Facebook

Rozmezí - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu rozmezí.

Význam: Rozmezí je mezera mezi dvěma hodnotami nebo částmi, obvykle v čase nebo v prostoru.

rozhraní

Rozhraní je mezistupeň mezi uživatelem a systémem, který umožňuje přenášet informace mezi oběma stranami.

předěl

Předěl je změna, úprava, vylepšení; může se jednat například o úpravy výrobku, změnu vzhledu nebo změnu postupu.

hranice

Hranice je čára, která odděluje jednu oblast od druhé. Může to být mezi státy, obcemi nebo vnitřními regiony.

rozpětí

Rozpětí je rozmezí hodnot, mezi kterými se pohybuje nějaká veličina.

vzdálenost

Vzdálenost je odstup mezi dvěma body, měří se v metrech nebo kilometrech.

délka

Délka je měření vzdálenosti mezi dvěma konci nebo body v ose. Délka může být měřena ve fyzickém prostoru nebo v čase.

rozdíl

Rozdíl je odlišnost mezi dvěma nebo více věcmi, lidmi nebo situacemi.

rozsah

Rozsah je rozmezí, ve kterém se pohybují nebo omezují nějaké údaje, činnosti nebo závazky.

rozmach

Rozmach je rychlý a intenzivní rozvoj, expanze nebo šíření něčeho.

vzlet

Vzlet je pohyb letadla od země do vzduchu při odstraňování tíže a přechodu na let ve výškovém profilu.

Podobná synonyma

na rozdíl od

Na rozdíl od: znamená rozdíl mezi dvěma věcmi; porovnává vlastnosti, které je oddělují.

rozhraní (vzdušné)

Rozhraní vzdušné je oblast mezi dvěma vrstvami vzduchu, kde dochází ke změnám teploty, tlaku a vlhkosti.

převést přes (hranice)

Překročit hranice; přenést se z jedné strany na druhou.

rozpětí (cenové)

Rozpětí cenové je rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší cenou produktu nebo služby.

vzdálenost (velká)

Vzdálenost je míra oddělení mezi dvěma místy, fyzickými nebo abstraktními objekty.

urazit (vzdálenost)

Urazit znamená fyzickým či psychickým způsobem ublížit nebo poškodit osobu, její majetek nebo její čest.

vyznačit (hranice)

Vyznačit označuje stanovit hranice nebo obrysy něčeho, naznačit či zdůraznit.

přejít (hranice)

Přejít znamená překročit hranice, mezi dvěma místy, situacemi nebo stavy.

vzlet (letadla)

Vzlet je proces startu letadla, kdy se vznáší nad zemí a získává výšku.

překročit (hranice)

Překročit znamená přestoupit nebo přesáhnout danou hranici nebo omezení.

hranice (horní)

Hranice je ohraničená mez, která odděluje dva jevy, oblasti nebo stavy.

rozdíl (hluboký)

Rozdíl je výraz pro významné rozdíly mezi dvěma nebo více věcmi, které jsou významné a zásadní.

významný (rozdíl)

Významný = důležitý, mající velký význam; rozdíl: významný má silnější závažnost a důležitost než prosté "důležité".

délka filmu

Délka filmu je měřeno jako celkový počet minut, které film trvá.

horní hranice

Horní hranice je maximální hodnota nebo limit, kterému musí být výsledek nebo požadavek odpovídající.

značný (rozdíl)

Značný se vztahuje k velkým množstvím, rozdílům nebo významům, které jsou výrazné nebo výraznější než obvyklé.

rozsah (pojmu)

Rozsah je určitá meze, která stanoví rozměry nebo rozsah něčeho.

zaplavat (vzdálenost)

Plavání, aby se dosáhlo určité vzdálenosti.

odhadnout (vzdálenost)

Odhadnout znamená odhadnout přibližnou vzdálenost nebo délku, například váhu, počet, objem nebo rozměry.

výškový rozdíl

Výškový rozdíl je rozdíl mezi dvěma výškami nebo nadmořskými výškami.

rozdíl (kursovní)

Rozdíl je odchylka nebo variace mezi dvěma nebo více věcmi.

rozdíl (jemný)

Rozdíl je mezi dvěma věcmi, situacemi nebo událostmi. Jedná se o odlišnosti mezi nimi.

ujít (vzdálenost)

Ujít znamená překonat danou vzdálenost pěšky.

rozdíl (hladin)

Rozdíl (hladin) je míra, o kterou se liší hladiny dvou řek, jezer nebo jiných vodních ploch.

dopravit (přes hranice)

Dopravit znamená přenést předměty nebo lidi z jednoho místa na druhé. V tomto kontextu to znamená přenést osoby nebo předměty přes hranice.

zřetelný (rozdíl)

Zřetelný znamená jasný a jednoznačný; nezaměnitelný; čitelný a rychle pochopitelný.

tónový rozdíl

Tónový rozdíl je rozdíl mezi intenzitou, výškou nebo barvou zvuku.

jet přes (hranice)

Jet přes hranici znamená překročit pohraniční lini mezi dvěma státy.

délka (hlásky)

Délka se obecně používá k měření vzdálenosti, vzdálenosti mezi dvěma body nebo velikosti objektu.