Facebook

Zasedání - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu zasedání.

Význam: Zasedání je setkání lidí, obvykle se záměrem projednat nějakou záležitost nebo rozhodovat o něčem.

kupa

Kupa je shromáždění, seskupení nebo nazbírání něčeho, například kamenů, písku, sněhu, odpadu nebo jiných materiálů.

kopa

Kopa je hromada čehosi, obvykle pevného, která je uložena nebo uspořádána v určitém místě.

spousta

Spousta je pojem označující velké množství něčeho, například osob, věcí nebo peněz.

množství

Množství je obecný pojem pro určení většího počtu předmětů, lidí či jiných věcí.

mnoho

Mnoho znamená velké množství, velké počty nebo obrovské množství.

hodně

Hodně je velké množství čehokoliv; může to také znamenat úroveň úsilí nebo intenzity.

zástup

Zástup je skupina lidí nebo věcí, která představuje nebo nahrazuje jinou skupinu nebo část.

skupina

Skupina je soubor lidí nebo věcí sdružených dohromady podle společného zájmu, věku nebo jiného faktoru.

houf

Houf je velké shromáždění lidí nebo zvířat; buď organizované nebo shromážděné spontánně.

shromáždění

Shromáždění je schůze lidí za účelem sdílení myšlenek, informací nebo plánování akcí.

schůze

Schůze je setkání, které se uskuteční mezi určitým počtem lidí, aby diskutovali, vymýšleli, schválili nebo plánovali něco.

sezení

Sezení je činnost, kdy člověk sedí na nějakém místě, často se záměrem relaxovat, učit se nebo pracovat.

Podobná synonyma

rozzlobit se (hodně)

Rozzlobit se znamená velmi silně se naštvat, být velmi naštvaný.

kukat (hodně)

Kukat znamená důkladně prozkoumat, prohlížet nebo zkoumat něco intenzivně.

konat shromáždění <kde>

Konat shromáždění znamená svolat lidi a uskutečnit schůzku nebo setkání na určeném místě.

skupina (budov)

Skupina budov je soubor budov, které jsou umístěny ve stejné oblasti a mají různé účely.

o mnoho

Shrnout znamená zredukovat, zkrátit nebo zjednodušit.

o hodně

Hodně znamená mnoho; je to vyjádření velkého množství, počtu nebo rozsahu.

účelová skupina osob

Účelová skupina osob jsou skupiny lidí, které jsou spojeny konkrétním účelem nebo cílem.

upéci (hodně)

Upečení něčeho dosáhnout velmi dobrých výsledků nebo úspěch díky úsilí, pečlivosti a důslednosti.

příliš mnoho

Příliš mnoho znamená příliš velké množství nebo více než je potřeba.

skupina (pracovní)

Skupina je skupina lidí spolupracujících na jednom projektu, cíli nebo úkolu. Jejich společná práce je nutná pro dosažení úspěchu.

procentuální množství (cukru v krvi)

Procentuální množství je míra, která udává podíl daného části ve vztahu k celku. Například procentuální množství cukru v krvi je míra cukru v krvi vzhledem k celkovému množství krve.

chválit (hodně)

Chválit znamená pochvalně hodnotit či oceňovat něčí činy nebo vlastnosti.

přijmout (hodně práce)

Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

sníst <čeho> (hodně)

Sníst <čeho> hodně = zkonzumovat velké množství daného jídla.

dlouhý zástup

Dlouhý zástup: velké množství lidí vedoucích se po dlouhé vzdálenosti.

skupina redaktorů

Skupina redaktorů je sestava osob zodpovědných za přípravu a úpravu mediálních materiálů pro publikování.

hodně mlít

Hodně mlít znamená hodně pracovat, snažit se dosáhnout cíle, překonávat překážky a trpělivě pracovat, abyste uspěli.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

hodně (peněz)

Velké množství peněz.

veřejné shromáždění

Veřejné shromáždění je setkání lidí, kteří se snaží sdílet názory, informace a činnosti, aby dosáhli společného cíle.

množství (ryb)

Množství je míra velikosti nebo počtu něčeho; v případě ryb se může jednat o počet ryb ve vodě nebo množství ryb, které jsou prodávány.

skupina (umělců)

Skupina umělců je seskupení jednotlivců sdílejících společnou uměleckou vizi. Společně vytváří kolektivní projev, který zahrnuje soutěžení, kreativitu a invenci.

napovídat (hodně)

Napovídat je dávat náznaky nebo rady, aby někdo pochopil, co se snažíme sdělit.

nátlaková skupina

Nátlaková skupina je skupina lidí, kteří se spojují, aby dosáhli svých politických a ekonomických cílů pomocí veřejného tlaku na vládu nebo instituce.

vlivná skupina

Skupina lidí, která má vliv na společnost, a je schopna ovlivňovat veřejné názory, politiku a další oblasti.

skupina (generační)

Skupina generační je skupina lidí, kteří se narodili ve stejném období a sdílejí společné zkušenosti, názory a hodnoty.

spousta (peněz)

Velké množství peněz.