Facebook

Velikost - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu velikost.

Význam: Velikost je obecný pojem, který může označovat fyzickou velikost nebo velikost vyjádřenou čísly.

rozměr

Rozměr je měřítko, které se používá pro určení velikosti, tvaru nebo prostorového rozložení něčeho.

rozloha

Rozloha je míra velikosti nebo prostoru, označená jako plocha nebo oblast.

míra

Míra je pojem označující množství, stupeň nebo poměr určité veličiny/vlastnosti. Může se jednat o vztah mezi dvěma veličinami, hodnotu nebo poměr.

objem

Objem je množství, které má nějaká hmota nebo prostor.

množství

Množství je obecný pojem pro určitou kvantitu čehokoli. Může být tedy vyjádřeno jako počet, hmotnost, objem či jiná míra.

počet

Počet je množství nebo číslo položek, osob nebo věcí v určité skupině.

meze

Meze jsou ohraničením, které určuje hranice mezi dvěma oblastmi nebo mezi určitým chováním.

rozpětí

Rozpětí je rozmezí mezi dvěma extrémy, např. mezi nejmenší a nejvyšší hodnotou.

rozlehlost

Rozlehlost je míra velikosti nebo rozsahu, obvykle používaná k popisu geografických oblastí.

rozsáhlost

Rozsáhlost je obvykle používána k popisu velikosti, množství nebo rozsahu čehokoli.

závažnost

Závažnost je míra vážnosti nebo důležitosti něčeho. Označuje stupeň, do jakého je situace závažná nebo relevantní.

význam

Význam je myšlenka nebo ideál, který je spojen s pojmem, slovem nebo činem. Je to, co něco znamená nebo co se myslí, když se o něčem mluví nebo píše.

důležitost

Význam slova důležitost je: význam slova, které označuje, že něco má velkou hodnotu a vliv.

síla

Síla je schopnost nebo energie, kterou vyvíjíme, abychom dosáhli cílů nebo vykonali úkoly.

intenzita

Intenzita je síla nebo stupeň síly, intenzity, intenzivnosti, síly nebo intenzity.

mohutnost

Mohutnost je silný obraz velikosti nebo vlivu, síly nebo síly.

Podobná synonyma

zvětšit (počet)

Zvětšit znamená zvýšit počet, například z jednoho na dva nebo na více.

mít význam

Mít význam znamená mít smysl, být důležité, mít významný dopad.

přikládat (význam)

Přikládat znamená připojovat, připojit, připojovat či přidávat něco k něčemu jinému.

ohromné množství

Ohromné množství znamená obrovské množství, velké množství, enormní počet.

vydat počet

Vydat počet znamená zapsat všechny informace k danému tématu, aby se dala vyhodnotit výše popsaná situace.

dosáhnout (meze)

Dosáhnout meze znamená dosáhnout maximální úrovně, kterou je možné dosáhnout.

životní síla

Životní síla je sila, která nás udržuje šťastné, motivované a silné ve všech životních oblastech.

rozpětí (cenové)

Rozpětí cenové je rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší cenou produktu nebo služby.

počet úmrtí

Počet úmrtí je číslo, které udává, kolik lidí zemřelo v určité oblasti nebo v určitém časovém období.

mužská síla

Mužská síla je fyzická a psychická odolnost mužského pohlaví, která je vyžadována k dosažení osobních cílů.

duševní (síla)

Duševní síla je schopnost člověka aplikovat myšlení, emoce a chování k dosažení pozitivních výsledků ve svém životě.

množství (lidí)

Množství znamená počet, velikost nebo objem, který je zde vztažen k počtu lidí.

postihovat (význam)

Postihovat: udělovat tresty, sankce apod. pro nepříznivé jednání.

množství vytlačené vody

Množství vytlačené vody je množství vody, které je vytlačeno z nějakého zdroje.

úroková míra

Úroková míra je procentní sazba, která se používá pro výpočet úroků z půjček, úvěrů nebo investic.

počet 10

Počet je číslo, které označuje konkrétní množství, často počet věcí nebo lidí.

překroutit (význam)

Překroutit je změnit směr nebo názor, obracet nebo vykládat věci jinak.

zdůraznit (význam)

Zdůraznit znamená vyzdvihnout něčí myšlenku, úkol či názor.

malý počet

Malý počet znamená méně než běžné množství, omezené množství nebo velmi malý počet.

množství (práce)

Množství je počet jednotek nebo objemu, které byly vybrány nebo vyprodukovány během určitého časového období.

stanovený počet

Stanovený počet znamená konkrétní množství určité věci, které je stanoveno předem.

střední míra

Střední míra je hodnota, která se nachází mezi minimální a maximální hodnotou. Je to hodnota, která je považována za optimální pro danou situaci.

vojenská síla

Vojenská síla je ozbrojená složka státu, která je kvalifikovaná a připravena pro boj.

základní (míra)

Základní míra je nejmenší množství, které je nutné pro určitou činnost. Je to základ pro všechny další míry.

velké množství

Velké množství znamená obrovské množství, množství, které je vysoké, nebo obrovské.

množství (velké)

Velké množství je obrovské množství čehokoliv - času, peněz, lidí, informací atd.

množství peněz

Množství peněz je vyjádření hmotného bohatství, které je vyjádřeno finančními prostředky.

význam (sdělení)

Význam je definice nebo pochopení slova, myšlenky nebo akce. To je to, co slovo znamená nebo co se očekává.