Facebook

Dobrý odborník - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu dobrý odborník.

Význam: Dobrý odborník je osoba s odbornými znalostmi, která je schopna poskytnout kvalitní služby, poradenství a řešení problémů.

obratný pracovník

Obratný pracovník je někdo, kdo je schopen se rychle učit novým dovednostem a snadno se přizpůsobit změnám.

(přehnaně) sebevědomý člověk

Sebevědomý člověk je osoba, která je si vědoma svých schopností, silná víra ve své schopnosti a schopnost dosáhnout úspěchu.

domýšlivec

Domýšlivec je člověk, který předpokládá více než je nutné a je nadměrně sebejistý.

Podobná synonyma

obratný

Obratný znamená schopný a rychlý v pohybu a v myšlení, schopný rychlého a účinného řešení situací.

člověk

Člověk je vysoce inteligentní druh primátů, který je schopen komunikace, racionálního myšlení a schopnosti vytvářet kultury.

zlý člověk

Osoba, která je zlého charakteru, je krutá a bezohledná k druhým a obvykle dělá neetické činy.

vlivný člověk

Vlivný člověk je někdo, kdo má schopnost ovlivňovat výsledky nebo události, protože se těší uznání, autoritě a obdivu ostatních.

ušlechtilý člověk

Ušlechtilý člověk je morálně dobrý a vysoce ctí hodnoty, jako je čest, laskavost a lidskost.

slabomyslný člověk

Slabomyslný člověk je někdo, kdo má nízké sebevědomí, je nejistý, často se cítí bezmocný a bezradný.

nemocný člověk

Osoba trpící nemocí nebo zdravotním postižením.

přívětivý člověk

Přívětivý člověk je osoba, která je milá, příjemná, laskavá a otevřená.

nekonvenční člověk

Člověk, který se nebojí být odlišný a přijímá netradiční názory nebo postupy.

neurozený (člověk)

Člověk neurozený je někdo, kdo trpí nějakou formou psychické nebo duševní poruchy.

pracovník

Pracovník je osoba zaměstnaná ve firmě nebo organizaci, která se stará o výkon činností nebo poskytování služeb.

bezohledný člověk

Člověk, který nedbá o druhé, nezohledňuje názory a potřeby ostatních a jedná pouze ve svůj prospěch.

starý člověk

Starý člověk je člověk ve vyšším věku, který je ve srovnání s mladšími lidmi více zkušený a má vyšší zodpovědnost.

prudký člověk

Člověk s prudkým chováním; impulzivní, vzteklý, krutý, bezohledný a agresivní.

který člověk

Člověk je tvor s unikátní schopností myšlení a citů, který je schopen se vyvíjet, přizpůsobovat se, komunikovat a vytvářet kulturu.

šikovný člověk

Člověk s dovedností, inteligencí, schopností a zkušenostmi pro úspěšné zvládání úkolů.

člověk (jen v mn.č.)

Lidé jsou bytosti schopné inteligence, lásky, cítění a sebeuvědomování, kteří jsou schopni vytvářet a udržovat kulturu, společnost a civilizaci.

líný člověk

Líný člověk je osoba, která nevykazuje velkou aktivitu a energii, ani ve své práci, ani ve svém osobním životě.

ochrnutý člověk

Ochrnutý člověk je člověk, který trpí úplnou nebo částečnou ztrátou pohybu nebo citlivosti ze zdravotních důvodů.

oblíbený člověk

Oblíbený člověk je někdo, koho máme rádi a máme k němu přátelský vztah. Je významný v našem životě a obvykle máme pro něj hlubokou úctu a lásku.

sešlý člověk

Sešlý člověk je označení pro někoho, kdo je fyzicky, duševně nebo emočně zesláblý. Je to člověk, který trpí únavou nebo úbytkem síly a energie.

divoký n. zlý člověk

Nezkrotný, nespoutaný, drsný, bezohledný, obtížně ovladatelný člověk.

svobodný člověk

Člověk, který je svobodný, je osoba, která je nezávislá a má právo konat podle svého uvážení.

bezzásadový člověk

Člověk bezzásadový je bezohledný, nezodpovědný a občas nezodpovědný. Jeho jednání je často chaotické a bez jakéhokoli záměru.

nezištný člověk

Nezištný člověk je ten, kdo přináší dobro a pomoc ostatním bez předpokladu něčeho výměnou.