Facebook

Postup - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu postup.

Význam: Postup je sekvence kroků, které je třeba provést k dosažení cíle.

jednání

Jednání je proces, při kterém se dva nebo více subjektů domlouvají a vyjednávají o podmínkách.

působení

Působení je účinek, který má nějaký jev či činnost na okolí.

činnost

Činnost je aktivita nebo úkon, který je proveden za účelem dosáhnout určitého cíle nebo výsledku.

práce

Práce je činnost člověka, která je zpravidla prováděna za účelem dosažení cíle.

podnikání

Podnikání je riziková činnost, při které se zavazujete k vytváření zisku tím, že vyvíjíte aktivity zaměřené na výrobu nebo prodej produktů a služeb.

podnik

Podnik je organizace či jiná právnická osoba, která je zodpovědná za výrobu a prodej produktů nebo služeb.

chod

Chod je aktivní pohyb vpřed, který se týká lidí, zvířat nebo strojů.

tok

Tok je proud tekutiny, který se pohybuje po zvoleném směru; může být voda, plyn nebo kapalina.

běh

Běh je aktivita, která spočívá v pohybu pohybovat se rychle po dlouhou vzdálenost. Je to oblíbený druh cvičení, který podporuje zdraví a fyzickou kondici.

průběh

Průběh označuje postup, kroky nebo stadia, kterými se něco řídí, vyvíjí nebo se odvíjí.

vývoj

Postupný proces změn, který vede ke zvýšené složitosti nebo rozvinutosti.

metoda

Metoda je způsob provádění nějakého úkolu nebo postup k dosažení cíle.

způsob

Způsob je způsob nebo postup, jakým se dělá něco, například jak se dosahuje cíle nebo jak se řeší problém.

proces

Proces je postup, krok po kroku, kterým se dostáváme k cíli.

sled

Sledování pohybu něčeho po trase; odhalování historie, sledování změn nebo kontrola současného stavu.

pořadí

Pořadí je uspořádání věcí nebo činů podle nějakého řádu a pravidel.

Podobná synonyma

okruh působení

Okruh působení je oblast činnosti nebo oblast, ve které se organizace, instituce nebo osoba snaží dosáhnout svých cílů.

nutit <koho> (do práce)

Nutit (do práce) znamená vyžadovat od někoho, aby vykonával danou práci, případně aby ji vykonával v daném čase nebo délce.

jednání (nečestné)

Nečestné jednání: nedbalé, nespravedlivé činy, které poškozují druhé, například podvody a korupce.

výdělečná činnost

Výdělečná činnost je práce, která produkuje zisk nebo příjem.

určovat způsob léčení

Určovat způsob léčení: rozhodování o metodách léčby nebo terapii, které nejvíce vyhovují pacientovi.

uvést <co> v činnost

Uvést v činnost: zahájit činnost, aktivovat, spustit.

disertační (práce)

Disertační práce je vysokoškolská obhajovaná práce, která je vypracována na získání doktorského titulu.

doktorská práce

Doktorská práce je vědecký dokument, který musí být úspěšně obhájen před porotou před promocí doktora věd.

postihovat (vývoj)

Postihovat znamená uplatňovat sankce nebo tresty na někoho za jeho jednání.

způsob vedení boje

Způsob vedení boje je strategie a taktika, kterou armáda používá k dosáhnutí vítězství v bitvě.

zachraňovat (podnik)

Zachraňovat podnik znamená přijmout opatření, aby byla obnovena jeho finanční stabilit a provoz.

začínat podnik

Začínat podnik znamená začít obchodní činnost, která zahrnuje plánování, organizování, řízení a kontrolu činnosti.

pouštět se do (práce)

Začít se systematicky věnovat nějaké práci; pustit se do ní s plnou vervou.

podmiňovací způsob

Podmiňovací způsob je gramatický tvar, který vyjadřuje podmínku a jehož výsledek/následek je nejistý.

pořadí (abecední)

Pořadí je uspořádání něčeho v určitém pořadí, obvykle abecedním nebo chronologickém.

vytrhnout <koho> (z práce)

Vytrhnout znamená odstranit z místa nebo situace, ve které se nachází.

nezpůsobilý (práce)

Nezpůsobilý je někdo, kdo není schopen plnit požadavky na vykonávání práce.

změnit (pořadí)

Změnit: přepsat, změnit stav, pozici, charakter nebo formu.

způsob vydání (kritická)

Kritické vydání je proces zkoumání a porovnávání různých verzí díla, aby byla zajištěna jeho správnost.

zbavit se (práce)

Zbavit se znamená odstranit nebo zrušit něco, co je brzdou, překážkou nebo obtěžováním.

nucené práce (v Rusku)

Nucená práce v Rusku je práce, kterou je nutné provádět za podmínek, které jsou neúměrné její výši odměny nebo její zdravotnímu stavu.

odsunout (jednání)

Odsunutí znamená odstranit, odstranit nebo přesunout něco na jiné místo.

postihnout (vývoj)

Postihnout znamená ovlivnit, vystihnout nebo ovlivnit vývoj něčeho.

činnost (horlivá)

Horlivá činnost je aktivita, která je prováděna s odhodláním a intenzitou.

přijmout (hodně práce)

Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

chod (stroje)

Chod stroje je pohyb nebo tok částí stroje, které se používají k provádění určitého úkolu.

práce (těžká)

Práce je úkol nebo činnost, kterou je nutné vykonat, a bývá často fyzicky náročná.

nekalá činnost

Nekalá činnost je jednání, které je nespravedlivé, neetické nebo nedovolené.

oznamovací způsob

Oznamovací způsob je označení gramatického tvaru, který se používá k vyjadřování přímého názoru, zjištění nebo sdělení.

zastavit činnost <komu>

Přerušit činnost komu nebo čemu.