Facebook

Kupa - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu kupa.

Význam: Kupa je shromáždění, seskupení nebo nazbírání něčeho, například kamenů, písku, sněhu, odpadu nebo jiných materiálů.

kopa

Kopa je hromada čehosi, obvykle pevného, která je uložena nebo uspořádána v určitém místě.

spousta

Spousta je pojem označující velké množství něčeho, například osob, věcí nebo peněz.

množství

Množství je obecný pojem pro určení většího počtu předmětů, lidí či jiných věcí.

mnoho

Mnoho znamená velké množství, velké počty nebo obrovské množství.

hodně

Hodně je velké množství čehokoliv; může to také znamenat úroveň úsilí nebo intenzity.

zástup

Zástup je skupina lidí nebo věcí, která představuje nebo nahrazuje jinou skupinu nebo část.

skupina

Skupina je soubor lidí nebo věcí sdružených dohromady podle společného zájmu, věku nebo jiného faktoru.

houf

Houf je velké shromáždění lidí nebo zvířat; buď organizované nebo shromážděné spontánně.

shromáždění

Shromáždění je schůze lidí za účelem sdílení myšlenek, informací nebo plánování akcí.

schůze

Schůze je setkání, které se uskuteční mezi určitým počtem lidí, aby diskutovali, vymýšleli, schválili nebo plánovali něco.

zasedání

Zasedání je setkání lidí, obvykle se záměrem projednat nějakou záležitost nebo rozhodovat o něčem.

hromada

Hromada je velké množství čeho, většinou něčeho nepořádaného. Může se jednat o věci, lidi nebo informace.

halda

Halda je skupina materiálu uspořádaná do hromady, která byla přemístěna z jejího původního místa výskytu.

kumulus

Kumulus je typ oblačnosti, která se vznáší ve tvaru malých vrcholků a má plochý základ.

Podobná synonyma

vyžadující (mnoho)

Vyžadující označuje situace, ve kterých je požadováno velké množství úsilí, úvah a nákladů.

nátlaková skupina

Nátlaková skupina je skupina lidí, kteří se spojují, aby dosáhli svých politických a ekonomických cílů pomocí veřejného tlaku na vládu nebo instituce.

množství (práce)

Množství je počet jednotek nebo objemu, které byly vybrány nebo vyprodukovány během určitého časového období.

odejít (ze schůze)

Odejít = opustit schůzi a odejít z místa jejího konání.

vlivná skupina

Skupina lidí, která má vliv na společnost, a je schopna ovlivňovat veřejné názory, politiku a další oblasti.

hromada (písku)

Hromada je velké množství písku, které je shromážděno dohromady.

vydělat <na čem> (hodně)

Vydělat: získat peníze za úsilí nebo investice.

dávat (hodně)

Dávat znamená předávat něco jiné osobě nebo skupině lidí. Může to být čas, energii, finanční prostředky, materiální věci nebo laskavost.

hromada (kamení)

Hromada kamení je shromáždění kamenů, které mohou být přirozeného nebo umělého původu.

uběhnout (mnoho kilometrů)

Uběhnout znamená rychle běžet, obvykle na velkou vzdálenost.

množství (velké)

Velké množství je obrovské množství čehokoliv - času, peněz, lidí, informací atd.

skupina redaktorů

Skupina redaktorů je sestava osob zodpovědných za přípravu a úpravu mediálních materiálů pro publikování.

prodlužovat se (schůze)

Prodlužovat se znamená trávit na schůzi více času, než bylo původně plánováno.

skupina (osob)

Skupina (osob) je skupina lidí sdružených za účelem dosažení společných cílů.

upéci (hodně)

Upečení něčeho dosáhnout velmi dobrých výsledků nebo úspěch díky úsilí, pečlivosti a důslednosti.

o hodně

Hodně znamená mnoho; je to vyjádření velkého množství, počtu nebo rozsahu.

množství vytlačené vody

Množství vytlačené vody je množství vody, které je vytlačeno z nějakého zdroje.

skupina (pracovní)

Skupina je skupina lidí, kteří se společně snaží dosáhnout stejného cíle pomocí kooperativního jednání.

plenární schůze

Plenární schůze je schůze všech členů či zúčastněných, kde se diskutuje o projednávaných otázkách.

spousta (peněz)

Velké množství peněz.

napovídat (hodně)

Napovídat znamená poskytovat náznaky nebo nápovědy, aby pomohlo vysvětlit nebo předpovědět něco.

procentuální množství (cukru v krvi)

Procentuální množství je míra, která udává podíl daného části ve vztahu k celku. Například procentuální množství cukru v krvi je míra cukru v krvi vzhledem k celkovému množství krve.

skupina osob

Skupina osob je seskupení lidí, kteří sdílejí stejný cíl nebo mají podobné zájmy.

skupina (umělců)

Skupina umělců je seskupení jednotlivců sdílejících společnou uměleckou vizi. Společně vytváří kolektivní projev, který zahrnuje soutěžení, kreativitu a invenci.

dát <komu čeho> (hodně)

Dát (hodně): Darovat někomu větší množství čehosi.

zakusit (mnoho)

Zakusit: dožít se, prožít/zažít co nejvíce životních okamžiků a zkušeností.

hlavní skupina

Hlavní skupina je největší skupina lidí ve skupinové dynamice, která se odlišuje od ostatních skupin menší velikosti.

valné shromáždění

Valné shromáždění je shromáždění zástupců zúčastněných stran, které se schází, aby diskutovaly o problémech a přijaly společná rozhodnutí.

ve velkém množství

Význam: velké množství označuje ohromnou kvantitu nebo počet čehokoliv.

ohromné množství

Ohromné množství znamená obrovské množství, velké množství, enormní počet.