Facebook

Být odporný - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu být odporný.

Význam: Být odporný znamená být velmi nevhodný, odporující všem dobrým mravům nebo zásadám.

být protivný

Být protivný znamená být nevychovaný, drzý, nepříjemný a zlý.

hnusit se <co komu>

Hnusit se: představovat si něco odporuplného, nechutného nebo odpudivého o někom nebo něčem.

Podobná synonyma

tkvět <komu> v mysli

Tkvět v mysli znamená být vyrytý hluboko v mysli, zůstat i po dlouhou dobu v paměti.

nabít <komu>

Nabít znamená předat energii nebo silný pocit.

povstat <proti komu>

Povstat znamená vzdorovat proti někomu nebo něčemu, bojovat nebo se postavit proti němu.

vzepřít se <komu>

Vzepřít se komu znamená odmítnout či se postavit proti něčemu, co někdo navrhuje nebo žádá.

dát výstrahu <komu>

Udělit varování člověku jako předzvěst potenciálního trestu za jeho jednání.

splňovat <komu> (přání)

Splnit něčí přání znamená, že člověk nebo skupina lidí uspokojí očekávání druhých.

důvěřovat <komu>

Věřit někomu, dát mu projevy své důvěry, být přesvědčen o jeho kvalitách a schopnostech.

odjet <komu>

Odjet znamená odejít z místa, kde se někdo nachází, jinam.

uložit <co komu>

Uložit znamená přidělit nebo dát někomu něco pro uchování.

vyhovět <komu>

Vyhovět znamená uspokojit požadavky nebo přání toho druhého.

přimykat se <ke komu>

Přimykat se k něčemu znamená dělat všechno pro dosáhnutí toho cíle, ale zároveň se plně podřídit tomu, kdo má větší moc.

napovídat <co komu>

Napovídat znamená dát náznaky nebo rady, aby se někdo mohl dobrat k onému výsledku.

odplatit <komu čím>

Odplatit je vrátit stejnou měrou - poskytnout protihodnotu jako odměnu či trest.

žehnat <komu>

Žehnat je projevovat někomu štěstí, požehnání, lásku a dobro.

nalhat <co komu>

Nalhat je slovní spojení, které znamená lhát někomu nebo něčemu. Jde o úmyslné lhaní k tomu, aby byla získána výhoda.

navlékat <co komu>

Navlékat znamená oblékat někomu něco nebo něčímu neco připínat, připevňovat, vkládat.

nadávat <komu>

Nadávat znamená vyjadřovat zlost a nelibost vůči někomu slovním způsobem.

ublížit <komu>

Ublížit znamená fyzicky nebo psychicky poškodit člověka nebo zvíře.

vzít <co komu>

Vzít: převzít do svého vlastnictví, uchopit, odebrat, převzít do své kontroly.

posílat <co komu>

Posílat: předávat informace nebo materiály někam, obvykle prostřednictvím pošty nebo internetu.

přepustit <komu> (byt)

Udělit nájemci nebo uživateli právo na užívání bytu s vymezenou dobou trvání.

být podobný <komu n. čemu>

Být stejný jako někdo/něco jiného; mít stejné vlastnosti, rysy nebo vzhled.

postoupit <co komu>

Postoupit znamená poskytnout něčemu nebo někomu něco, jako například postoupení něčího práva, moci nebo vlastnictví.

prospívat <komu> (pohyb)

Prospívat znamená poskytnout mu pohybovou výhodu a pomoci mu dosáhnout úspěchu.

ukázat <komu>

Ukázat znamená poukázat na něco, co je viditelné, a ukázat to někomu jinému.

splnit se <komu> (sen)

Realizovat/uskutečnit daný sen, dosáhnout cíle, který si daná osoba stanovila.

vnucovat se <komu>

Vnucovat se znamená prosazovat se nebo se snažit získat pozornost, aniž by byl požádán.

přizvukovat <komu>

Přizvukovat znamená podporovat, schvalovat či podtrhovat názor, myšlenku nebo jednání dané osoby.

volat <komu>

Volat znamená zavolat někomu telefonem nebo jinou formou komunikace.