Facebook

Psychotik (nemocný hysterií) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu psychotik (nemocný hysterií).

Význam: Psychotik je člověk trpící psychickou poruchou, která se projevuje ve formě psychických poruch, jako je hysterie.

popudlivec

Popudlivec je osoba, která je velmi citlivá na podněty a rychle reaguje s úzkostí, vztekem nebo nezdravým chováním.

nepříčetný (člověk)

Člověk nepříčetný je ve stavu silného psychického napětí, který mu brání racionálně uvažovat.

Podobná synonyma

vyrovnaný člověk

Člověk vyrovnaný je harmonický, vyvážený a mírný, trpělivý ve svých vystupování a myšlení. Zná své hranice a chová se s respektem k ostatním.

štědrý člověk

Štědrý člověk je osoba, která je ochotná obětovat svůj čas, energii a prostředky pro dobro druhých.

ironický člověk

Člověk s ironickým smyslem pro humor, který využívá jemné paradoxy k vyjádření svého názoru.

nekonvenční člověk

Člověk, který se nebojí být odlišný a přijímá netradiční názory nebo postupy.

škodolibý člověk

Člověk, který se raduje z jiných lidí cítících se špatně, často se mstí a má sklon k ironickým komentářům.

zakřiknutý (člověk)

Osoba zakřiknutá je ta, která se bojí sdělit svůj názor nebo svou myšlenku - ztrácí schopnost mluvit, je tichá.

vážný (člověk)

Člověk vážný je zralý, odpovědný a zodpovědný, jehož chování je seriózní, vážené a respektované.

divoký n. zlý člověk

Nezkrotný, nespoutaný, drsný, bezohledný, obtížně ovladatelný člověk.

protivný člověk

Nepříjemná osoba, která je agresivní, nesnášenlivá a konfliktní.

svobodný člověk

Svobodný člověk je někdo, kdo je nezávislý a volný od vnějšího omezení, má právo vybrat si životní styl a jednat bez cizího dohledu.

člověk (jen v mn.č.)

Lidé jsou bytosti schopné inteligence, lásky, cítění a sebeuvědomování, kteří jsou schopni vytvářet a udržovat kulturu, společnost a civilizaci.

neúnavný člověk

Neúnavný člověk je někdo, kdo je plný energie a vůle a je schopen pracovat bez vyčerpání.

výstřední člověk

Člověk, který má odlišné chování a postoje než ostatní a jehož jednání je často považováno za neobvyklé či kontroverzní.

nevhodně oblečený člověk

Člověk oblečený nevhodně, tzn. v rozporu s očekávaným oblékáním, situací nebo okolnostmi.

poctivý (člověk)

Člověk poctivý je ten, který je spolehlivý, čestný a férový; jeho jednání je otevřené a upřímné.

energický člověk

Energický člověk je dynamický, silný, cílevědomý a odhodlaný, který se snaží dosáhnout svých cílů.

člověk

Člověk je inteligentní, společenské bytosti, schopné komunikovat, vytvářet a užívat si kultury.

oblíbený člověk

Oblíbený člověk je někdo, koho máme rádi a máme k němu přátelský vztah. Je významný v našem životě a obvykle máme pro něj hlubokou úctu a lásku.

nedůvěřivý člověk

Člověk, který je skeptický a nevěří věcem, které nejsou ověřené nebo prokázané.

pracovitý člověk

Pracovitý člověk je osoba, která se aktivně zapojuje do činností, úkolů a procesů s cílem dosáhnout úspěchu.

vynikající člověk

Člověk, který je vynikající, je to, kdo je inteligentní, pracovitý, charakterní, kreativní, milující a nápomocný.

nepříčetný

Nepříčetný je stav, kdy člověk trpí mentálními poruchami, které mu brání v tom, aby se vyrovnal se skutečností a řídil se zákonem.

zlý (člověk)

Člověk zlý je nespravedlivý, sobecký a zákeřný; jeho činy jsou proti etickým principům a mohou způsobit značnou újmu.

vznešený člověk

Noblesní, ušlechtilý člověk; člověk s vyššími morálními a estetickými hodnotami.

zchátralý člověk

Člověk vyčerpaný životem, bez naděje, s fyzickým i psychickým úpadkem.

slabomyslný člověk

Slabomyslný člověk je někdo, kdo má nízké sebevědomí, je nejistý, často se cítí bezmocný a bezradný.

neurozený (člověk)

Člověk neurozený je někdo, kdo trpí nějakou formou psychické nebo duševní poruchy.

sešlý člověk

Sešlý člověk je vyčerpaný, oslabený, vyčerpaný, bez energie a sil.