Facebook

Schůze - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu schůze.

Význam: Schůze je setkání, které se uskuteční mezi určitým počtem lidí, aby diskutovali, vymýšleli, schválili nebo plánovali něco.

kupa

Kupa je shromáždění, seskupení nebo nazbírání něčeho, například kamenů, písku, sněhu, odpadu nebo jiných materiálů.

kopa

Kopa je hromada čehosi, obvykle pevného, která je uložena nebo uspořádána v určitém místě.

spousta

Spousta je pojem označující velké množství něčeho, například osob, věcí nebo peněz.

množství

Množství je obecný pojem pro určení většího počtu předmětů, lidí či jiných věcí.

mnoho

Mnoho znamená velké množství, velké počty nebo obrovské množství.

hodně

Hodně je velké množství čehokoliv; může to také znamenat úroveň úsilí nebo intenzity.

zástup

Zástup je skupina lidí nebo věcí, která představuje nebo nahrazuje jinou skupinu nebo část.

skupina

Skupina je soubor lidí nebo věcí sdružených dohromady podle společného zájmu, věku nebo jiného faktoru.

houf

Houf je velké shromáždění lidí nebo zvířat; buď organizované nebo shromážděné spontánně.

shromáždění

Shromáždění je schůze lidí za účelem sdílení myšlenek, informací nebo plánování akcí.

zasedání

Zasedání je setkání lidí, obvykle se záměrem projednat nějakou záležitost nebo rozhodovat o něčem.

sešlost

Sešlost je setkání, kde se lidé scházejí k obchodu, zábavě nebo jiným účelům.

setkání

Setkání je příležitost pro schůzku, aby se lidé mohli setkat, mluvit a sdílet nápady nebo informace.

Podobná synonyma

procentuální množství (cukru v krvi)

Procentuální množství je míra, která udává podíl daného části ve vztahu k celku. Například procentuální množství cukru v krvi je míra cukru v krvi vzhledem k celkovému množství krve.

spousta (peněz)

Velké množství peněz.

účelová skupina osob

Účelová skupina osob jsou skupiny lidí, které jsou spojeny konkrétním účelem nebo cílem.

najíst se (hodně)

Najíst se znamená obstarat si potravu nebo nějakým způsobem uspokojit hlad.

veřejné shromáždění

Veřejné shromáždění je setkání lidí, kteří se snaží sdílet názory, informace a činnosti, aby dosáhli společného cíle.

množství (času)

Množství času je míra, jakou se měří délka času, např. počet hodin, minut nebo sekund.

hlavní skupina

Hlavní skupina je největší skupina lidí ve skupinové dynamice, která se odlišuje od ostatních skupin menší velikosti.

zakusit (mnoho)

Zakusit: dožít se, prožít/zažít co nejvíce životních okamžiků a zkušeností.

vlivná skupina lidí

Skupina lidí se silným vlivem na veřejné dění, kteří jsou schopni měnit společenské nebo politické myšlení.

uložit (hodně práce)

Uložit znamená pořádek udělat, úkol splnit nebo informace zaznamenat.

hodně (peněz)

Velké množství peněz.

přijmout (hodně práce)

Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

kukat (hodně)

Kukat znamená důkladně prozkoumat, prohlížet nebo zkoumat něco intenzivně.

ve velkém množství

Význam: velké množství označuje ohromnou kvantitu nebo počet čehokoliv.

o mnoho

Vyjádření nebo zkrácení komplexního nebo složitého pojmu nebo myšlenky.

hodně zlobit

Provokovat druhé, vyvolávat konflikty a vyvolávat obecnou nevoli.

ujet (mnoho kilometrů)

Ujet znamená překonat velkou vzdálenost, obvykle ve formě cestování na kole, autem nebo jiným dopravním prostředkem.

hodně mlít

Hodně mlít znamená hodně pracovat, snažit se dosáhnout cíle, překonávat překážky a trpělivě pracovat, abyste uspěli.

napovídat (hodně)

Napovídat je dávat náznaky nebo rady, aby někdo pochopil, co se snažíme sdělit.

množství vytlačené vody

Množství vytlačené vody je množství vody, které je vytlačeno z nějakého zdroje.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

vyžadující (mnoho)

Vyžadující označuje situace, ve kterých je požadováno velké množství úsilí, úvah a nákladů.

množství (velké)

Velké množství je obrovské množství čehokoliv - času, peněz, lidí, informací atd.

konat shromáždění <kde>

Konat shromáždění znamená svolat lidi a uskutečnit schůzku nebo setkání na určeném místě.

skupina manažerů

Skupina manažerů je skupina lidí, kteří mají za úkol plánovat, řídit a kontrolovat činnosti a procesy ve firmě nebo organizaci.

vlivná skupina

Skupina lidí, která má vliv na společnost, a je schopna ovlivňovat veřejné názory, politiku a další oblasti.

skupina (pracovní)

Skupina je shromáždění lidí, kteří společně pracují na dosahování určitých cílů.

množství (lidí)

Množství znamená počet, velikost nebo objem, který je zde vztažen k počtu lidí.

určující skupina znaků

Řetězec (anglicky string) je uspořádaná posloupnost znaků, číslic nebo symbolů, které mají společný význam.