inteligentní, pracovitý, charakterní, kreativní, milující a nápomocný.

neuspokojivý (stav)

Nevyhovující; nespokojivý; nedostačující; nedostatečný; nedostatečné splnění; neuspokojivý stav.

špatný

Špatný = nedobrý, neuspokojivý, nezdravý, neúčelný, nevhodný, nekvalitní, neúspěšný.

zakřiknutý (člověk)

Osoba zakřiknutá je ta, která se bojí sdělit svůj názor nebo svou myšlenku - ztrácí schopnost mluvit, je tichá.

vážný (člověk)

Člověk vážný je zralý, odpovědný a zodpovědný, jehož chování je seriózní, vážené a respektované.

svobodný člověk

Svobodný člověk je někdo, kdo je nezávislý a volný od vnějšího omezení, má právo vybrat si životní styl a jednat bez cizího dohledu.

člověk

Člověk je bytost, která se odlišuje od ostatních živočichů tím, že se vyvíjí a užívá racionální myšlení, komunikace a kulturní výměny.

nepatrný

Nepatrný: velmi malý nebo nezávažný; nevýznamný; zanedbatelný.

vysoký (člověk)

Vysoký člověk je ten, kdo je vyšší než průměrná výška.

tvrdý (člověk)

Člověk tvrdý je osoba, která je odolná vůči překážkám, nebojí se přijmout riziko a je schopná obstát v náročných situacích.

nepružný člověk

Nepružný člověk je neschopný ustoupit, změnit názor nebo adaptovat se změnám. Je zarytý a neochotný ke změně.

kolísavý (člověk)

Kolísavý člověk je někdo, kdo je náladový, s častými změnami nálad, a jeho chování se často mění.

vznešený člověk

Noblesní, ušlechtilý člověk; člověk s vyššími morálními a estetickými hodnotami.

pracovitý člověk

Pracovitý člověk je osoba, která se aktivně zapojuje do činností, úkolů a procesů s cílem dosáhnout úspěchu.

dokonalý člověk

Člověk s dokonalou duší, tělem a myslí, který jedná s vysokou morálkou a sebekontrolou.

výstřední člověk

Člověk, který má odlišné chování a postoje než ostatní a jehož jednání je často považováno za neobvyklé či kontroverzní.

sešlý člověk

Sešlý člověk je člověk s oslabenou fyzickou schopností, který je méně schopen provádět fyzické aktivity.

nahý (člověk)

Bez vrchního oblečení, odhalený, kompletně otevřený pohled.

herec

Herec je osoba, která se věnuje divadelní, filmové nebo televizní herecké profesi. Herec ztvárňuje postavy v představeních a produkcích.

člověk v podřadné pozici

Člověk je obecný termín pro součást lidského druhu, který se vyznačuje inteligencí, schopností učit se a vytvářet kulturu.

plat

Plat je finanční obnos, který člověk dostává za práci, kterou vykonává.