Facebook

Skupina (budov) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu skupina (budov).

Význam: Skupina budov je soubor budov, které jsou umístěny ve stejné oblasti a mají různé účely.

osada

Osada je malé sídlo nebo obec, která se skládá z několika obytných budov.

území (v cizím prostředí)

Území je oblast, místo nebo oblast, která je definovaná vymezenými hranicemi.

země (závislá)

Země znamená půdu, nebo oblast, kde žijí lidé a je omezena politickými a nebo fyzickými hranicemi.

menšina (národnostní)

Menšina je skupina obyvatel s odlišnou kulturou, jazykem nebo jiným zvláštním znakem od většinového obyvatelstva.

Podobná synonyma

neznámý (prostředí)

Neznámý: nepoznaný, neidentifikovaný; označuje něco, co není známé nebo poznané.

země

Země je planeta, na které žijeme, sestávající z pevné horniny, která je obklopena vodou a atmosférou.

sebrat (ze země)

Odebrat, sebrat z místa, odnést; obecně vzato, vzít si něco z místa, kde se to nachází.

zašlapat (do země)

Zašlapat: silně stisknout do země, aby se zničilo nebo zničilo.

národnostní

Národnostní se vztahuje k identitě, kultuře a etnicitě jednotlivce nebo skupiny lidí, kteří sdílejí vzájemné znaky.

území

Území je oblast, která je určena státem nebo jinou mocí a je omezena geografickými hranicemi.

pruh (území)

Pruh je území omezené dvěma liniemi nebo čárami, vymezující danou plochu.

prostředí

Prostředí je okolní nebo vnitřní prostředí, ve kterém žijeme, pracujeme a hrajeme; to může zahrnovat fyzické, biologické, sociální a kulturní aspekty.

vytrhnout <koho> (z prostředí)

Vytrhnout (koho) z prostředí znamená odstranit jej z dané situace a změnit jeho prostředí.

menšina

Menšina je skupina lidí s odlišnými charakteristikami od většiny populace, jako je rasa, etnická příslušnost nebo náboženství.

sbírat <co> (ze země)

Sbírat (ze země): nacházet a shromažďovat předměty z přírody (např. kameny, květiny) z povrchu země.

přizpůsobení (národnostní)

Přizpůsobení národnostní je schopnost člověka se přizpůsobit kulturním a náboženským rysům různých národností.

zbavit (území)

Zbavit (území) znamená odstranit nebo omezit jeho politickou nebo právní kontrolu.

území (obce)

Území je oblast nebo oblast, která je definována geografickými nebo politickými hranicemi.

vzít (ze země)

Vzít = odnést, ukrást, převzít nebo vybrat něco z místa, kde je uloženo.

dobýt (ze země)

Vybojovat si násilím nadvládu nad určitou oblastí, získat ji pod svou kontrolu.