Facebook

Nesprávný - synonyma

Celkem nalezeno 28 synonym ke slovu nesprávný.

Význam: Nesprávný: neodpovídající běžným pravidlům, názorům nebo standardům; chybný.

chybný

Chybný je to, co je nesprávné, nedokonalé nebo neúplné.

vadný

Vadný se týká věcí nebo lidí, kteří jsou nedostateční, nespolehliví, nekvalitní, chybné nebo nefunkční.

mylný

Mylný je opačný významu správný nebo pravdivý; označuje selhání, omyl nebo chybu.

správný

Správný: v souladu se zákonem, pravidly a dobrými mravy; přesný, správně pochopený a vyjádřený.

nepravý

Nepravý je opačný slova pravý; označuje to, co je nesprávné, falešné nebo nelogické.

špatný

Špatný znamená neuspokojivý, nezdravý, nežádoucí nebo nesprávný.

pochybený

Pochybený znamená chybný nebo špatný; udělaný chybně nebo nedostatečně.

nekvalitní

Nekvalitní se označuje jako nízká jakost nebo nedostatečná kvalita něčeho.

nevalný

Nevalný významně znamená špatný, nedostatečný, nízký nebo nedostatečný.

neuspokojivý

Nespokojivý: nezodpovídající požadavkům nebo očekáváním; nedostatečný nebo nedostačující.

nedostatečný

Nedostatečný znamená nedostatečné množství nebo jakost; nízká úroveň nebo slabost.

mizerný

Mizerný označuje něco, co je velmi špatné, horší nebo neúplné.

nanicovatý

Nanicovatý je přídavné jméno popisující malý, nezajímavý, bezvýznamný, nedůležitý či nepatrný.

nedobrý

Negativní, zlé, špatné, kritické, neuspokojivé, nežádoucí, nebezpečné.

nepěkný

Nepěkný znamená ošklivý, nelíbivý, nevzhledný, nehezký nebo nechutný.

dobrý

Dobrý: pozitivní, dobrý skutek; vysoce hodnocený, znamenající štěstí, úspěch nebo ocenění.

neschopný

Neschopný znamená neschopnost plnit požadavky, úkoly nebo povinnosti; nezpůsobilost, neodpovídající schopnosti nebo vytrvalosti.

nečestný

Nečestný je někdo, kdo nedodržuje zákonné, morální nebo etické normy a podvádí, lže nebo manipuluje.

ničemný

Ničemný = Zlý, zvrácený, zhoubný, zločinný, bezcitný, nízký, amorální.

hanebný

Hanebný je odpudivý, odporný, způsobující hanbu nebo pohoršení.

zlý

Zlý = nekalý, nečestný, bezohledný, hněvivý, špatný, krutý, nespravedlivý.

nenáležitý

Nenáležitý znamená "nevhodný, nepatřičný, nedostatečný".

nepříznivý

Nepříznivý se obvykle používá k označení něčeho, co je pro danou situaci negativní nebo škodlivé.

nepříjemný

Nepříjemný je vyjádření pro to, co je nezdvořilé, otravné nebo nepříjemné.

neblahý

Neblahý je synonymem pro nešťastný, zlé, špatné nebo tragické. Může také označovat něco, co má negativní vliv.

chatrný

Chatrný (adjektivum) znamená velmi slabý, chabý, nedostatečný, nezajištěný.

churavý

Churavý znamená slabý, nemocný nebo postižený těžkou chorobou.

Podobná synonyma

špatný rádce

Špatný rádce je někdo, kdo dává špatné rady nebo vede druhé k nezdaru.

velmi dobrý

Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

vůz (chatrný)

Chatrný vůz je stará a nevyhovující dopravní konstrukce, která je neudržovaná a velmi zanedbaná.

nepěkný (dům)

Nepěkný dům je neestetický a nezdá se líbivý. Má nevzhlednou architekturu nebo ošklivou barvu a může být i ve špatném stavu.

dobrý skutek

Dobrý skutek je čin, který pomáhá druhým a který má pozitivní dopad na lidi, zvířata nebo životní prostředí.

velmi špatný

Velmi špatný = nejhorší možné hodnocení, které může být uděleno; naprostá neschopnost či zanedbání.

špatný čin

Špatný čin je skutek, který je zločinný, nespravedlivý nebo nedovolený podle zákonů nebo morálky.

neuspokojivý (stav)

Nevyhovující; nespokojivý; nedostačující; nedostatečný; nedostatečné splnění; neuspokojivý stav.

fotbalista (špatný)

Fotbalista je sportovec, který hraje fotbal. Hraje s míčem a snaží se ho dostat do branky soupeře.

nepříznivý (obchod)

Nepříznivý obchod znamená zhoršení podmínek nebo obchodních vztahů, které mají negativní vliv na obě strany.

hrát (dobrý hokej)

Hrát znamená soutěživě propojit pohyb, taktiku a techniku, aby se dosáhlo dobrých výsledků v hokeji.

správný (víra)

Správná víra je podle náboženských učení názor, který je v souladu s biblí, pravdou nebo božskou vůlí.

nenáležitý (přítel)

Nenáležitý: nevhodný, neadekvátní, nezákonný, nespolehlivý, nevěrný.

chybný skok (koně)

Chybný skok je chyba při skoku s koněm, kdy kůň neskáče přes překážku správně.

neblahý (předtucha)

Negativní, nepříjemný pocit, který může znamenat přicházející nebezpečí nebo něco nepříjemného.

vadný výrobek

Vadný výrobek je produkt, který neodpovídá požadovaným standardům kvality nebo očekávání zákazníka.

dobrý odborník

Dobrý odborník je osoba s odbornými znalostmi, která je schopna poskytnout kvalitní služby, poradenství a řešení problémů.

nepříjemný (společník)

Nepříjemným společníkem je osoba, která je otravná, nesnesitelná a nepříjemná.

nekvalitní (práce)

Nekvalitní práce je práce která nedosahuje požadované úrovně kvality.

špatný (herec)

Špatný herec je herec s nedostatečnými schopnostmi, který hraje svou roli špatně.

chatrný (znalosti)

Chatrný je používaný pro popis nedostatečných, slabých nebo nedostatečných znalostí.

člověk (špatný)

Člověk, označení pro individuum s negativními vlastnostmi, např. závist, lhostejnost, nespravedlnost.

chatrný (oděv)

Chatrný oděv je velmi slabý, nepoužitelný a vybledlý oděv, často prošlý časem.

špatný (dojem)

Negativní dojem, hluboké zklamání, zhoršení reputace.

nedobrý (čin)

Nedobrý čin je zločin nebo jiné protiprávní nebo morálně nevhodné chování.

platby neschopný

Platby neschopný je stav, kdy osoba není schopna plnit své finanční závazky.

hanebný čin

Hanebný čin je čin, který je za hranicí morálních, právních nebo etických standardů a je považován za závažný.

nekvalitní špatný

Nekvalitní: špatný, nedostačující, substandardní, neuspokojivý.