Facebook

Rozloha - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu rozloha.

Význam: Rozloha je míra velikosti nebo prostoru, označená jako plocha nebo oblast.

plocha

Plocha je rovina, na které se provádí měření délky, šířky a výšky nebo zobrazuje geometrické tvary.

prostora

Prostor je koncept, který zahrnuje vzdálenost, rozměry a pozici vůči okolnímu prostředí.

výměra

Výměra je pojem označující rozdělení pozemku mezi dvě nebo více stran, obvykle na základě smlouvy.

rozložení

Rozložení je proces dělení na menší části nebo činnosti.

rozmístění

Rozmístění je proces rozdělení něčeho do určitých oblastí nebo částí.

rozvržení

Rozvržení je plán nebo systém, jak seskupit nebo uspořádat něco.

velikost

Velikost je obecný pojem, který může označovat fyzickou velikost nebo velikost vyjádřenou čísly.

rozměr

Rozměr je měřítko, které se používá pro určení velikosti, tvaru nebo prostorového rozložení něčeho.

míra

Míra je pojem označující množství, stupeň nebo poměr určité veličiny/vlastnosti. Může se jednat o vztah mezi dvěma veličinami, hodnotu nebo poměr.

objem

Objem je množství, které má nějaká hmota nebo prostor.

množství

Množství je obecný pojem pro určitou kvantitu čehokoli. Může být tedy vyjádřeno jako počet, hmotnost, objem či jiná míra.

počet

Počet je množství nebo číslo položek, osob nebo věcí v určité skupině.

meze

Meze jsou ohraničením, které určuje hranice mezi dvěma oblastmi nebo mezi určitým chováním.

rozpětí

Rozpětí je rozmezí mezi dvěma extrémy, např. mezi nejmenší a nejvyšší hodnotou.

Podobná synonyma

úroková míra

Úroková míra je procentní sazba, která se používá pro výpočet úroků z půjček, úvěrů nebo investic.

zvětšovat objem

Zvětšovat objem znamená zvyšovat velikost nebo množství.

mít rozměr

Mít rozměr znamená zvážit všechny aspekty situace, aby se dospělo k informovanému a rozumnému rozhodnutí.

přestoupit (meze)

Překročit hranici, přijít na druhou stranu; přestoupit meze.

základní (míra)

Základní míra je nejmenší množství, které je nutné pro určitou činnost. Je to základ pro všechny další míry.

množství peněz

Množství peněz je vyjádření hmotného bohatství, které je vyjádřeno finančními prostředky.

rozložení (budov)

Rozložení je uspořádání a umístění jednotlivých částí budovy s ohledem na její funkci.

střední míra

Střední míra je hodnota, která se nachází mezi minimální a maximální hodnotou. Je to hodnota, která je považována za optimální pro danou situaci.

rozměr (příčný)

Rozměr je veličina, která popisuje velikost něčeho ve dvou nebo více směrech.

stejný počet

Stejný počet znamená, že se jedná o stejnou číselnou hodnotu.

délková míra

Délková míra je fyzikální jednotka, která se používá k měření délek, vzdáleností a velikostí.

kvadratický (míra)

Kvadratická míra je matematický pojem označující druhou mocninu. Slouží k popsání vztahů mezi veličinami.

rozměr (předmětu)

Rozměr označuje velikost nebo délku předmětu nebo oblasti.

ve velkém množství

Význam: velké množství označuje ohromnou kvantitu nebo počet čehokoliv.

počet (pevný)

Počet je číslo nebo konkrétní množství určitého pojmu. Používá se k měření vztahů nebo jako míra pro srovnání.

rozpětí (cenové)

Rozpětí cenové je rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší cenou produktu nebo služby.

svrchní plocha (meče)

Svrchní plocha meče je část meče kolem jeho čepelí, která je obvykle vyrobena z kovu.

množství vytlačené vody

Množství vytlačené vody je množství vody, které je vytlačeno z nějakého zdroje.

rozvržení (díla)

Rozvržení je uspořádání částí díla do jednotlivých částí nebo složek.

stanovený počet

Stanovený počet znamená konkrétní množství určité věci, které je stanoveno předem.

množství (velké)

Velké množství je obrovské množství čehokoliv - času, peněz, lidí, informací atd.

počet (značný)

Počet značí množství nebo odhadovaný počet položek nebo lidí.

tenká plocha

Tenká plocha je plocha s minimální tloušťkou.

dosáhnout (meze)

Dosáhnout meze znamená dosáhnout maximální úrovně, kterou je možné dosáhnout.

počet úmrtí

Počet úmrtí je číslo, které udává, kolik lidí zemřelo ve stejném časovém období.

počet jedna

Počet jedna je číslo jedna nebo jedna jednotka, která označuje hodnotu nebo počet věcí.

malý počet

Malý počet znamená méně než běžné množství, omezené množství nebo velmi malý počet.

kulová plocha

Kulová plocha je geometrická plocha, která je součástí koule. Je to také název pro plochu, která je vymezena křivkou, která je zaoblená ve všech směrech.

množství (lidí)

Množství znamená počet, velikost nebo objem, který je zde vztažen k počtu lidí.

počet let

Počet let je číslo označující délku doby trvání, běžně se používá k označení věku člověka nebo období.