Facebook

Prožít <čeho> (hodně) - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu prožít <čeho> (hodně).

Význam: Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

odstát (frontu)

Odstát znamená přestat být v řadě, přestat se účastnit čekání ve frontě.

čekat <kde> (do konce)

Očekávat, že něco bude trvat až do konce.

získat (právo na co)

Získat: obdržet nebo dosáhnout (něčeho), např. práva, výhody, informace apod.

domoci se <čeho>

Domoci se čeho znamená dosáhnout úspěchu, dokončit něco, čeho jsme chtěli dosáhnout.

zakusit

Zakusit znamená osobně zažít či prožít něco nového, nebo prožívat určité emoce.

vytrpět

Vytrpět znamená snášet těžké situace, trápení nebo bolest, bez toho, aby se člověk vzdal nebo ustoupil.

strpět <co>

Strpět znamená trpělivě snášet nebo zvládnout něco, co se nám nelíbí nebo nás obtěžuje.

snést

Snést znamená zvládnout, unést něco nebo někoho, nebo přenést něco z jednoho místa na druhé.

Podobná synonyma

dát se <do čeho>

Dát se: začít se angažovat; zapojit se; začít se věnovat.

nevšímat si <čeho>

Ignorovat, nevšímat si; nebrat v úvahu, neřešit.

vzpamatovat se <z čeho>

Vzpamatovat se: zmobilizovat psychickou energii pro boj s těžkostmi a nesnázemi, vrátit se do normálního stavu.

nakládat <co do čeho n. na co>

Nakládat znamená přenášet nebo přesouvat z jednoho místa nebo prostoru do druhého.

dokonání <čeho>

Dokonání je proces nebo činnost dokončení něčeho, např. projektu, úkolu nebo cíle.

strpět (urážku)

Strpět znamená snášet nebo trpět něco, co není příjemné, například útok nebo urážku.

vyznávat se <z čeho>

Vyznávat se znamená projevovat svou úctu, lásku nebo víru k něčemu nebo někomu.

dostat se <z čeho>

Dostat se: získat přístup; dosáhnout cíle; dosáhnout místa.

týt <z čeho>

Týt je slovní spojení, které znamená "využít, vyřešit nebo vyřešit problém".

zříkat se <čeho>

Zříkat se čeho: odmítnout, nevzít na sebe odpovědnost, neuznat.

vypadávat <co z čeho>

Vypadávat: odcházet nebo se vzdalovat postupně nebo náhle, často bez varování.

výlučné právo

Výlučné právo je právo, které uděluje výhradní právo k provozování určité činnosti, které se nedá vykonávat jinak.

vydolovat <co z čeho>

Vydolovat znamená získat něco z něčeho díky úsilí a pracovnímu výkonu.

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se: dosáhnout cíle, plně dokončit.

pustit se <do čeho>

Začít se něčím zabývat, věnovat se něčemu, pustit se do toho.

čekat

Čekat znamená vyčkat, být trpělivý a očekávat, že něco se stane nebo se objeví.

považovat si <čeho>

Vážit si něčeho; uznávat hodnotu nebo důležitost čehosi.

zbavovat <koho čeho>

Odstraňovat, zbavovat někoho něčeho; osvobozovat někoho z něčeho.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se čeho: získat kontrolu nad čím.

být příčinou <čeho>

Být příčinou: stát se důvodem nebo zdrojem něčeho.

vzdát se <čeho>

Opustit, přestat se něčeho držet a odevzdat se čemukoliv; ztratit se ve prospěch čehosi jiného.

vydělit <co z čeho>

Vydělit znamená oddělit část z celku.

zastrčit <co do čeho>

Zastrčit znamená zasunout předmět do otvoru nebo prostoru, aby byl schován.

oddělovat <co od čeho>

Rozdělovat, odlišovat nebo od sebe odloučit.

získat

Získat znamená získat něco, čímž se může myslet získat něco fyzického, nebo získat nějakou informaci, dovednost, zkušenost atd.

vyloučit <koho z čeho>

Vyloučit znamená odstranit nebo vyřadit někoho nebo něco z něčeho.

proniknout <do čeho> (špína)

Proniknout do špíny znamená překonat obtíže a dojít ke skrytým informacím.

vyslovení <čeho>

Vyslovení: čeho - Zkratka pro "čeho se týká", označuje otázku "o čem je řeč?".

cenit si <čeho>

Uvážit, ocenit a vážit si čeho/koho. Vyjádřit to nejvyšším uznáním.