Facebook

Zástup - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu zástup.

Význam: Zástup je skupina lidí nebo věcí, která představuje nebo nahrazuje jinou skupinu nebo část.

kupa

Kupa je shromáždění, seskupení nebo nazbírání něčeho, například kamenů, písku, sněhu, odpadu nebo jiných materiálů.

kopa

Kopa je hromada čehosi, obvykle pevného, která je uložena nebo uspořádána v určitém místě.

spousta

Spousta je pojem označující velké množství něčeho, například osob, věcí nebo peněz.

množství

Množství je obecný pojem pro určení většího počtu předmětů, lidí či jiných věcí.

mnoho

Mnoho znamená velké množství, velké počty nebo obrovské množství.

hodně

Hodně je velké množství čehokoliv; může to také znamenat úroveň úsilí nebo intenzity.

skupina

Skupina je soubor lidí nebo věcí sdružených dohromady podle společného zájmu, věku nebo jiného faktoru.

houf

Houf je velké shromáždění lidí nebo zvířat; buď organizované nebo shromážděné spontánně.

shromáždění

Shromáždění je schůze lidí za účelem sdílení myšlenek, informací nebo plánování akcí.

schůze

Schůze je setkání, které se uskuteční mezi určitým počtem lidí, aby diskutovali, vymýšleli, schválili nebo plánovali něco.

zasedání

Zasedání je setkání lidí, obvykle se záměrem projednat nějakou záležitost nebo rozhodovat o něčem.

dav

Dav je skupina lidí, která se shromáždila na stejném místě a časové období.

shluk

Shluk je skupina objektů, které jsou spojeny se stejnými vlastnostmi nebo vztahy.

množství (lidí)

Množství znamená počet, velikost nebo objem, který je zde vztažen k počtu lidí.

Podobná synonyma

nekonat se (schůze)

Nekonat se znamená odmítnout se účastnit, nezúčastnit se či neprojevit účast na schůzi.

mít zasedání

Mít zasedání znamená shromáždit se se skupinou lidí a řešit problémy, diskutovat o návrzích, hlasovat o nich a přijímat rozhodnutí.

velké množství

Velké množství znamená velké množství, obrovské množství, velkou zásobu.

hlavní skupina

Hlavní skupina je největší skupina lidí ve skupinové dynamice, která se odlišuje od ostatních skupin menší velikosti.

skupina manažerů

Skupina manažerů je skupina lidí, kteří mají za úkol plánovat, řídit a kontrolovat činnosti a procesy ve firmě nebo organizaci.

hodně velký

Obrovský, skutečně velký, mnohem větší než obvyklé.

shromáždění lidu

Shromáždění lidu je setkání většího počtu osob za účelem sdílení myšlenek, názorů nebo projevů.

navléci (hodně)

Navléci znamená obléct si oblečení, obuty boty nebo nosit šperky.

účelová skupina osob

Účelová skupina osob jsou skupiny lidí, které jsou spojeny konkrétním účelem nebo cílem.

o mnoho

Shrnout znamená zredukovat, zkrátit nebo zjednodušit.

vydělat <na čem> (hodně)

Vydělat: získat peníze za úsilí nebo investice.

skupina (uvnitř strany)

Skupina je skupina lidí sdílejících stejné zájmy nebo cíle, kteří se sdružují a spolupracují ve vzájemném prospěchu.

dávat (hodně)

Dávat znamená předávat něco jiné osobě nebo skupině lidí. Může to být čas, energii, finanční prostředky, materiální věci nebo laskavost.

uběhnout (mnoho kilometrů)

Uběhnout znamená rychle běžet, obvykle na velkou vzdálenost.

veřejné shromáždění

Veřejné shromáždění je setkání lidí, kteří se snaží sdílet názory, informace a činnosti, aby dosáhli společného cíle.

shluk (par)

Shluk je skupina objektů, které jsou seskupeny a přitahovány k sobě. Může se jednat o hmotné i nehmotné objekty.

upéci (hodně)

Upečení něčeho dosáhnout velmi dobrých výsledků nebo úspěch díky úsilí, pečlivosti a důslednosti.

skupina osob

Skupina osob je seskupení lidí, kteří sdílejí stejný cíl nebo mají podobné zájmy.

vlivná skupina

Skupina lidí, která má vliv na společnost, a je schopna ovlivňovat veřejné názory, politiku a další oblasti.

chválit (hodně)

Chválit znamená pochvalně hodnotit či oceňovat něčí činy nebo vlastnosti.

skupina (umělců)

Skupina umělců je seskupení jednotlivců sdílejících společnou uměleckou vizi. Společně vytváří kolektivní projev, který zahrnuje soutěžení, kreativitu a invenci.

skupina (pracovní)

Skupina je shromáždění lidí, kteří společně pracují na dosahování určitých cílů.

shluk (nevelký)

Shluk je skupina nebo seskupení něčeho, obvykle malých objektů nebo částí, které jsou sdružené dohromady.

o hodně

Hodně znamená mnoho; je to vyjádření velkého množství, počtu nebo rozsahu.

kukat (hodně)

Kukat znamená důkladně prozkoumat, prohlížet nebo zkoumat něco intenzivně.

určující skupina znaků

Řetězec (anglicky string) je uspořádaná posloupnost znaků, číslic nebo symbolů, které mají společný význam.

hodně zlobit

Provokovat druhé, vyvolávat konflikty a vyvolávat obecnou nevoli.

protahovat se (schůze)

Prodlužovat časové období schůze, aby se stihly všechny body programu.

spousta (peněz)

Velké množství peněz.