Facebook

Spousta - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu spousta.

Význam: Spousta je pojem označující velké množství něčeho, například osob, věcí nebo peněz.

kupa

Kupa je shromáždění, seskupení nebo nazbírání něčeho, například kamenů, písku, sněhu, odpadu nebo jiných materiálů.

kopa

Kopa je hromada čehosi, obvykle pevného, která je uložena nebo uspořádána v určitém místě.

množství

Množství je obecný pojem pro určení většího počtu předmětů, lidí či jiných věcí.

mnoho

Mnoho znamená velké množství, velké počty nebo obrovské množství.

hodně

Hodně je velké množství čehokoliv; může to také znamenat úroveň úsilí nebo intenzity.

zástup

Zástup je skupina lidí nebo věcí, která představuje nebo nahrazuje jinou skupinu nebo část.

skupina

Skupina je soubor lidí nebo věcí sdružených dohromady podle společného zájmu, věku nebo jiného faktoru.

houf

Houf je velké shromáždění lidí nebo zvířat; buď organizované nebo shromážděné spontánně.

shromáždění

Shromáždění je schůze lidí za účelem sdílení myšlenek, informací nebo plánování akcí.

schůze

Schůze je setkání, které se uskuteční mezi určitým počtem lidí, aby diskutovali, vymýšleli, schválili nebo plánovali něco.

zasedání

Zasedání je setkání lidí, obvykle se záměrem projednat nějakou záležitost nebo rozhodovat o něčem.

množství (velké)

Velké množství je obrovské množství čehokoliv - času, peněz, lidí, informací atd.

počet (značný)

Počet značí množství nebo odhadovaný počet položek nebo lidí.

trocha

Trocha je malé množství, mírné množství, nepatrné množství.

moře

Moře je velká oblast slané vody, ležící mezi pevninami, která je obklopena oceány.

hromada

Hromada je shluk něčeho, například odpadů, nářadí, peněz, atd.

hafo

Hafo je zkratka pro "hodně a velmi mnoho"; znamená to obrovské množství nebo velké množství.

Podobná synonyma

značný

Značný znamená velký, důležitý nebo významný. Označuje to, že něco je významné, nápadné nebo rozsáhlé.

plenární schůze

Plenární schůze je schůze všech členů či zúčastněných, kde se diskutuje o projednávaných otázkách.

účelová skupina osob

Účelová skupina osob jsou skupiny lidí, které jsou spojeny konkrétním účelem nebo cílem.

hodně velký

Obrovský, skutečně velký, mnohem větší než obvyklé.

skupina manažerů

Skupina manažerů je skupina lidí, kteří mají za úkol plánovat, řídit a kontrolovat činnosti a procesy ve firmě nebo organizaci.

valné shromáždění

Valné shromáždění je shromáždění zástupců zúčastněných stran, které se schází, aby diskutovaly o problémech a přijaly společná rozhodnutí.

stanovený počet

Stanovený počet znamená konkrétní množství určité věci, které je stanoveno předem.

prodlužovat se (schůze)

Prodlužovat se znamená trávit na schůzi více času, než bylo původně plánováno.

najíst se (hodně)

Najíst se znamená obstarat si potravu nebo nějakým způsobem uspokojit hlad.

hodně (peněz)

Velké množství peněz.

hromada (lidí)

Hromada je pojem pro velký počet lidí nebo věcí, které jsou pohromadě.

počet úmrtí

Počet úmrtí je číslo, které udává, kolik lidí zemřelo v určité oblasti nebo v určitém časovém období.

valná hromada

Valná hromada je nejvyšší orgán obchodní společnosti, který schvaluje její důležité rozhodnutí.

kukat (hodně)

Kukat znamená důkladně prozkoumat, prohlížet nebo zkoumat něco intenzivně.

počet

Počet je množství nebo číslo položek, osob nebo věcí v určité skupině.

skupina (umělců)

Skupina umělců je seskupení jednotlivců sdílejících společnou uměleckou vizi. Společně vytváří kolektivní projev, který zahrnuje soutěžení, kreativitu a invenci.

množství (času)

Množství času je míra, jakou se měří délka času, např. počet hodin, minut nebo sekund.

skupina (pracovní)

Skupina je skupina lidí spolupracujících na jednom projektu, cíli nebo úkolu. Jejich společná práce je nutná pro dosažení úspěchu.

počet (pevný)

Počet je číslo nebo konkrétní množství určitého pojmu. Používá se k měření vztahů nebo jako míra pro srovnání.

množství peněz

Množství peněz je vyjádření hmotného bohatství, které je vyjádřeno finančními prostředky.

zvětšit (počet)

Zvětšit znamená zvýšit počet, například z jednoho na dva nebo na více.

o mnoho

Shrnout znamená zredukovat, zkrátit nebo zjednodušit.

značný (peníze)

Značný znamená velký, důležitý, významný, početný nebo bohatý, obzvláště u peněz.

jak mnoho

Hodně, obrovské množství; velká část čehokoliv.