Facebook

Počet - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu počet.

Význam: Počet je množství nebo číslo položek, osob nebo věcí v určité skupině.

množství

Množství je počet jednotek jakéhokoliv druhu, které se používají pro měření nebo stanovení velikosti čehokoliv.

kvantum

Kvantum je velikost nebo objem, obvykle vyjádřený počtem částic nebo energií, který je nezbytný pro určitou reakci.

účet

Účet je finanční doklad, který popisuje a eviduje transakci mezi subjekty. Slouží k zaznamenávání obchodních transakcí a kontrole financí.

vyúčtování

Vyúčtování je proces sestavení podrobného přehledu o finančních výdajích, příjmech a zůstatcích.

velikost

Velikost je obecný pojem, který může označovat fyzickou velikost nebo velikost vyjádřenou čísly.

rozměr

Rozměr je měřítko, které se používá pro určení velikosti, tvaru nebo prostorového rozložení něčeho.

rozloha

Rozloha je míra velikosti nebo prostoru, označená jako plocha nebo oblast.

míra

Míra je pojem označující množství, stupeň nebo poměr určité veličiny/vlastnosti. Může se jednat o vztah mezi dvěma veličinami, hodnotu nebo poměr.

objem

Objem je množství, které má nějaká hmota nebo prostor.

meze

Meze jsou ohraničením, které určuje hranice mezi dvěma oblastmi nebo mezi určitým chováním.

rozpětí

Rozpětí je rozmezí mezi dvěma extrémy, např. mezi nejmenší a nejvyšší hodnotou.

Podobná synonyma

množství práce

Množství práce je míra úkolu nebo úsilí, které je potřeba vykonat, aby se dosáhlo určitého cíle.

množství (velké)

Velké množství je obrovské množství čehokoliv - času, peněz, lidí, informací atd.

vyrovnat (účet)

Vyrovnat účet znamená uhradit veškeré pohledávky a závazky a tím dosáhnout vyrovnanosti.

dosáhnout (meze)

Dosáhnout meze znamená dosáhnout maximální úrovně, kterou je možné dosáhnout.

nejmenší množství

Nejmenší množství je nejnižší počet částí, které se mohou rozdělit.

množství (práce)

Množství je počet jednotek nebo objemu, které byly vybrány nebo vyprodukovány během určitého časového období.

délková míra

Délková míra je fyzikální jednotka, která se používá k měření délek, vzdáleností a velikostí.

rozměr (příčný)

Rozměr je veličina, která popisuje velikost něčeho ve dvou nebo více směrech.

vysoký účet

Vysoký účet je dokument, který obsahuje seznam všech zaplacených nebo požadovaných položek.

rozměr (předmětu)

Rozměr označuje velikost nebo délku předmětu nebo oblasti.

kvantum zboží, výrobků

Kvantum zboží je velké množství výrobků či zboží.

účet (otevřený)

Účet (otevřený) je finanční doklad, který obsahuje informace o transakcích provedených mezi dvěma stranami.

přestoupit (meze)

Překročit hranici, přijít na druhou stranu; přestoupit meze.

mít rozměr

Mít rozměr znamená zvážit všechny aspekty situace, aby se dospělo k informovanému a rozumnému rozhodnutí.

kvadratický (míra)

Kvadratická míra je matematický pojem označující druhou mocninu. Slouží k popsání vztahů mezi veličinami.

úroková míra

Úroková míra je procentní sazba, která se používá pro výpočet úroků z půjček, úvěrů nebo investic.

množství (času)

Množství času je míra, jakou se měří délka času, např. počet hodin, minut nebo sekund.

střední míra

Střední míra je hodnota, která se nachází mezi minimální a maximální hodnotou. Je to hodnota, která je považována za optimální pro danou situaci.

ve velkém množství

Význam: velké množství označuje ohromnou kvantitu nebo počet čehokoliv.

rozpětí (cenové)

Rozpětí cenové je rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší cenou produktu nebo služby.

zapravovat (účet)

Zapravovat účet je vyrovnání účtu mezi účastníky obchodu po dokončení transakce.

běžný účet

Běžný účet je bankovní účet, který slouží k běžným platebním transakcím a jehož účelem je ukládat peníze a provádět platby.

množství (lidí)

Množství znamená počet, velikost nebo objem, který je zde vztažen k počtu lidí.

základní (míra)

Základní míra je nejmenší množství, které je nutné pro určitou činnost. Je to základ pro všechny další míry.

svislý rozměr

Svislý rozměr je jeden z hlavních rozměrů ve třídimenzionálním prostoru. Označuje vzdálenost nebo délku mezi dvěma body na ose, která je ve směru nahoru nebo dolů.