Facebook

Schůze - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu schůze.

Význam: Schůze je setkání, které se uskuteční mezi určitým počtem lidí, aby diskutovali, vymýšleli, schválili nebo plánovali něco.

kupa

Kupa je shromáždění, seskupení nebo nazbírání něčeho, například kamenů, písku, sněhu, odpadu nebo jiných materiálů.

kopa

Kopa je hromada čehosi, obvykle pevného, která je uložena nebo uspořádána v určitém místě.

spousta

Spousta je pojem označující velké množství něčeho, například osob, věcí nebo peněz.

množství

Množství je obecný pojem pro určení většího počtu předmětů, lidí či jiných věcí.

mnoho

Mnoho znamená velké množství, velké počty nebo obrovské množství.

hodně

Hodně je velké množství čehokoliv; může to také znamenat úroveň úsilí nebo intenzity.

zástup

Zástup je skupina lidí nebo věcí, která představuje nebo nahrazuje jinou skupinu nebo část.

skupina

Skupina je soubor lidí nebo věcí sdružených dohromady podle společného zájmu, věku nebo jiného faktoru.

houf

Houf je velké shromáždění lidí nebo zvířat; buď organizované nebo shromážděné spontánně.

shromáždění

Shromáždění je schůze lidí za účelem sdílení myšlenek, informací nebo plánování akcí.

zasedání

Zasedání je setkání lidí, obvykle se záměrem projednat nějakou záležitost nebo rozhodovat o něčem.

sešlost

Sešlost je setkání, kde se lidé scházejí k obchodu, zábavě nebo jiným účelům.

setkání

Setkání je příležitost pro schůzku, aby se lidé mohli setkat, mluvit a sdílet nápady nebo informace.

Podobná synonyma

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

hlavní skupina

Hlavní skupina je největší skupina lidí ve skupinové dynamice, která se odlišuje od ostatních skupin menší velikosti.

sníst <čeho> (hodně)

Sníst <čeho> hodně = zkonzumovat velké množství daného jídla.

uložit (hodně práce)

Uložit znamená pořádek udělat, úkol splnit nebo informace zaznamenat.

o mnoho

Kompaktní shrnutí; slovo znamená velké množství, případně hodně, obrovskou část nebo velkou část.

množství (velké)

Velké množství je obrovské množství čehokoliv - času, peněz, lidí, informací atd.

chválit (hodně)

Chválit znamená pochvalně hodnotit či oceňovat něčí činy nebo vlastnosti.

shromáždění lidu

Shromáždění lidu je setkání většího počtu osob za účelem sdílení myšlenek, názorů nebo projevů.

skupina (pracovní)

Skupina je skupina lidí spolupracujících na jednom projektu, cíli nebo úkolu. Jejich společná práce je nutná pro dosažení úspěchu.

vlivná skupina lidí

Skupina lidí se silným vlivem na veřejné dění, kteří jsou schopni měnit společenské nebo politické myšlení.

množství (lidí)

Množství znamená počet, velikost nebo objem, který je zde vztažen k počtu lidí.

hodně velký

Obrovský, skutečně velký, mnohem větší než obvyklé.

množství vytlačené vody

Množství vytlačené vody je množství vody, které je vytlačeno z nějakého zdroje.

množství (práce)

Množství je počet jednotek nebo objemu, které byly vybrány nebo vyprodukovány během určitého časového období.

nejmenší množství

Nejmenší množství je nejnižší počet částí, které se mohou rozdělit.

vlivná skupina

Skupina lidí, která má vliv na společnost, a je schopna ovlivňovat veřejné názory, politiku a další oblasti.

hodně mlít

Hodně mlít znamená hodně pracovat, snažit se dosáhnout cíle, překonávat překážky a trpělivě pracovat, abyste uspěli.

množství peněz

Množství peněz je vyjádření hmotného bohatství, které je vyjádřeno finančními prostředky.

navléci se (hodně)

Navléci se znamená obléknout si něco, například oblečení, boty, šperky nebo jiné předměty.

hodně zlobit

Provokovat druhé, vyvolávat konflikty a vyvolávat obecnou nevoli.

rozzlobit se (hodně)

Rozzlobit se znamená velmi silně se naštvat, být velmi naštvaný.

napovídat (hodně)

Napovídat znamená poskytovat náznaky nebo nápovědy, aby pomohlo vysvětlit nebo předpovědět něco.

procentuální množství (cukru v krvi)

Procentuální množství je míra, která udává podíl daného části ve vztahu k celku. Například procentuální množství cukru v krvi je míra cukru v krvi vzhledem k celkovému množství krve.

přijmout (hodně práce)

Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

konat shromáždění <kde>

Konat shromáždění znamená svolat lidi a uskutečnit schůzku nebo setkání na určeném místě.

ohromné množství

Ohromné množství znamená obrovské množství, velké množství, enormní počet.

shromáždění (církevní)

Shromáždění je společná náboženská shoda, která se koná za účelem modlitby, zpěvu, sdílení a uctívání Boha.