Facebook

Hromada - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu hromada.

Význam: Hromada je obrovské množství něčeho, obvykle uspořádané dohromady.

kupa

Kupa je shromáždění, seskupení nebo nazbírání něčeho, například kamenů, písku, sněhu, odpadu nebo jiných materiálů.

kopa

Kopa je hromada čehosi, obvykle pevného, která je uložena nebo uspořádána v určitém místě.

spousta

Spousta je pojem označující velké množství něčeho, například osob, věcí nebo peněz.

množství

Množství je obecný pojem pro určení většího počtu předmětů, lidí či jiných věcí.

mnoho

Mnoho znamená velké množství, velké počty nebo obrovské množství.

hodně

Hodně je velké množství čehokoliv; může to také znamenat úroveň úsilí nebo intenzity.

zástup

Zástup je skupina lidí nebo věcí, která představuje nebo nahrazuje jinou skupinu nebo část.

skupina

Skupina je soubor lidí nebo věcí sdružených dohromady podle společného zájmu, věku nebo jiného faktoru.

houf

Houf je velké shromáždění lidí nebo zvířat; buď organizované nebo shromážděné spontánně.

shromáždění

Shromáždění je schůze lidí za účelem sdílení myšlenek, informací nebo plánování akcí.

schůze

Schůze je setkání, které se uskuteční mezi určitým počtem lidí, aby diskutovali, vymýšleli, schválili nebo plánovali něco.

zasedání

Zasedání je setkání lidí, obvykle se záměrem projednat nějakou záležitost nebo rozhodovat o něčem.

fyzická energie

Fyzická energie je síla, kterou může těleso vykonávat, např. pohyb, tah, točení apod.

slabost

Slabost je schopnost člověka mít pocity úzkosti nebo strachu, nebo být neschopným se vyrovnat s obtížnou situací.

moc

Moc je síla nebo autorita, kterou jednotlivec nebo organizace může vykonávat na druhého či na své okolí.

energie

Energie je schopnost vyvolat pohyb nebo změnit stav látky. Je to silná síla, která se vyskytuje ve všech formách, jako je fyzická, chemická a tepelná.

intenzita

Intenzita je míra síly nebo množství něčeho, jako je například světlo nebo zvuk.

tloušťka

Tloušťka je fyzikální veličina, která označuje hloubku nebo výšku něčeho. Může se týkat něčeho fyzického, jako je tloušťka materiálu, nebo abstraktního, jako je tloušťka atmosféry.

Podobná synonyma

příliš mnoho

Příliš mnoho znamená příliš velké množství nebo více než je potřeba.

ve velkém množství

Význam: velké množství označuje ohromnou kvantitu nebo počet čehokoliv.

vedoucí skupina

Vedoucí skupina je osoba, která vede a koordinuje práci skupiny, aby dosáhla konkrétních cílů.

najíst se (hodně)

Najíst se znamená obstarat si potravu nebo nějakým způsobem uspokojit hlad.

skupina osob

Skupina osob je seskupení lidí, kteří sdílejí stejný cíl nebo mají podobné zájmy.

rozzlobit se (hodně)

Rozzlobit se znamená velmi silně se naštvat, být velmi naštvaný.

mít zasedání

Mít zasedání znamená shromáždit se se skupinou lidí a řešit problémy, diskutovat o návrzích, hlasovat o nich a přijímat rozhodnutí.

dát <komu čeho> (hodně)

Dát (hodně): Darovat někomu větší množství čehosi.

zakusit (mnoho)

Zakusit: dožít se, prožít/zažít co nejvíce životních okamžiků a zkušeností.

vlivná skupina

Skupina lidí, která má vliv na společnost, a je schopna ovlivňovat veřejné názory, politiku a další oblasti.

skupina (pracovní)

Skupina je shromáždění lidí, kteří společně pracují na dosahování určitých cílů.

sníst <čeho> (hodně)

Sníst <čeho> hodně = zkonzumovat velké množství daného jídla.

chválit (hodně)

Chválit znamená pochvalně hodnotit či oceňovat něčí činy nebo vlastnosti.

hlavní skupina

Hlavní skupina je největší skupina lidí ve skupinové dynamice, která se odlišuje od ostatních skupin menší velikosti.

skupina manažerů

Skupina manažerů je skupina lidí, kteří mají za úkol plánovat, řídit a kontrolovat činnosti a procesy ve firmě nebo organizaci.

ujet (mnoho kilometrů)

Ujet znamená překonat velkou vzdálenost, obvykle ve formě cestování na kole, autem nebo jiným dopravním prostředkem.

spousta (peněz)

Velké množství peněz.

o mnoho

Kompaktní shrnutí; slovo znamená velké množství, případně hodně, obrovskou část nebo velkou část.

vydělat <na čem> (hodně)

Vydělat: získat peníze za úsilí nebo investice.

namluvit (hodně)

Vyjádřit nějaký názor nebo informace pomocí slov nebo řeči.

kukat (hodně)

Kukat znamená důkladně prozkoumat, prohlížet nebo zkoumat něco intenzivně.

houf (ptáků)

Houf je skupina ptáků, která spolu společně letí, obvykle kvůli migraci nebo útěku před nepřízní počasí.

skupina redaktorů

Skupina redaktorů je sestava osob zodpovědných za přípravu a úpravu mediálních materiálů pro publikování.

nejmenší množství

Nejmenší množství je nejnižší počet částí, které se mohou rozdělit.

pozvat si (hodně hostů)

Pozvat někoho nebo někoho za účelem setkání, oslavy a jiných akcí.

vyžadující (mnoho)

Vyžadující označuje situace, ve kterých je požadováno velké množství úsilí, úvah a nákladů.

množství (času)

Množství času je míra, jakou se měří délka času, např. počet hodin, minut nebo sekund.

odejít (ze schůze)

Odejít = opustit schůzi a odejít z místa jejího konání.

hodně mlít

Hodně mlít znamená hodně pracovat, snažit se dosáhnout cíle, překonávat překážky a trpělivě pracovat, abyste uspěli.