Facebook

Postup - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu postup.

Význam: Postup je sekvence kroků, které je třeba provést k dosažení cíle.

jednání

Jednání je proces, při kterém se dva nebo více subjektů domlouvají a vyjednávají o podmínkách.

působení

Působení je účinek, který má nějaký jev či činnost na okolí.

činnost

Činnost je aktivita nebo úkon, který je proveden za účelem dosáhnout určitého cíle nebo výsledku.

práce

Práce je činnost člověka, která je zpravidla prováděna za účelem dosažení cíle.

podnikání

Podnikání je riziková činnost, při které se zavazujete k vytváření zisku tím, že vyvíjíte aktivity zaměřené na výrobu nebo prodej produktů a služeb.

podnik

Podnik je organizace či jiná právnická osoba, která je zodpovědná za výrobu a prodej produktů nebo služeb.

chod

Chod je aktivní pohyb vpřed, který se týká lidí, zvířat nebo strojů.

tok

Tok je proud tekutiny, který se pohybuje po zvoleném směru; může být voda, plyn nebo kapalina.

běh

Běh je aktivita, která spočívá v pohybu pohybovat se rychle po dlouhou vzdálenost. Je to oblíbený druh cvičení, který podporuje zdraví a fyzickou kondici.

průběh

Průběh označuje postup, kroky nebo stadia, kterými se něco řídí, vyvíjí nebo se odvíjí.

vývoj

Postupný proces změn, který vede ke zvýšené složitosti nebo rozvinutosti.

metoda

Metoda je způsob provádění nějakého úkolu nebo postup k dosažení cíle.

způsob

Způsob je způsob nebo postup, jakým se dělá něco, například jak se dosahuje cíle nebo jak se řeší problém.

proces

Proces je postup, krok po kroku, kterým se dostáváme k cíli.

sled

Sledování pohybu něčeho po trase; odhalování historie, sledování změn nebo kontrola současného stavu.

pořadí

Pořadí je uspořádání věcí nebo činů podle nějakého řádu a pravidel.

Podobná synonyma

školní práce

Školní práce je forma studia, kdy studenti musí vypracovat úkoly, případně odbornou práci, aby splnili požadavky kurzu.

množství práce

Množství práce je míra úkolu nebo úsilí, které je potřeba vykonat, aby se dosáhlo určitého cíle.

nutit <koho> (do práce)

Nutit (do práce) znamená vyžadovat od někoho, aby vykonával danou práci, případně aby ji vykonával v daném čase nebo délce.

ztěžovat <komu> (jednání)

Ztěžovat jednání znamená činit jej náročnějším, náročnějším, obtížnějším nebo složitějším pro danou osobu.

snadný (jednání)

Snadný: "rychlý, lehký, pohodlný, příjemný; jednoduchý, intuitivní".

způsob oblékání

Způsob oblékání je vyjadřování osobního stylu oblečením.

zachraňovat (podnik)

Zachraňovat podnik znamená přijmout opatření, aby byla obnovena jeho finanční stabilit a provoz.

neurčitý způsob

Neurčitý způsob je způsob, při kterém určitá činnost či metoda není úplně specifikována.

veřejná činnost

Veřejná činnost je všechno, co je prováděno ve veřejném zájmu, tj. ve prospěch občanů, ať už jsou to úředníci, politické strany nebo nevládní organizace.

sled (událostí)

Sled je pořadí událostí, které se staly nebo mají nastat.

změna pořadí

Změna pořadí je přeskupení nějakých věcí nebo činností do jiného uspořádání.

nezpůsobilý (práce)

Nezpůsobilý je někdo, kdo není schopen plnit požadavky na vykonávání práce.

oznamovací způsob

Oznamovací způsob je označení gramatického tvaru, který se používá k vyjadřování přímého názoru, zjištění nebo sdělení.

zastavit činnost <komu>

Přerušit činnost komu nebo čemu.

odsunout (jednání)

Odsunutí znamená odstranit, odstranit nebo přesunout něco na jiné místo.

pustit se (do práce)

Začít se věnovat něčemu, dát do toho úsilí a svoji energii.

udělat kus práce

Provést úkol nebo činnost, aby se dosáhlo očekávaného výsledku.

doktorská práce

Doktorská práce je vědecký dokument, který musí být úspěšně obhájen před porotou před promocí doktora věd.

číslo dvě (v pořadí)

Dvojka je číselný symbol, který označuje hodnotu jedné jednotky v desítkové soustavě. Je to druhá nejmenší celá čísla, jakou je možné vyjádřit.

pozitivní jednání

Pozitivní jednání je forma chování, která přináší kladné výsledky a podporuje pozitivní vztahy mezi lidmi.

dát se do (práce)

Začít se věnovat nějaké činnosti nebo práci s plným nasazením.

zdržovat (jednání)

Omezovat či odkládat nějaké jednání, činnost nebo úkon.

okruh působení

Okruh působení je oblast činnosti nebo oblast, ve které se organizace, instituce nebo osoba snaží dosáhnout svých cílů.

vyrušit (z práce)

Narušit práci, konverzaci, činnost přítomných lidí nečekaným vstupem nebo událostí.

průběh (klidný)

Postup, vývoj, trvání něčeho ve vztahu k času, bez výrazných změn nebo překážek.

způsob myšlení

Způsob myšlení je způsob, kterým člověk pojímá a interpretuje okolní svět.

možný způsob

Možný způsob je činnost, postup nebo strategie, která se používá k dosáhnutí určitého cíle.

postihnout (vývoj)

Postihnout znamená ovlivnit, vystihnout nebo ovlivnit vývoj něčeho.

pokoutní práce

Pokoutní práce je práce prováděná bez oficiálního povolení a bez zajištění pracovních práv.

výdělečná činnost

Výdělečná činnost je práce, která produkuje zisk nebo příjem.