Facebook

Svislý rozměr - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu svislý rozměr.

Význam: Svislý rozměr je jeden z hlavních rozměrů ve třídimenzionálním prostoru. Označuje vzdálenost nebo délku mezi dvěma body na ose, která je ve směru nahoru nebo dolů.

výše

Tvorba shrnutí je proces sestavení podstatných informací z určitého textu do podoby krátkého a stručného souhrnu.

výšina

Výšina je výše položené místo nebo vrchol, může být i obecný výraz pro výšku.

hloubka

Hloubka je míra, jak moc je něco hluboké, fyzické nebo pocitové. Může se vztahovat k množství informací či emocí.

velikost

Velikost je míra, ve které se může něco lišit v velikosti nebo objemu.

míra

Míra je objektivní hodnota, která se používá k měření, srovnávání nebo stanovení rozsahu čehokoliv.

stupeň

Stupeň je úroveň nebo stupeň závažnosti nebo důležitosti něčeho.

Podobná synonyma

z výše

Znamená to sejít se, aby se společně přemýšlelo o zlepšení čehokoli, co je důležité.

stupeň jistoty soudu

Stupeň jistoty soudu je míra jistoty, s jakou soud výsledek spravedlivého procesu přijímá.

klasifikační stupeň

Klasifikační stupeň je určení úrovně odpovídající stanoveným kritériím, které odráží hodnotu nebo úroveň čehokoliv.

první stupeň

První stupeň je nejnižší úroveň v systému vzdělávání, která se obvykle týká základního vzdělávání.

postavený výše

Postavený: vymezený, zřízený, vybudovaný, uspořádaný, vystavený; uskutečnitelný.

rychlostní stupeň

Rychlostní stupeň je měřítko pro vyjádření rychlosti, které se používá pro různé druhy dopravy.

zvednout se do výše

Vystoupat, zdokonalit se, dosáhnout vyšší úrovně.

úroková míra

Úroková míra je procentní sazba, která se používá pro výpočet úroků z půjček, úvěrů nebo investic.

dutá míra

Dutá míra je nádoba s konstantním objemem, která se používá k měření tekutin.

základní (míra)

Základní míra je nejmenší množství, které je nutné pro určitou činnost. Je to základ pro všechny další míry.

třetí stupeň (u adjektiv)

Třetí stupeň je stupeň intenzity, který je ještě vyšší než stupeň druhý. Označuje největší míru, význam nebo sílu.

zvedat se (výšina)

Zvedat se znamená postupně se zvyšovat nebo stoupat ve výšce.

první stupeň (klasifikace)

První stupeň je nejnižší úroveň klasifikace, která se obvykle vztahuje k základním nebo elementárním konceptům.

kvadratický (míra)

Kvadratická míra je matematický pojem označující druhou mocninu. Slouží k popsání vztahů mezi veličinami.

střední míra

Střední míra je hodnota, která se nachází mezi minimální a maximální hodnotou. Je to hodnota, která je považována za optimální pro danou situaci.

délková míra

Délková míra je fyzikální jednotka, která se používá k měření délek, vzdáleností a velikostí.

stupeň (vývoje)

Stupeň je fáze vývoje nebo progresu něčeho, která je oddělena od jiných fází.

stupeň rychlosti

Stupeň rychlosti je míra, jakou se něco pohybuje, vyjadřuje se obvykle v jednotkách událostí za jednotku času.