Facebook

Skupina (budov) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu skupina (budov).

Význam: Skupina budov je soubor budov, které jsou umístěny ve stejné oblasti a mají různé účely.

osada

Osada je malé sídlo nebo obec, která se skládá z několika obytných budov.

území (v cizím prostředí)

Území je oblast, místo nebo oblast, která je definovaná vymezenými hranicemi.

země (závislá)

Země znamená půdu, nebo oblast, kde žijí lidé a je omezena politickými a nebo fyzickými hranicemi.

menšina (národnostní)

Menšina je skupina obyvatel s odlišnou kulturou, jazykem nebo jiným zvláštním znakem od většinového obyvatelstva.

Podobná synonyma

země

Země je planeta, na které žijeme, je to povrch planety obklopený vodou, kde se vyskytují rostliny, živočichové a lidé.

dotknout se (země)

Dotknout se (země) znamená fyzicky se dotýkat povrchu země.

uložit <co> (do země)

Uložit (do země): položit věc do půdy nebo jiného materiálu.

národnostní

Národnostní označuje vztah k národu, jazyku nebo kultuře, kterou jedinec nebo skupina sdílí.

prostředí

Prostředí je souhrn vnějších faktorů, které mohou ovlivnit člověka nebo organizaci.

zašlapat (do země)

Zašlapat: silně stisknout do země, aby se zničilo nebo zničilo.

menšina

Malá skupina lidí, obvykle menšinové etnikum nebo národnost, která žije v mezinárodní, národní nebo regionální společnosti.

území

Území je oblast definovaná hranicemi, která je určena pro specifické účely.

korunní země

Korunní země je země, která v minulosti byla součástí korunního státu a je stále úzce spojená s královskou rodinou.

zbavený (území)

Odstraněný, vyřazený nebo zbavený území je oblast, která byla odebrána z oficiálního státního nebo mezinárodního území.

vzít (ze země)

Vzít = odnést, ukrást, převzít nebo vybrat něco z místa, kde je uloženo.

zbavit (území)

Zbavit (území) znamená odstranit nebo omezit jeho politickou nebo právní kontrolu.

rozestoupit se (země)

Rozestoupit se znamená oddělit se jedna od druhé; nebo rozdělit se na dvě nebo více částí.

přizpůsobení (národnostní)

Přizpůsobení národnostní je schopnost člověka se přizpůsobit kulturním a náboženským rysům různých národností.

odpoutání se (od země)

Odpoutání se je odchod člověka z místa jeho dosavadního života, aby našel novou perspektivu a štěstí.

odpoutávat se (od země)

Odpoutávat se znamená odloučit se od země a pohybovat se jedním směrem.