Facebook

Mít rozměr - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu mít rozměr.

Význam: Mít rozměr znamená zvážit všechny aspekty situace, aby se dospělo k informovanému a rozumnému rozhodnutí.

vyměřovat

Vyměřovat znamená určovat rozměry pozemku či objektu a zaznamenat je do oficiálního záznamu.

rozměřovat

Rozměřovat znamená mířit, změřit nebo odhadnout délku, šířku, výšku nebo objem.

odměřovat

Odměřovat znamená stanovit počet nebo množství něčeho, určit jeho velikost nebo podíl.

mít míru

Mít míru znamená vyhnout se boji a násilí, žít ve vzájemné harmonii a udržovat trvalé přátelství.

srovnávat <co s čím>

Srovnávat znamená porovnávat dvě nebo více věcí, aby se zjistilo, jak se od sebe liší.

porovnávat

Porovnávat je srovnávat dvě nebo více věcí, aby bylo možné zjistit jejich podobnosti a rozdíly.

prohlížet <koho>

Prohlížet: pozorovat, pečlivě zkoumat nebo se zabývat vyšetřováním.

pozorovat (pohrdavě)

Všímat si, sledovat a komentovat události bez hlubšího zájmu nebo závazku.

chodit po (kuchyni)

Chodit po kuchyni znamená provádět tam úkoly, jako je mytí nádobí, příprava jídla, čištění pracovních ploch apod.

procházet (město)

Procházet město znamená chodit po jeho ulicích, obdivovat architekturu, poznávat jeho kulturu a historii.

posuzovat

Posuzovat znamená analyzovat a hodnotit informace, aby se usoudilo na konečný výsledek.

hodnotit

Hodnotit znamená zhodnotit, posoudit nebo posuzovat vzhledem k určitým standardům.

oceňovat (výsledky)

Pozitivně hodnotit výsledky; uznávat a odměňovat úspěchy.

Podobná synonyma

obléci <koho>

Připojit oděv k tělu. Například: obléci se, obléci koho.

zaměstnat <koho>

Zaměstnat znamená přijmout do práce a uzavřít s ním pracovní smlouvu.

osopit se <na koho>

Osopit se na někoho znamená vyjádřit silnou nelibost nebo zlobu na danou osobu.

vychystat <koho>

Připravit člověka do stavu připravenosti; přizpůsobit se situaci, zajistit pohodu, vybavit potřebným vybavením.

doprovázet <koho>

Doprovázet znamená provázet někoho, držet se s ním a provádět ho po celou dobu.

ošetřit <koho>

Ošetřením se rozumí poskytnutí lékařské, léčebné nebo rehabilitace péče o člověka, zvíře nebo věc.

uklidnit <koho>

Usmířit/utišit/uklidnit ; přinést klid a uvolnění, aby se cítil lépe.

naléhat <na koho>

Naléhat znamená trvat na něčem, prosit o něco s intenzitou a neústupností. Užívá se při prosbě na někoho.

chodit

Chodit znamená pohybovat se po zemi pomocí nohou; projít někam určitou vzdálenost.

pustit se <do koho>

Pustit se do něčeho znamená začít se něčím zabývat nebo se do toho zapojit.

získávat <koho>

Získávat: dosahovat, získat, získat kontrolu nad něčím nebo něčím.

oklamat <koho>

Oklamat znamená lhát a myslet si, že tomu uvěří.

pohrdavě

Pohrdavě: s opovržením; s potlačeným pohrdáním; s despektem.

předčit <koho>

Předčit znamená dosáhnout lepších výsledků než někdo jiný.

pobízet <koho k čemu>

Pobízet znamená vyzývat k činu, aby se někdo snažil k dosažení určitého cíle.

překonávat <koho>

Překonávat znamená dosahovat lepších výsledků než někdo jiný nebo sebe samého předtím.

vyslechnout <koho n. co>

Vyslechnout znamená poslouchat a vyhodnocovat informace, které někdo říká.

ovládat <koho>

Mít nad čímžto moc a vliv; udržovat si kontrolu nad situací.

podávat žalobu <na koho>

Podávat žalobu znamená podat stížnost nebo návrh v soudním řízení proti komukoli.

posuzovat <co jak>

Posuzovat znamená vyhodnocovat, analyzovat a hodnotit.

vytlačit <koho> (z řady)

Vytlačit někoho z řady znamená vyřadit ho z nízké pozice a přesunout ho do vyšší pozice.

používat <co na koho>

Používat "co na koho" znamená použít nástroj, zbraň, slovo nebo jinou činnost k ovlivnění, ublížení či ovládnutí někoho nebo něčeho jiného.

vroubek (u koho)

Vroubek ukazuje slabost, zranitelnost nebo zranění na duševní úrovni.

vyplísnit <koho>

Vyplísnit znamená trestat někoho způsobem, který je nepřiměřený nebo přehnaný.

rozrušovat <koho>

Rozrušovat znamená burcovat, vyvolávat neklid, rozčilovat.

pokořit <koho>

Pokořit znamená porazit, zdolat nebo se zbavit něčí dominance nad druhým.

drbat <koho>

Drbat se rozumí třením nebo tlumením kůže člověka nebo zvířete, obvykle s náznakem nepříjemnosti.

vzrušovat <koho>

Vzbuzovat silnou emoci v někom; stimulovat jeho city a myšlenky.

postrašit <koho>

Postrašit - zastrašit člověka, aby se vzdal nějakého úmyslu nebo aby se vyhnul nebezpečí.