Facebook

Mnoho - synonyma

Celkem nalezeno 20 synonym ke slovu mnoho.

Význam: Mnoho znamená velké množství, velké počty nebo obrovské množství.

kupa

Kupa je shromáždění, seskupení nebo nazbírání něčeho, například kamenů, písku, sněhu, odpadu nebo jiných materiálů.

kopa

Kopa je hromada čehosi, obvykle pevného, která je uložena nebo uspořádána v určitém místě.

spousta

Spousta je pojem označující velké množství něčeho, například osob, věcí nebo peněz.

množství

Množství je obecný pojem pro určení většího počtu předmětů, lidí či jiných věcí.

hodně

Hodně je velké množství čehokoliv; může to také znamenat úroveň úsilí nebo intenzity.

zástup

Zástup je skupina lidí nebo věcí, která představuje nebo nahrazuje jinou skupinu nebo část.

skupina

Skupina je soubor lidí nebo věcí sdružených dohromady podle společného zájmu, věku nebo jiného faktoru.

houf

Houf je velké shromáždění lidí nebo zvířat; buď organizované nebo shromážděné spontánně.

shromáždění

Shromáždění je schůze lidí za účelem sdílení myšlenek, informací nebo plánování akcí.

schůze

Schůze je setkání, které se uskuteční mezi určitým počtem lidí, aby diskutovali, vymýšleli, schválili nebo plánovali něco.

zasedání

Zasedání je setkání lidí, obvykle se záměrem projednat nějakou záležitost nebo rozhodovat o něčem.

velmi

Velmi znamená vysokou míru nebo intenzitu; jako velmi dobrý, velmi rychlý, velmi tmavý.

moc

Moc je schopnost nebo síla, která někoho přiměje k činům nebo má schopnost vykonávat kontrolu nad lidmi nebo situacemi.

příliš

Příliš znamená přes míru, nadměrně, víc než je požadováno.

málo

Málo znamená malé množství, nedostatek nebo nedostatečnost.

těžce

Těžce znamená značnou fyzickou námahu, úsilí nebo tlak; je to pomalé, náročné a obtížné.

tuze

Tuze je velmi silným způsobem vyjádření něčeho; lze jej použít k vyjádření nadšení, vzrušení či intenzivního prožitku.

náramně

Výborně, velmi dobře; úžasně, kouzelně, ohromujícím způsobem.

značně

Značně znamená dost nebo mnohem, je to silný stupeň, např. velmi nebo extrémně.

drahně

Drahně znamená velmi, množství něčeho, množství peněz nebo času a často i obojí.

Podobná synonyma

vycházet vstříc (příliš)

Vycházet vstříc znamená přizpůsobit se požadavkům a potřebám druhých, a to i přes všechny omezující okolnosti.

zatížit příliš

Příliš zatížit: příliš velkou zátěží obtěžovat, znečišťovat nebo ohrožovat.

uložit (hodně práce)

Uložit znamená pořádek udělat, úkol splnit nebo informace zaznamenat.

účelová skupina osob

Účelová skupina osob jsou skupiny lidí, které jsou spojeny konkrétním účelem nebo cílem.

velmi uctivý

Velmi uctivý znamená ohleduplný, úctuplný, zdvořilý, vysoce ctěný, respektovaný.

skupina (pracovní)

Skupina je skupina lidí, kteří se společně snaží dosáhnout stejného cíle pomocí kooperativního jednání.

vlivná skupina

Skupina lidí, která má vliv na společnost, a je schopna ovlivňovat veřejné názory, politiku a další oblasti.

vlivná skupina lidí

Skupina lidí se silným vlivem na veřejné dění, kteří jsou schopni měnit společenské nebo politické myšlení.

příliš početný

Příliš početný = příliš mnoho; příliš velký počet.

hodně peněz

Velké množství peněz; obrovský finanční obnos.

hodně zlobit

Provokovat druhé, vyvolávat konflikty a vyvolávat obecnou nevoli.

skupina manažerů

Skupina manažerů je skupina lidí, kteří mají za úkol plánovat, řídit a kontrolovat činnosti a procesy ve firmě nebo organizaci.

velmi dlouho

Velmi dlouho: dlouhá doba, obvykle delší než obvyklé, mnohem delší než běžná doba trvání.

velmi dobrý

Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

vzdálený (velmi)

Daleký, odlehlý, velmi vzdálený.

velmi drobný

Velmi drobný: velmi malý, zanedbatelný; nepatrný; zanedbatelný; mikroskopický; minimální.

odejít (ze schůze)

Odejít = opustit schůzi a odejít z místa jejího konání.

oddychovat (těžce)

Oddychovat těžce znamená relaxovat a uvolňovat napětí, aby člověk mohl načerpat sílu, vyčistit si mysl a zotavit se z únavy.

spousta (peněz)

Velké množství peněz.

upéci (hodně)

Upečení něčeho dosáhnout velmi dobrých výsledků nebo úspěch díky úsilí, pečlivosti a důslednosti.

mít zasedání

Mít zasedání znamená shromáždit se se skupinou lidí a řešit problémy, diskutovat o návrzích, hlasovat o nich a přijímat rozhodnutí.

hlavní skupina

Hlavní skupina je největší skupina lidí ve skupinové dynamice, která se odlišuje od ostatních skupin menší velikosti.

značně opotřebovat <co>

Značně opotřebovat znamená velmi znehodnotit, poškodit, odpovídajícím způsobem používáním.

dát <komu čeho> (hodně)

Dát (hodně): Darovat někomu větší množství čehosi.

pochválit <koho> (velmi)

Pochválit znamená ocenit jeho činy či výkon velmi slovy chvály.

množství (lidí)

Množství znamená počet, velikost nebo objem, který je zde vztažen k počtu lidí.

zájmová skupina

Skupina lidí, kteří se sdružili kolem společného zájmu nebo cíle.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

těžce vydělaný

Těžce vydělaný - vyjadřuje námahu, úsilí a čas věnovaný získání získaných prostředků.

veřejné shromáždění

Veřejné shromáždění je setkání lidí, kteří se snaží sdílet názory, informace a činnosti, aby dosáhli společného cíle.