Facebook

Houf - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu houf.

Význam: Houf je velké shromáždění lidí nebo zvířat; buď organizované nebo shromážděné spontánně.

shluk

Shluk je skupina objektů, které jsou svázány zákonitostmi, vazbami nebo vztahy.

skupina

Skupina je soubor lidí nebo věcí sdružených v rámci jedné organizace nebo jedné činnosti.

zástup

Zástup znamená skupinu lidí, kteří zastupují jiné lidi, organizace nebo názory. Může se týkat jednotlivců, skupin nebo vlád.

dav

Dav je skupina lidí, kteří se shromáždili na jediném místě a často vytváří hlučnou skupinu.

hlouček

Hlouček je skupina lidí nebo věcí, které jsou spojeny nebo seskupeny dohromady.

tlupa

Skupina divokých zvířat nebo lidí, kteří se sdružují a společně pracují nebo se pohybují.

hejno

Hejno je skupina ptáků, obvykle stejného druhu, které spolu putují, hnízdí a hledají potravu.

stádo

Stádo je skupina zvířat, která se sdružuje a žije společně.

množství

Množství je počet jednotek nebo míry, která určuje, jak mnoho čeho je k dispozici.

hromada

Hromada je velké množství něčeho, obvykle shromážděného dohromady.

kupa

Kupa je shromáždění, seskupení nebo nazbírání něčeho, například kamenů, písku, sněhu, odpadu nebo jiných materiálů.

kopa

Kopa je hromada čehosi, obvykle pevného, která je uložena nebo uspořádána v určitém místě.

spousta

Spousta je pojem označující velké množství něčeho, například osob, věcí nebo peněz.

mnoho

Mnoho znamená velké množství, velké počty nebo obrovské množství.

hodně

Hodně je velké množství čehokoliv; může to také znamenat úroveň úsilí nebo intenzity.

shromáždění

Shromáždění je schůze lidí za účelem sdílení myšlenek, informací nebo plánování akcí.

schůze

Schůze je setkání, které se uskuteční mezi určitým počtem lidí, aby diskutovali, vymýšleli, schválili nebo plánovali něco.

zasedání

Zasedání je setkání lidí, obvykle se záměrem projednat nějakou záležitost nebo rozhodovat o něčem.

Podobná synonyma

procentuální množství (cukru v krvi)

Procentuální množství je míra, která udává podíl daného části ve vztahu k celku. Například procentuální množství cukru v krvi je míra cukru v krvi vzhledem k celkovému množství krve.

množství (času)

Množství času je míra, jakou se měří délka času, např. počet hodin, minut nebo sekund.

skupina (umělců)

Skupina umělců je seskupení jednotlivců sdílejících společnou uměleckou vizi. Společně vytváří kolektivní projev, který zahrnuje soutěžení, kreativitu a invenci.

účelová skupina osob

Účelová skupina osob jsou skupiny lidí, které jsou spojeny konkrétním účelem nebo cílem.

navléci (hodně)

Navléci znamená obléct si oblečení, obuty boty nebo nosit šperky.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

hromada (dříví)

Velké množství dříví, obvykle sešroubované dohromady pro snadnou přepravu nebo skladování.

o hodně

Hodně znamená mnoho; je to vyjádření velkého množství, počtu nebo rozsahu.

jak mnoho

Hodně, obrovské množství; velká část čehokoliv.

hodně peněz

Velké množství peněz; obrovský finanční obnos.

příliš mnoho

Příliš mnoho znamená příliš velké množství nebo více než je potřeba.

valná hromada

Valná hromada je nejvyšší orgán obchodní společnosti, který schvaluje její důležité rozhodnutí.

dávat (hodně)

Dávat znamená předávat něco jiné osobě nebo skupině lidí. Může to být čas, energii, finanční prostředky, materiální věci nebo laskavost.

skupina (budov)

Skupina budov je soubor budov, které jsou umístěny ve stejné oblasti a mají různé účely.

hromada (písku)

Hromada je velké množství písku, které je shromážděno dohromady.

spousta (peněz)

Velké množství peněz.

najíst se (hodně)

Najíst se znamená obstarat si potravu nebo nějakým způsobem uspokojit hlad.

dát <komu čeho> (hodně)

Dát (hodně): Darovat někomu větší množství čehosi.

skupina manažerů

Skupina manažerů je skupina lidí, kteří mají za úkol plánovat, řídit a kontrolovat činnosti a procesy ve firmě nebo organizaci.

skupina osob

Skupina osob je seskupení lidí, kteří sdílejí stejný cíl nebo mají podobné zájmy.

plenární schůze

Plenární schůze je schůze všech členů či zúčastněných, kde se diskutuje o projednávaných otázkách.

hodně velký

Obrovský, skutečně velký, mnohem větší než obvyklé.

shluk (komárů)

Shluk je skupina organismů, které se sdružují dohromady do jednoho místa. Nejčastěji se jedná o komáry, kteří se shlukují ve větších skupinách.

shromáždění (církevní)

Shromáždění je společná náboženská shoda, která se koná za účelem modlitby, zpěvu, sdílení a uctívání Boha.

množství (lidí)

Množství znamená počet, velikost nebo objem, který je zde vztažen k počtu lidí.

množství peněz

Množství peněz je vyjádření hmotného bohatství, které je vyjádřeno finančními prostředky.

zakusit (mnoho)

Zakusit: dožít se, prožít/zažít co nejvíce životních okamžiků a zkušeností.

shluk (par)

Shluk je skupina objektů, které jsou seskupeny a přitahovány k sobě. Může se jednat o hmotné i nehmotné objekty.

ve velkém množství

Význam: velké množství označuje ohromnou kvantitu nebo počet čehokoliv.

vlivná skupina lidí

Skupina lidí se silným vlivem na veřejné dění, kteří jsou schopni měnit společenské nebo politické myšlení.