Facebook

Neblahý (předtucha) - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu neblahý (předtucha).

Význam: Negativní, nepříjemný pocit, který může znamenat přicházející nebezpečí nebo něco nepříjemného.

zlý (člověk)

Člověk zlý je nespravedlivý, sobecký a zákeřný; jeho činy jsou proti etickým principům a mohou způsobit značnou újmu.

špatný

Špatný znamená nespokojený, neuspokojivý nebo neúspěšný.

nekalý

Nekalý je protiprávní, nespravedlivý, nečestný nebo nedůstojný jednání.

čestný

Čestný je označení pro osobu, která je důvěryhodná, spravedlivá a poctivá.

ušlechtilý

Ušlechtilý znamená vznešený, vysoce ceněný; vyžaduje to odpovídající postoj a chování.

nenáležitý (přítel)

Nenáležitý: nevhodný, neadekvátní, nezákonný, nespolehlivý, nevěrný.

nepatřičný

Nepatřičný: nevhodný, neumístěný, nežádoucí, nevhodnost, nečestnost, nevkusnost.

nehodnotný

Nehodnotný je úplně bezcenný, neužitečný, nezáživný, bezúčelný, neplodný.

nekvalitní (práce)

Nekvalitní práce je práce která nedosahuje požadované úrovně kvality.

nevalný

Nevalný znamená nedostatečný, slabý, podprůměrný nebo neuspokojivý.

nepříznivý

Negativní, odmítavý, nevýhodný; nepříjemný, nežádoucí, nebezpečný.

nepříjemný

Nepříjemný je to, co se nám nelíbí nebo co nás obtěžuje, často také odporuje našim představám.

temný

Temný znamená tmavý, místo nebo člověk s negativní atmosférou, často s hrůzou nebo strachem.

zlověstný

Zlověstný: ohrožující, příšerný, hrůzostrašný, tragický, nebezpečný.

Podobná synonyma

nekvalitní

Nekvalitní se označuje jako nízká jakost, která nedosahuje standardů nebo požadavků.

štědrý člověk

Štědrý člověk je osoba, která je ochotná obětovat svůj čas, energii a prostředky pro dobro druhých.

zchátralý člověk

Člověk vyčerpaný životem, bez naděje, s fyzickým i psychickým úpadkem.

neúnavný člověk

Neúnavný člověk je někdo, kdo je plný energie a vůle a je schopen pracovat bez vyčerpání.

odporný člověk

Osoba, která je nezdvořilá a neslušná, nespravedlivá a hrubá, způsobuje odpor a rozčarování.

nenáležitý

Nenáležitý znamená nesprávný, nevhodný nebo neoprávněný. Je to něco, co je považováno za neslučitelné nebo nesouhlasné s požadavky nebo požadavky.

špatný (herec)

Špatný herec je herec s nedostatečnými schopnostmi, který hraje svou roli špatně.

přijmout (hodně práce)

Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

nepříčetný (člověk)

Člověk nepříčetný je ve stavu silného psychického napětí, který mu brání racionálně uvažovat.

nedůvěřivý člověk

Člověk, který je skeptický a nevěří věcem, které nejsou ověřené nebo prokázané.

nepříjemný (společník)

Nepříjemným společníkem je osoba, která je otravná, nesnesitelná a nepříjemná.

důvěrný přítel

Důvěrný přítel je někdo, kdo je vám blízký a můžete se na něj spolehnout. Je to někdo, koho můžete sdílet své nejintimnější myšlenky, pocity a tajemství.

přítel

Přítel je osoba, se kterou máme pevný a trvalý vztah, se kterou sdílíme radosti i starosti a na kterou se můžeme vždy spolehnout.

vznešený člověk

Noblesní, ušlechtilý člověk; člověk s vyššími morálními a estetickými hodnotami.

nepružný člověk

Nepružný člověk je neschopný ustoupit, změnit názor nebo adaptovat se změnám. Je zarytý a neochotný ke změně.

nepříznivý (obchod)

Nepříznivý obchod znamená zhoršení podmínek nebo obchodních vztahů, které mají negativní vliv na obě strany.

ušlechtilý muž

Člověk, který projevuje vysokou morálku a vyzařuje dobrotu, pečuje o druhé a dbá na správnost.

dobrácký (člověk)

Lidé s dobráckou povahou jsou přátelští, vlídní a něžní. Mají sklon loajálně pomáhat ostatním a jsou ochotni obětovat část svého času, úsilí nebo peněz pro dobro druhých.

nutit <koho> (do práce)

Nutit (do práce) znamená vyžadovat od někoho, aby vykonával danou práci, případně aby ji vykonával v daném čase nebo délce.

ten člověk

Osoba, která je charakterizována jejími schopnostmi, kvality a vlastnostmi.

divoký n. zlý člověk

Nezkrotný, nespoutaný, drsný, bezohledný, obtížně ovladatelný člověk.

čestný muž

Čestný muž je někdo, kdo je spravedlivý, ušlechtilý a má čestné a morální principy.

pustit se (do práce)

Začít se zabývat/pracovat nad něčím, často s vášní, energií a odhodláním.

vlivný člověk

Vlivný člověk je osoba s vysokým vlivem a autoritou na určité lidi nebo oblasti.