Facebook

Rozpětí - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu rozpětí.

Význam: Rozpětí je rozmezí mezi dvěma extrémy, např. mezi nejmenší a nejvyšší hodnotou.

rozmezí

Rozmezí je mezera mezi dvěma hodnotami nebo částmi, obvykle v čase nebo v prostoru.

vzdálenost

Vzdálenost je odstup mezi dvěma body, měří se v metrech nebo kilometrech.

délka

Délka je měření vzdálenosti mezi dvěma konci nebo body v ose. Délka může být měřena ve fyzickém prostoru nebo v čase.

rozdíl

Rozdíl je odlišnost mezi dvěma nebo více věcmi, lidmi nebo situacemi.

rozsah

Rozsah je rozmezí, ve kterém se pohybují nebo omezují nějaké údaje, činnosti nebo závazky.

rozmach

Rozmach je rychlý a intenzivní rozvoj, expanze nebo šíření něčeho.

vzlet

Vzlet je pohyb letadla od země do vzduchu při odstraňování tíže a přechodu na let ve výškovém profilu.

velikost

Velikost je obecný pojem, který může označovat fyzickou velikost nebo velikost vyjádřenou čísly.

rozměr

Rozměr je měřítko, které se používá pro určení velikosti, tvaru nebo prostorového rozložení něčeho.

rozloha

Rozloha je míra velikosti nebo prostoru, označená jako plocha nebo oblast.

míra

Míra je pojem označující množství, stupeň nebo poměr určité veličiny/vlastnosti. Může se jednat o vztah mezi dvěma veličinami, hodnotu nebo poměr.

objem

Objem je množství, které má nějaká hmota nebo prostor.

množství

Množství je obecný pojem pro určitou kvantitu čehokoli. Může být tedy vyjádřeno jako počet, hmotnost, objem či jiná míra.

počet

Počet je množství nebo číslo položek, osob nebo věcí v určité skupině.

meze

Meze jsou ohraničením, které určuje hranice mezi dvěma oblastmi nebo mezi určitým chováním.

Podobná synonyma

zvětšovat objem

Zvětšovat objem znamená zvyšovat velikost nebo množství.

délka (hlásky)

Délka se obecně používá k měření vzdálenosti, vzdálenosti mezi dvěma body nebo velikosti objektu.

odhadnout (vzdálenost)

Odhadnout znamená odhadnout přibližnou vzdálenost nebo délku, například váhu, počet, objem nebo rozměry.

mít rozměr

Mít rozměr znamená zvážit všechny aspekty situace, aby se dospělo k informovanému a rozumnému rozhodnutí.

rozdíl (hladin)

Rozdíl (hladin) je míra, o kterou se liší hladiny dvou řek, jezer nebo jiných vodních ploch.

délková míra

Délková míra je fyzikální jednotka, která se používá k měření délek, vzdáleností a velikostí.

délka filmu

Délka filmu je měřeno jako celkový počet minut, které film trvá.

ve velkém množství

Význam: velké množství označuje ohromnou kvantitu nebo počet čehokoliv.

rozsah (pojmu)

Rozsah je určitá meze, která stanoví rozměry nebo rozsah něčeho.

počet let

Počet let je číslo označující délku doby trvání, běžně se používá k označení věku člověka nebo období.

množství práce

Množství práce je míra úkolu nebo úsilí, které je potřeba vykonat, aby se dosáhlo určitého cíle.

počet (pevný)

Počet je číslo nebo konkrétní množství určitého pojmu. Používá se k měření vztahů nebo jako míra pro srovnání.

tónový rozdíl

Tónový rozdíl je rozdíl mezi intenzitou, výškou nebo barvou zvuku.

střední míra

Střední míra je hodnota, která se nachází mezi minimální a maximální hodnotou. Je to hodnota, která je považována za optimální pro danou situaci.

množství (práce)

Množství je počet jednotek nebo objemu, které byly vybrány nebo vyprodukovány během určitého časového období.

rozdíl (jemný)

Rozdíl je mezi dvěma věcmi, situacemi nebo událostmi. Jedná se o odlišnosti mezi nimi.

vzdálenost (velká)

Vzdálenost je míra oddělení mezi dvěma místy, fyzickými nebo abstraktními objekty.

počet 10

Počet je číslo, které označuje konkrétní množství, často počet věcí nebo lidí.

stanovený počet

Stanovený počet znamená konkrétní množství určité věci, které je stanoveno předem.

množství (velké)

Velké množství je obrovské množství čehokoliv - času, peněz, lidí, informací atd.

značný (rozdíl)

Značný se vztahuje k velkým množstvím, rozdílům nebo významům, které jsou výrazné nebo výraznější než obvyklé.

procentuální množství (cukru v krvi)

Procentuální množství je míra, která udává podíl daného části ve vztahu k celku. Například procentuální množství cukru v krvi je míra cukru v krvi vzhledem k celkovému množství krve.

počet úmrtí

Počet úmrtí je číslo, které udává, kolik lidí zemřelo ve stejném časovém období.

kvadratický (míra)

Kvadratická míra je matematický pojem označující druhou mocninu. Slouží k popsání vztahů mezi veličinami.

rozdíl (kursovní)

Rozdíl je odchylka nebo variace mezi dvěma nebo více věcmi.

vydat počet

Vydat počet znamená zapsat všechny informace k danému tématu, aby se dala vyhodnotit výše popsaná situace.

množství (času)

Množství času je míra, jakou se měří délka času, např. počet hodin, minut nebo sekund.

přestoupit (meze)

Překročit hranici, přijít na druhou stranu; přestoupit meze.

úroková míra

Úroková míra je procentní sazba, která se používá pro výpočet úroků z půjček, úvěrů nebo investic.