Facebook

Hromada (dříví) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu hromada (dříví).

Význam: Velké množství dříví, obvykle sešroubované dohromady pro snadnou přepravu nebo skladování.

předěl

Předěl je proces úpravy nebo změny části či celku, aby se dosáhlo lepšího výsledku.

rozhraní

Rozhraní je mezioborový pojem označující procesy, které propojují dva systémy nebo soubory.

mez

Mez je hranice nebo rozdělení mezi dvěma položkami, věcmi, obdobími nebo situacemi.

míra

Míra je poměr, zpravidla mezi dvěma nebo více veličinami, který může být vyjádřen číselně.

čára (pomezní)

Čára je obecný pojem pro jakoukoli čáru nebo čáru, která odděluje dvě oblasti nebo oblasti. Může se týkat politických hranic, oblastí jazykových, ekonomických nebo geografických.

césura

Césura je přestávka ve verši, která je důležitá pro rytmickou a rýmovou strukturu.

Podobná synonyma

čára

Čára je část liniového grafu, která spojuje dvě body a znázorňuje souvislost mezi nimi.

dutá míra

Dutá míra je nádoba s konstantním objemem, která se používá k měření tekutin.

úroková míra

Úroková míra je procentní sazba, která se používá pro výpočet úroků z půjček, úvěrů nebo investic.

pomezní (jev)

Pomezní jev je mezilehlá oblast mezi dvěma ekosystémy, kde se vyskytují rysy obou, ale jejich kombinace je jiná.

střední míra

Střední míra je hodnota, která se nachází mezi minimální a maximální hodnotou. Je to hodnota, která je považována za optimální pro danou situaci.

pomezní

Pomezní označuje něco, co sdílí hranici nebo mezi dvěma částmi, oblastmi nebo stavy.

rozhraní (vzdušné)

Rozhraní vzdušné je oblast mezi dvěma vrstvami vzduchu, kde dochází ke změnám teploty, tlaku a vlhkosti.

bitevní čára

Bitevní čára je linie, která odděluje dva protivníky, obvykle v boji.

základní (míra)

Základní míra je nejmenší množství, které je nutné pro určitou činnost. Je to základ pro všechny další míry.

kvadratický (míra)

Kvadratická míra je matematický pojem označující druhou mocninu. Slouží k popsání vztahů mezi veličinami.

plynulý (čára)

Plynulý znamená hladký, nezpomalený, bez zastavení; plynulé pohyby jsou hladké, příjemné a nemají náhlé změny.

délková míra

Délková míra je fyzikální jednotka, která se používá k měření délek, vzdáleností a velikostí.

čára (na hřišti)

Čára je označení na hřišti, které určuje hranice a místa pro různé sportovní aktivity.