Facebook

Vzdálenost - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu vzdálenost.

Význam: Vzdálenost je odstup mezi dvěma body, měří se v metrech nebo kilometrech.

rozmezí

Rozmezí je mezera mezi dvěma hodnotami nebo částmi, obvykle v čase nebo v prostoru.

délka

Délka je měření vzdálenosti mezi dvěma konci nebo body v ose. Délka může být měřena ve fyzickém prostoru nebo v čase.

rozdíl

Rozdíl je odlišnost mezi dvěma nebo více věcmi, lidmi nebo situacemi.

rozsah

Rozsah je rozmezí, ve kterém se pohybují nebo omezují nějaké údaje, činnosti nebo závazky.

rozmach

Rozmach je rychlý a intenzivní rozvoj, expanze nebo šíření něčeho.

vzlet

Vzlet je pohyb letadla od země do vzduchu při odstraňování tíže a přechodu na let ve výškovém profilu.

distance

Vzdálenost; fyzický nebo časový odstup mezi dvěma objekty nebo místy.

interval

Interval je časový úsek mezi dvěma body. Je to období mezi dvěma událostmi, jako je například mezi dvěma daty, dvěma časy nebo dvěma body na grafu.

dálka

Dálka je vzdálenost mezi dvěma body nebo objekty, může být vyjádřena v metrech nebo jiné jednotce.

odlehlost

Odlehlost je stav, kdy se člověk nachází od ostatních ve velké vzdálenosti, fyzické či psychické.

blízkost

Blízkost je stav citového propojení mezi lidmi, které má za následek silné pouto, porozumění a důvěru.

zapadlost

Zapadlost je stav, kdy se člověk cítí osamělý a zapomenutý, často na okraji společnosti.

zastrčenost

Zastrčenost je stav být skrytý nebo skrytý; něco, co je skryté nebo je potlačeno.

odcizení

Odcizení je stav, ve kterém se člověk cítí vyloučený, cizí a odmítnutý, často ztrácí smysluplné vztahy a společenskou blízkost.

Podobná synonyma

rozdíl (hluboký)

Rozdíl je výraz pro významné rozdíly mezi dvěma nebo více věcmi, které jsou významné a zásadní.

rozdíl (hladin)

Rozdíl (hladin) je míra, o kterou se liší hladiny dvou řek, jezer nebo jiných vodních ploch.

sexuální blízkost

Sexuální blízkost je fyzické a emocionální propojení mezi dvěma lidmi, které je vyjádřeno přes dotek, pohlazení a intimní milování.

tónový rozdíl

Tónový rozdíl je rozdíl mezi intenzitou, výškou nebo barvou zvuku.

vzlet (letadla)

Vzlet je proces startu letadla, kdy se vznáší nad zemí a získává výšku.

interval (stanovený)

Interval je časový nebo prostorový úsek mezi dvěma body nebo událostmi.

na rozdíl od

Na rozdíl od: znamená rozdíl mezi dvěma věcmi; porovnává vlastnosti, které je oddělují.

délka (hlásky)

Délka se obecně používá k měření vzdálenosti, vzdálenosti mezi dvěma body nebo velikosti objektu.

fyzická blízkost

Fyzická blízkost je blízký fyzický kontakt, jako například dotek, objetí nebo polibek.

rozdíl (jemný)

Rozdíl je mezi dvěma věcmi, situacemi nebo událostmi. Jedná se o odlišnosti mezi nimi.

délka filmu

Délka filmu je měřeno jako celkový počet minut, které film trvá.

rozsah (pojmu)

Rozsah je míra, do jaké míry jsou veškeré prvky nebo činnosti zahrnuty.

značný (rozdíl)

Značný se vztahuje k velkým množstvím, rozdílům nebo významům, které jsou výrazné nebo výraznější než obvyklé.

rozdíl (kursovní)

Rozdíl je odchylka nebo variace mezi dvěma nebo více věcmi.

zřetelný (rozdíl)

Zřetelný znamená jasný a jednoznačný; nezaměnitelný; čitelný a rychle pochopitelný.

výškový rozdíl

Výškový rozdíl je rozdíl mezi dvěma výškami nebo nadmořskými výškami.

významný (rozdíl)

Významný = důležitý, mající velký význam; rozdíl: významný má silnější závažnost a důležitost než prosté "důležité".