Facebook

Rozměr - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu rozměr.

Význam: Rozměr je měřítko, které se používá pro určení velikosti, tvaru nebo prostorového rozložení něčeho.

míra

Míra je měřítko nebo hodnota, která se používá k určení množství, velikosti, intenzity nebo výkonu něčeho.

dimenze

Dimenze je fyzikální veličina, která označuje směr, ve kterém se pohybují objekty ve fyzikálním prostředí.

formát

Formát je uspořádání dat nebo souborů pro jejich snadnou organizaci a použití.

proporce

Proporce je vztah mezi množstvím, velikostí nebo počtem různých věcí ve vztahu k jiným.

rozsah

Rozsah je míra a rozsah určitého jevu nebo aktivity; může se týkat času, místa, intenzity nebo rozsahu.

stupeň

Stupeň je úroveň, míra nebo stav čehokoli. Může být použit k popisu závažnosti nebo intenzity něčeho.

intenzita

Intenzita je síla nebo stupeň intenzivnosti, intenzivita nebo síla výkonu nebo účinku.

rozměrnost

Rozměrnost je velikost čehokoliv, jako například objektů, míst nebo prostorů, která je vyjádřena jejich rozměry.

prostor

Prostor je oblast, ve které existuje objekt nebo událost. To je určitý časoprostý prostor, ve kterém se pohybují věci, jejichž vlastnosti jsou definovány geometrií.

velikost

Velikost je obecný pojem, který může označovat fyzickou velikost nebo velikost vyjádřenou čísly.

rozloha

Rozloha je míra velikosti nebo prostoru, označená jako plocha nebo oblast.

objem

Objem je množství, které má nějaká hmota nebo prostor.

množství

Množství je obecný pojem pro určitou kvantitu čehokoli. Může být tedy vyjádřeno jako počet, hmotnost, objem či jiná míra.

počet

Počet je množství nebo číslo položek, osob nebo věcí v určité skupině.

meze

Meze jsou ohraničením, které určuje hranice mezi dvěma oblastmi nebo mezi určitým chováním.

rozpětí

Rozpětí je rozmezí mezi dvěma extrémy, např. mezi nejmenší a nejvyšší hodnotou.

Podobná synonyma

velké množství

Velké množství znamená velké množství, obrovské množství, velkou zásobu.

stejný počet

Stejný počet znamená, že se jedná o stejnou číselnou hodnotu.

dosáhnout (meze)

Dosáhnout meze znamená dosáhnout maximální úrovně, kterou je možné dosáhnout.

počet úmrtí

Počet úmrtí je číslo, které udává, kolik lidí zemřelo ve stejném časovém období.

počet (velký)

Počet je číslo, které udává konkrétní množství nebo počet jednotek.

první stupeň

První stupeň je nejnižší úroveň v systému vzdělávání, která se obvykle týká základního vzdělávání.

zaujmout (prostor)

Zaujmout prostor znamená vyplnit ho, učinit ho zajímavým a vytvořit v něm pozitivní dojem.

rozsah (pojmu)

Rozsah je určitá meze, která stanoví rozměry nebo rozsah něčeho.

množství (velké)

Velké množství je obrovské množství čehokoliv - času, peněz, lidí, informací atd.

stupeň (vývoje)

Stupeň je fáze vývoje nebo progresu něčeho, která je oddělena od jiných fází.

základní (míra)

Základní míra je nejmenší množství, které je nutné pro určitou činnost. Je to základ pro všechny další míry.

dutá míra

Dutá míra je nádoba s konstantním objemem, která se používá k měření tekutin.

stanovený počet

Stanovený počet znamená konkrétní množství určité věci, které je stanoveno předem.

ohromné množství

Ohromné množství znamená obrovské množství, velké množství, enormní počet.

stupeň rychlosti

Stupeň rychlosti je míra, jakou se něco pohybuje, vyjadřuje se obvykle v jednotkách událostí za jednotku času.

první stupeň (klasifikace)

První stupeň je nejnižší úroveň klasifikace, která se obvykle vztahuje k základním nebo elementárním konceptům.

zvětšovat objem

Zvětšovat objem znamená zvyšovat velikost nebo množství.

kvadratický (míra)

Kvadratická míra je matematický pojem označující druhou mocninu. Slouží k popsání vztahů mezi veličinami.

zvětšit (počet)

Zvětšit znamená zvýšit počet, například z jednoho na dva nebo na více.

množství vytlačené vody

Množství vytlačené vody je množství vody, které je vytlačeno z nějakého zdroje.

volný prostor

Volný prostor je místo, kde je možné si užívat svobodu a svobodnou myšlenku. Je to prostor, kde se můžete cítit svobodní a bez obav z omezení.

přestoupit (meze)

Překročit hranici, přijít na druhou stranu; přestoupit meze.

počet jedna

Počet jedna je číslo jedna nebo jedna jednotka, která označuje hodnotu nebo počet věcí.

malý počet

Malý počet znamená méně než běžné množství, omezené množství nebo velmi malý počet.

množství (lidí)

Množství znamená počet, velikost nebo objem, který je zde vztažen k počtu lidí.

rozpětí (cenové)

Rozpětí cenové je rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší cenou produktu nebo služby.

třetí stupeň (u adjektiv)

Třetí stupeň je stupeň intenzity, který je ještě vyšší než stupeň druhý. Označuje největší míru, význam nebo sílu.

vydat počet

Vydat počet znamená zapsat všechny informace k danému tématu, aby se dala vyhodnotit výše popsaná situace.

nezměřitelný (prostor)

Nezměřitelný prostor je prostor, který lze definovat, ale nemůže být objektivně měřen.