Facebook

Kopa - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu kopa.

Význam: Kopa je hromada čehosi, obvykle pevného, která je uložena nebo uspořádána v určitém místě.

kupa

Kupa je shromáždění, seskupení nebo nazbírání něčeho, například kamenů, písku, sněhu, odpadu nebo jiných materiálů.

spousta

Spousta je pojem označující velké množství něčeho, například osob, věcí nebo peněz.

množství

Množství je obecný pojem pro určení většího počtu předmětů, lidí či jiných věcí.

mnoho

Mnoho znamená velké množství, velké počty nebo obrovské množství.

hodně

Hodně je velké množství čehokoliv; může to také znamenat úroveň úsilí nebo intenzity.

zástup

Zástup je skupina lidí nebo věcí, která představuje nebo nahrazuje jinou skupinu nebo část.

skupina

Skupina je soubor lidí nebo věcí sdružených dohromady podle společného zájmu, věku nebo jiného faktoru.

houf

Houf je velké shromáždění lidí nebo zvířat; buď organizované nebo shromážděné spontánně.

shromáždění

Shromáždění je schůze lidí za účelem sdílení myšlenek, informací nebo plánování akcí.

schůze

Schůze je setkání, které se uskuteční mezi určitým počtem lidí, aby diskutovali, vymýšleli, schválili nebo plánovali něco.

zasedání

Zasedání je setkání lidí, obvykle se záměrem projednat nějakou záležitost nebo rozhodovat o něčem.

Podobná synonyma

uběhnout (mnoho kilometrů)

Uběhnout znamená rychle běžet, obvykle na velkou vzdálenost.

hodně (peněz)

Velké množství peněz.

skupina (pracovní)

Skupina je skupina lidí spolupracujících na jednom projektu, cíli nebo úkolu. Jejich společná práce je nutná pro dosažení úspěchu.

hodně peněz

Velké množství peněz; obrovský finanční obnos.

o mnoho

Kompaktní shrnutí; slovo znamená velké množství, případně hodně, obrovskou část nebo velkou část.

skupina manažerů

Skupina manažerů je skupina lidí, kteří mají za úkol plánovat, řídit a kontrolovat činnosti a procesy ve firmě nebo organizaci.

nejmenší množství

Nejmenší množství je nejnižší počet částí, které se mohou rozdělit.

vlivná skupina lidí

Skupina lidí se silným vlivem na veřejné dění, kteří jsou schopni měnit společenské nebo politické myšlení.

uložit (hodně práce)

Uložit znamená pořádek udělat, úkol splnit nebo informace zaznamenat.

sníst <čeho> (hodně)

Sníst <čeho> hodně = zkonzumovat velké množství daného jídla.

zájmová skupina

Skupina lidí, kteří se sdružili kolem společného zájmu nebo cíle.

ve velkém množství

Význam: velké množství označuje ohromnou kvantitu nebo počet čehokoliv.

napovídat (hodně)

Napovídat znamená poskytovat náznaky nebo nápovědy, aby pomohlo vysvětlit nebo předpovědět něco.

nekonat se (schůze)

Nekonat se znamená odmítnout se účastnit, nezúčastnit se či neprojevit účast na schůzi.

namluvit (hodně)

Vyjádřit nějaký názor nebo informace pomocí slov nebo řeči.

zakusit (mnoho)

Zakusit: dožít se, prožít/zažít co nejvíce životních okamžiků a zkušeností.

vyžadující (mnoho)

Vyžadující označuje situace, ve kterých je požadováno velké množství úsilí, úvah a nákladů.

skupina (uvnitř strany)

Skupina je skupina lidí sdílejících stejné zájmy nebo cíle, kteří se sdružují a spolupracují ve vzájemném prospěchu.

procentuální množství (cukru v krvi)

Procentuální množství je míra, která udává podíl daného části ve vztahu k celku. Například procentuální množství cukru v krvi je míra cukru v krvi vzhledem k celkovému množství krve.

konat shromáždění <kde>

Konat shromáždění znamená svolat lidi a uskutečnit schůzku nebo setkání na určeném místě.

nátlaková skupina

Nátlaková skupina je skupina lidí, kteří se spojují, aby dosáhli svých politických a ekonomických cílů pomocí veřejného tlaku na vládu nebo instituce.

prodlužovat se (schůze)

Prodlužovat se znamená trávit na schůzi více času, než bylo původně plánováno.

množství (ryb)

Množství je míra velikosti nebo počtu něčeho; v případě ryb se může jednat o počet ryb ve vodě nebo množství ryb, které jsou prodávány.

jak mnoho

Hodně, obrovské množství; velká část čehokoliv.

hlavní skupina

Hlavní skupina je největší skupina lidí ve skupinové dynamice, která se odlišuje od ostatních skupin menší velikosti.

mít zasedání

Mít zasedání znamená shromáždit se se skupinou lidí a řešit problémy, diskutovat o návrzích, hlasovat o nich a přijímat rozhodnutí.

odejít (ze schůze)

Odejít = opustit schůzi a odejít z místa jejího konání.