Facebook

Meze - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu meze.

Význam: Meze jsou ohraničením, které určuje hranice mezi dvěma oblastmi nebo mezi určitým chováním.

velikost

Velikost je obecný pojem, který může označovat fyzickou velikost nebo velikost vyjádřenou čísly.

rozměr

Rozměr je měřítko, které se používá pro určení velikosti, tvaru nebo prostorového rozložení něčeho.

rozloha

Rozloha je míra velikosti nebo prostoru, označená jako plocha nebo oblast.

míra

Míra je pojem označující množství, stupeň nebo poměr určité veličiny/vlastnosti. Může se jednat o vztah mezi dvěma veličinami, hodnotu nebo poměr.

objem

Objem je množství, které má nějaká hmota nebo prostor.

množství

Množství je obecný pojem pro určitou kvantitu čehokoli. Může být tedy vyjádřeno jako počet, hmotnost, objem či jiná míra.

počet

Počet je množství nebo číslo položek, osob nebo věcí v určité skupině.

rozpětí

Rozpětí je rozmezí mezi dvěma extrémy, např. mezi nejmenší a nejvyšší hodnotou.

Podobná synonyma

počet (značný)

Počet značí množství nebo odhadovaný počet položek nebo lidí.

střední míra

Střední míra je hodnota, která se nachází mezi minimální a maximální hodnotou. Je to hodnota, která je považována za optimální pro danou situaci.

velké množství

Velké množství znamená velké množství, obrovské množství, velkou zásobu.

počet jedna

Počet jedna je číslo jedna nebo jedna jednotka, která označuje hodnotu nebo počet věcí.

množství vytlačené vody

Množství vytlačené vody je množství vody, které je vytlačeno z nějakého zdroje.

svislý rozměr

Svislý rozměr je jeden z hlavních rozměrů ve třídimenzionálním prostoru. Označuje vzdálenost nebo délku mezi dvěma body na ose, která je ve směru nahoru nebo dolů.

kvadratický (míra)

Kvadratická míra je matematický pojem označující druhou mocninu. Slouží k popsání vztahů mezi veličinami.

vydat počet

Vydat počet znamená zapsat všechny informace k danému tématu, aby se dala vyhodnotit výše popsaná situace.

rozměr (předmětu)

Rozměr označuje velikost nebo délku předmětu nebo oblasti.

množství (ryb)

Množství je míra velikosti nebo počtu něčeho; v případě ryb se může jednat o počet ryb ve vodě nebo množství ryb, které jsou prodávány.

množství peněz

Množství peněz je vyjádření hmotného bohatství, které je vyjádřeno finančními prostředky.

množství práce

Množství práce je míra úkolu nebo úsilí, které je potřeba vykonat, aby se dosáhlo určitého cíle.

počet (velký)

Počet je číslo, které udává konkrétní množství nebo počet jednotek.

ohromné množství

Ohromné množství znamená obrovské množství, velké množství, enormní počet.

množství (času)

Množství času je míra, jakou se měří délka času, např. počet hodin, minut nebo sekund.

omezený počet

Omezený počet je konkrétní množství, které je omezeno na specifickou hodnotu.

rozpětí (cenové)

Rozpětí cenové je rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší cenou produktu nebo služby.

množství (lidí)

Množství znamená počet, velikost nebo objem, který je zde vztažen k počtu lidí.

ve velkém množství

Význam: velké množství označuje ohromnou kvantitu nebo počet čehokoliv.

nejmenší množství

Nejmenší množství je nejnižší počet částí, které se mohou rozdělit.

procentuální množství (cukru v krvi)

Procentuální množství je míra, která udává podíl daného části ve vztahu k celku. Například procentuální množství cukru v krvi je míra cukru v krvi vzhledem k celkovému množství krve.

úroková míra

Úroková míra je procentní sazba, která se používá pro výpočet úroků z půjček, úvěrů nebo investic.

zvětšit (počet)

Zvětšit znamená zvýšit počet, například z jednoho na dva nebo na více.

mít rozměr

Mít rozměr znamená zvážit všechny aspekty situace, aby se dospělo k informovanému a rozumnému rozhodnutí.

počet (pevný)

Počet je číslo nebo konkrétní množství určitého pojmu. Používá se k měření vztahů nebo jako míra pro srovnání.

základní (míra)

Základní míra je nejmenší množství, které je nutné pro určitou činnost. Je to základ pro všechny další míry.

počet let

Počet let je číslo označující délku doby trvání, běžně se používá k označení věku člověka nebo období.

počet hodin

Počet hodin je množství času, které uplynulo od okamžiku začátku až do momentu konce.