Facebook

Kopa - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu kopa.

Význam: Kopa je hromada čehosi, obvykle pevného, která je uložena nebo uspořádána v určitém místě.

kupa

Kupa je shromáždění, seskupení nebo nazbírání něčeho, například kamenů, písku, sněhu, odpadu nebo jiných materiálů.

spousta

Spousta je pojem označující velké množství něčeho, například osob, věcí nebo peněz.

množství

Množství je obecný pojem pro určení většího počtu předmětů, lidí či jiných věcí.

mnoho

Mnoho znamená velké množství, velké počty nebo obrovské množství.

hodně

Hodně je velké množství čehokoliv; může to také znamenat úroveň úsilí nebo intenzity.

zástup

Zástup je skupina lidí nebo věcí, která představuje nebo nahrazuje jinou skupinu nebo část.

skupina

Skupina je soubor lidí nebo věcí sdružených dohromady podle společného zájmu, věku nebo jiného faktoru.

houf

Houf je velké shromáždění lidí nebo zvířat; buď organizované nebo shromážděné spontánně.

shromáždění

Shromáždění je schůze lidí za účelem sdílení myšlenek, informací nebo plánování akcí.

schůze

Schůze je setkání, které se uskuteční mezi určitým počtem lidí, aby diskutovali, vymýšleli, schválili nebo plánovali něco.

zasedání

Zasedání je setkání lidí, obvykle se záměrem projednat nějakou záležitost nebo rozhodovat o něčem.

Podobná synonyma

skupina (pracovní)

Skupina je shromáždění lidí, kteří společně pracují na dosahování určitých cílů.

protahovat se (schůze)

Prodlužovat časové období schůze, aby se stihly všechny body programu.

skupina (umělců)

Skupina umělců je seskupení jednotlivců sdílejících společnou uměleckou vizi. Společně vytváří kolektivní projev, který zahrnuje soutěžení, kreativitu a invenci.

o hodně

Hodně znamená mnoho; je to vyjádření velkého množství, počtu nebo rozsahu.

účelová skupina osob

Účelová skupina osob jsou skupiny lidí, které jsou spojeny konkrétním účelem nebo cílem.

vlivná skupina

Skupina lidí, která má vliv na společnost, a je schopna ovlivňovat veřejné názory, politiku a další oblasti.

skupina manažerů

Skupina manažerů je skupina lidí, kteří mají za úkol plánovat, řídit a kontrolovat činnosti a procesy ve firmě nebo organizaci.

vyžadující (mnoho)

Vyžadující označuje situace, ve kterých je požadováno velké množství úsilí, úvah a nákladů.

o mnoho

Vyjádření nebo zkrácení komplexního nebo složitého pojmu nebo myšlenky.

konat shromáždění <kde>

Konat shromáždění znamená svolat lidi a uskutečnit schůzku nebo setkání na určeném místě.

množství práce

Množství práce je míra úkolu nebo úsilí, které je potřeba vykonat, aby se dosáhlo určitého cíle.

skupina osob

Skupina osob je seskupení lidí, kteří sdílejí stejný cíl nebo mají podobné zájmy.

nekonat se (schůze)

Nekonat se znamená odmítnout se účastnit, nezúčastnit se či neprojevit účast na schůzi.

nátlaková skupina

Nátlaková skupina je skupina lidí, kteří se spojují, aby dosáhli svých politických a ekonomických cílů pomocí veřejného tlaku na vládu nebo instituce.

hodně (peněz)

Velké množství peněz.

množství (práce)

Množství je počet jednotek nebo objemu, které byly vybrány nebo vyprodukovány během určitého časového období.

vydělat <na čem> (hodně)

Vydělat: získat peníze za úsilí nebo investice.

houf (ptáků)

Houf je skupina ptáků, která spolu společně letí, obvykle kvůli migraci nebo útěku před nepřízní počasí.

nejmenší množství

Nejmenší množství je nejnižší počet částí, které se mohou rozdělit.

chválit (hodně)

Chválit znamená pochvalně hodnotit či oceňovat něčí činy nebo vlastnosti.

množství (lidí)

Množství znamená počet, velikost nebo objem, který je zde vztažen k počtu lidí.

množství (velké)

Velké množství je obrovské množství čehokoliv - času, peněz, lidí, informací atd.

opít se (hodně)

Opít se znamená vypít velké množství alkoholu, až do opilosti.

navléci (hodně)

Navléci znamená obléct si oblečení, obuty boty nebo nosit šperky.

ujet (mnoho kilometrů)

Ujet znamená překonat velkou vzdálenost, obvykle ve formě cestování na kole, autem nebo jiným dopravním prostředkem.

množství vytlačené vody

Množství vytlačené vody je množství vody, které je vytlačeno z nějakého zdroje.

napovídat (hodně)

Napovídat znamená poskytovat náznaky nebo nápovědy, aby pomohlo vysvětlit nebo předpovědět něco.

procentuální množství (cukru v krvi)

Procentuální množství je míra, která udává podíl daného části ve vztahu k celku. Například procentuální množství cukru v krvi je míra cukru v krvi vzhledem k celkovému množství krve.