Facebook

Spousta - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu spousta.

Význam: Spousta je pojem označující velké množství něčeho, například osob, věcí nebo peněz.

kupa

Kupa je shromáždění, seskupení nebo nazbírání něčeho, například kamenů, písku, sněhu, odpadu nebo jiných materiálů.

kopa

Kopa je hromada čehosi, obvykle pevného, která je uložena nebo uspořádána v určitém místě.

množství

Množství je obecný pojem pro určení většího počtu předmětů, lidí či jiných věcí.

mnoho

Mnoho znamená velké množství, velké počty nebo obrovské množství.

hodně

Hodně je velké množství čehokoliv; může to také znamenat úroveň úsilí nebo intenzity.

zástup

Zástup je skupina lidí nebo věcí, která představuje nebo nahrazuje jinou skupinu nebo část.

skupina

Skupina je soubor lidí nebo věcí sdružených dohromady podle společného zájmu, věku nebo jiného faktoru.

houf

Houf je velké shromáždění lidí nebo zvířat; buď organizované nebo shromážděné spontánně.

shromáždění

Shromáždění je schůze lidí za účelem sdílení myšlenek, informací nebo plánování akcí.

schůze

Schůze je setkání, které se uskuteční mezi určitým počtem lidí, aby diskutovali, vymýšleli, schválili nebo plánovali něco.

zasedání

Zasedání je setkání lidí, obvykle se záměrem projednat nějakou záležitost nebo rozhodovat o něčem.

množství (velké)

Velké množství je obrovské množství čehokoliv - času, peněz, lidí, informací atd.

počet (značný)

Počet značí množství nebo odhadovaný počet položek nebo lidí.

trocha

Trocha je malé množství, mírné množství, nepatrné množství.

moře

Moře je velká oblast slané vody, ležící mezi pevninami, která je obklopena oceány.

hromada

Hromada je shluk něčeho, například odpadů, nářadí, peněz, atd.

hafo

Hafo je zkratka pro "hodně a velmi mnoho"; znamená to obrovské množství nebo velké množství.

Podobná synonyma

malý počet

Malý počet znamená méně než běžné množství, omezené množství nebo velmi malý počet.

skupina (generační)

Skupina generační je skupina lidí, kteří se narodili ve stejném období a sdílejí společné zkušenosti, názory a hodnoty.

sníst <čeho> (hodně)

Sníst <čeho> hodně = zkonzumovat velké množství daného jídla.

navléci se (hodně)

Navléci se znamená obléknout si něco, například oblečení, boty, šperky nebo jiné předměty.

vydat počet

Vydat počet znamená zapsat všechny informace k danému tématu, aby se dala vyhodnotit výše popsaná situace.

počet

Počet je číselná hodnota, která označuje množství nebo počet položek.

zakusit (mnoho)

Zakusit: dožít se, prožít/zažít co nejvíce životních okamžiků a zkušeností.

hromada (písku)

Hromada je velké množství písku, které je shromážděno dohromady.

ujet (mnoho kilometrů)

Ujet znamená překonat velkou vzdálenost, obvykle ve formě cestování na kole, autem nebo jiným dopravním prostředkem.

příliš mnoho

Příliš mnoho znamená příliš velké množství nebo více než je potřeba.

množství práce

Množství práce je míra úkolu nebo úsilí, které je potřeba vykonat, aby se dosáhlo určitého cíle.

značný

Značný: významný, významný, významný, velký, pozoruhodný, závažný, významný, významný a významný.

nekonat se (schůze)

Nekonat se znamená odmítnout se účastnit, nezúčastnit se či neprojevit účast na schůzi.

počet let

Počet let je číslo označující délku doby trvání, běžně se používá k označení věku člověka nebo období.

odejít (ze schůze)

Odejít = opustit schůzi a odejít z místa jejího konání.

určující skupina znaků

Řetězec (anglicky string) je uspořádaná posloupnost znaků, číslic nebo symbolů, které mají společný význam.

skupina (pracovní)

Skupina je shromáždění lidí, kteří společně pracují na dosahování určitých cílů.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

veřejné shromáždění

Veřejné shromáždění je setkání lidí, kteří se snaží sdílet názory, informace a činnosti, aby dosáhli společného cíle.

počet úmrtí

Počet úmrtí je číslo, které udává, kolik lidí zemřelo v určité oblasti nebo v určitém časovém období.

počet (velký)

Počet je číslo, které udává konkrétní množství nebo počet jednotek.

valné shromáždění

Valné shromáždění je shromáždění zástupců zúčastněných stran, které se schází, aby diskutovaly o problémech a přijaly společná rozhodnutí.

kukat (hodně)

Kukat znamená důkladně prozkoumat, prohlížet nebo zkoumat něco intenzivně.

skupina (budov)

Skupina budov je soubor budov, které jsou umístěny ve stejné oblasti a mají různé účely.