Facebook

Mnoho - synonyma

Celkem nalezeno 20 synonym ke slovu mnoho.

Význam: Mnoho znamená velké množství, velké počty nebo obrovské množství.

kupa

Kupa je shromáždění, seskupení nebo nazbírání něčeho, například kamenů, písku, sněhu, odpadu nebo jiných materiálů.

kopa

Kopa je hromada čehosi, obvykle pevného, která je uložena nebo uspořádána v určitém místě.

spousta

Spousta je pojem označující velké množství něčeho, například osob, věcí nebo peněz.

množství

Množství je obecný pojem pro určení většího počtu předmětů, lidí či jiných věcí.

hodně

Hodně je velké množství čehokoliv; může to také znamenat úroveň úsilí nebo intenzity.

zástup

Zástup je skupina lidí nebo věcí, která představuje nebo nahrazuje jinou skupinu nebo část.

skupina

Skupina je soubor lidí nebo věcí sdružených dohromady podle společného zájmu, věku nebo jiného faktoru.

houf

Houf je velké shromáždění lidí nebo zvířat; buď organizované nebo shromážděné spontánně.

shromáždění

Shromáždění je schůze lidí za účelem sdílení myšlenek, informací nebo plánování akcí.

schůze

Schůze je setkání, které se uskuteční mezi určitým počtem lidí, aby diskutovali, vymýšleli, schválili nebo plánovali něco.

zasedání

Zasedání je setkání lidí, obvykle se záměrem projednat nějakou záležitost nebo rozhodovat o něčem.

velmi

Velmi znamená vysokou míru nebo intenzitu; jako velmi dobrý, velmi rychlý, velmi tmavý.

moc

Moc je schopnost nebo síla, která někoho přiměje k činům nebo má schopnost vykonávat kontrolu nad lidmi nebo situacemi.

příliš

Příliš znamená přes míru, nadměrně, víc než je požadováno.

málo

Málo znamená malé množství, nedostatek nebo nedostatečnost.

těžce

Těžce znamená značnou fyzickou námahu, úsilí nebo tlak; je to pomalé, náročné a obtížné.

tuze

Tuze je velmi silným způsobem vyjádření něčeho; lze jej použít k vyjádření nadšení, vzrušení či intenzivního prožitku.

náramně

Výborně, velmi dobře; úžasně, kouzelně, ohromujícím způsobem.

značně

Značně znamená dost nebo mnohem, je to silný stupeň, např. velmi nebo extrémně.

drahně

Drahně znamená velmi, množství něčeho, množství peněz nebo času a často i obojí.

Podobná synonyma

o hodně

Hodně znamená mnoho; je to vyjádření velkého množství, počtu nebo rozsahu.

množství vytlačené vody

Množství vytlačené vody je množství vody, které je vytlačeno z nějakého zdroje.

opít se (hodně)

Opít se znamená vypít velké množství alkoholu, až do opilosti.

skupina (pracovní)

Skupina je shromáždění lidí, kteří společně pracují na dosahování určitých cílů.

hodně zlobit

Provokovat druhé, vyvolávat konflikty a vyvolávat obecnou nevoli.

skupina (osob)

Skupina (osob) je skupina lidí sdružených za účelem dosažení společných cílů.

vyhovovat (velmi)

Plnit požadavky, splňovat očekávání; být úspěšný nebo schopný čelit těžké situaci.

hodně velký

Obrovský, skutečně velký, mnohem větší než obvyklé.

nátlaková skupina

Nátlaková skupina je skupina lidí, kteří se spojují, aby dosáhli svých politických a ekonomických cílů pomocí veřejného tlaku na vládu nebo instituce.

ve velkém množství

Význam: velké množství označuje ohromnou kvantitu nebo počet čehokoliv.

tvořit (těžce)

Tvořit znamená vytvářet, vytvářet nové věci, případně zlepšovat ty stávající. Těžké tvoření zahrnuje obtížné úkoly, vyžadující koncentraci a vytrvalost.

skupina manažerů

Skupina manažerů je skupina lidí, kteří mají za úkol plánovat, řídit a kontrolovat činnosti a procesy ve firmě nebo organizaci.

množství (práce)

Množství je počet jednotek nebo objemu, které byly vybrány nebo vyprodukovány během určitého časového období.

skupina (uvnitř strany)

Skupina je skupina lidí sdílejících stejné zájmy nebo cíle, kteří se sdružují a spolupracují ve vzájemném prospěchu.

vydělat <na čem> (hodně)

Vydělat: získat peníze za úsilí nebo investice.

dosednout (těžce)

Dosednout těžce znamená dosáhnout čehosi po úmorném úsilí, často s obtížemi a s velkou námahou.

málo hořet

Málo hořet znamená dosáhnout malého množství výsledků po delší dobu.

vyjít (těžce)

Vyjít těžce znamená dosáhnout čehož s velkým úsilím, velkou námahou.

veřejné shromáždění

Veřejné shromáždění je setkání lidí, kteří se snaží sdílet názory, informace a činnosti, aby dosáhli společného cíle.

navléci se (hodně)

Navléci se znamená obléknout si něco, například oblečení, boty, šperky nebo jiné předměty.

vlivná skupina

Skupina lidí, která má vliv na společnost, a je schopna ovlivňovat veřejné názory, politiku a další oblasti.

velmi chladný

Velmi chladný = velmi nízká teplota, mrazivý.

nekonat se (schůze)

Nekonat se znamená odmítnout se účastnit, nezúčastnit se či neprojevit účast na schůzi.

hodně peněz

Velké množství peněz; obrovský finanční obnos.

velmi citlivý

Velmi citlivý znamená citlivý na emoce, myšlenky a potřeby druhých lidí, schopný vnímat detail a rychle reagovat.

skupina osob

Skupina osob je seskupení lidí, kteří sdílejí stejný cíl nebo mají podobné zájmy.

mít zasedání

Mít zasedání znamená shromáždit se se skupinou lidí a řešit problémy, diskutovat o návrzích, hlasovat o nich a přijímat rozhodnutí.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

dát <komu čeho> (hodně)

Dát (hodně): Darovat někomu větší množství čehosi.

namluvit (hodně)

Vyjádřit nějaký názor nebo informace pomocí slov nebo řeči.