Facebook

Skupina manažerů - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu skupina manažerů.

Význam: Skupina manažerů je skupina lidí, kteří mají za úkol plánovat, řídit a kontrolovat činnosti a procesy ve firmě nebo organizaci.

metody řízení organizace

Metody řízení organizace jsou techniky, které se používají ke zlepšení efektivnosti a účinnosti činností a procesů spojených s organizací.

systém vedení podniku

Systém vedení podniku je uspořádání procesů a struktur, které pomáhají řídit chování zaměstnanců, práce a rozhodování v podniku.

vedení podniku

Vedení podniku je proces řízení a organizace, ve kterém manažeři využívají prostředky a zdroje ke splnění cílů a zajištění úspěchu společnosti.

Podobná synonyma

soudní řízení

Soudní řízení je proces, při kterém se soudci, stranami a svědky řídí soudními předpisy a postupy určené k rozhodnutí o věci.

řízení

Řízení je proces umožňující organizaci a provádění úkolů k dosažení cílů organizace.

vedení

Vedení je správa a řízení činností, procesů a lidí v organizaci.

socialistický systém

Socialistický systém je politický a ekonomický systém, který vychází z principů rovnosti a spravedlivosti, kde veřejný majetek je kolektivně vlastněn a společenské zisky jsou rozděleny mezi všechny občany.

mezinárodní organizace

Mezinárodní organizace jsou celosvětové tělesa, která provádějí právní a politické akce, aby řešila problémy mezi jednotlivými státy a regiony.

systém idejí

Systém idejí je soubor názorů a principů, které jsou součástí širšího ideového systému. Je založen na logickém myšlení a může být aplikován na různé oblasti.

vědění

Vědění je proces učení a pochopení informací, který může vést k hlubokým poznatkům.

organizace (společenská)

Organizace je uspořádání lidí s cílem dosáhnout společného cíle.

systém

Systém je soubor souvisejících prvků, které spolu spolupracují pro dosažení konkrétního cíle.

majitel podniku

Majitel podniku je osoba, která vlastní a spravuje podnik, obvykle se stará o vedení obchodních operací.

formální systém

Formální systém je definovaná struktura pravidel, procesů a postupů pro řízení a řešení problémů.

oponentské řízení

Oponentské řízení je proces, při kterém se dva protivníci vzájemně soudí a obhajují své argumenty před arbitrem.

organizace

Organizace je uspořádání, soustředění a uspořádání lidí, prostředků a činností s cílem dosáhnout stanovených cílů.

organizace (vládní)

Organizace je skupina lidí, která má určité cíle a činnosti a která vykonává společné úkoly.

měnit (systém)

Změna či transformace systému, ať už co se týče vzhledu, struktury nebo funkcí.

odborové organizace

Odborové organizace jsou skupiny pracovníků sdružené k ochraně svých pracovních práv a zajištění lepšího pracovního prostředí.

rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení je vyjednávací proces, který se využívá k řešení sporů mezi dvěma stranami. Představuje způsob alternativního řešení sporů, kde se strany dohodnou na nezávislém a nestranném rozhodci.

způsob vedení boje

Způsob vedení boje je strategie a taktika, kterou armáda používá k dosáhnutí vítězství v bitvě.