Facebook

Upéci (hodně) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu upéci (hodně).

Význam: Upečení něčeho dosáhnout velmi dobrých výsledků nebo úspěch díky úsilí, pečlivosti a důslednosti.

vyškvařit (sádlo)

Vyškvařit sádlo znamená ohřát ho až do té míry, že se z tuku oddělí syrové bílkoviny.

oklamat <koho>

Oklamat znamená lhát a myslet si, že tomu uvěří.

napálit

Napálit znamená způsobit někomu újmu, křivdu nebo je oklamat.

převézt

Převézt znamená přenést něco z jednoho místa na druhé.

přečurat

Přečurat znamená překročit přípustnou mez, být nadměrný nebo příliš přísný.

přechcat

Přechcat znamená přesvědčit nebo donutit někoho, aby udělal něco, co nechtěl, případně aby odvolal svůj názor.

Podobná synonyma

testovat <koho n. co>

Testovat je provádění série procesů, které slouží k ověření funkčnosti, správnosti a kvality produktu, procesu nebo služby.

poutat <koho k čemu>

Poutat znamená vázat, vepsat, zajistit někoho k čemu.

sekýrovat <koho>

Sekýrovat znamená přísně a důsledně kritizovat, napadat nebo hodnotit.

zaškrtit <koho>

Zaškrtit znamená potvrdit nebo schválit něčí přítomnost, příspěvek nebo účast.

chránit <koho>

Chránit znamená ochraňovat, dbát o bezpečí a zdraví někoho.

potupit <koho>

Potupit znamená učinit toho člověka poníženým a podřadným, očerňovat ho a ponižovat.

zneužít <koho n. co>

Zneužít znamená použít někoho nebo něco k vlastnímu prospěchu bez souhlasu druhé strany.

strašit <koho>

Strašit: děsit, vyděšovat, vyvolávat strach u ostatních.

dostat <z koho> (peníze)

Dostat (peníze) znamená získat finanční prostředky od někoho jiného.

útočit <na koho>

Napadat, útočit na někoho fyzicky nebo verbálně, aby se dosáhlo nějakého cíle.

obléci <koho>

Připojit oděv k tělu. Například: obléci se, obléci koho.

nasytit <koho>

Nasytit znamená uspokojit jeho hlad; dostatečně ho nakrmit, aby byl spokojený.

chytat se <koho>

Chytat se někoho znamená držet se ho, být v jeho blízkosti a případně se na něj spoléhat.

dotírat <na koho>

Dotírat se znamená trvalé naléhání, obtěžování či vytrvalé dotazy na někoho, aby udělal něco, co nechce.

tlačit <na koho>

Tlačit znamená vyvíjet silný psychický nebo nátlakový tlak, aby se dotyčný přizpůsobil dané situaci.

uctívat <koho n. co>

Uctívat znamená projevovat úctu, obdiv a oslavovat někoho nebo něco.

zbít <koho>

Zbít: fyzicky napadnout a způsobit zranění nebo bolest.

opatrovat <koho>

Starat se o někoho, vykonávat péči, být jeho dobrým průvodcem a pomáhat mu či jí s potřebami.

učit <koho>

Učit se označuje pro proces poskytování informací nebo dovedností tomu, koho se učí.

lákat <koho>

Lákat znamená přitahovat něco/někoho příjemnými slovy nebo jinými prostředky, aby se přiblížilo určitému cíli.

rozladit <koho>

Rozladit znamená vyvolat v někom smutek, zlost či neklid.

zrazovat <koho od čeho>

Zrazovat znamená vzbuzovat odpor k něčemu, od něčeho odrazovat, od něčeho odvracet, naléhat na to, aby se člověk vyhnul něčemu.

čekat <na koho n. co>

Očekávat; předpokládat nebo doufat, že něco nebo někdo se stane/objeví.

štvát <koho co>

Štvát znamená provokovat a vyvolávat negativní reakce.

dobírat si <koho>

Dobírat si znamená naléhat na někoho, aby udělal něco, co nechtějí nebo odmítají udělat.

okrást <koho>

Okrást znamená ukrást o majetek nebo peníze násilím nebo lstí.

lekat se <koho n. čeho>

Lekat se znamená mít obavy, strach, paniku nebo úzkost z čeho/koho.

dráždit <koho>

Dráždit znamená provokovat nebo stupňovat jeho emoce nebo podrážděnost.

osvobodit <koho od> (poplatků)

Osvobodit někoho od poplatků znamená, že ho učiníte volnými od finančních závazků.

začlenit <koho n. co kam>

Začlenit znamená umístit kohosi (nebo něco) do již existující struktury nebo systému.