Facebook

Rozsah - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu rozsah.

Význam: Rozsah je míra, do jaké míry se něco zabývá nebo rozšiřuje. Označuje oblast, do které se jev nebo proces týká.

obsah

Obsah je souhrn nebo přehled známých informací, dat nebo materiálů.

míra

Míra je ideální velikost nebo podíl, který je dosažen buď přirozeně nebo uměle, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

rozpětí

Rozpětí je rozmezí nebo interval mezi dvěma hodnotami, například mezi nejvyšším a nejnižším bodem.

velikost

Velikost je obecný pojem, který může označovat fyzickou velikost nebo velikost vyjádřenou čísly.

rozměr

Rozměr je měřítko, které se používá pro určení velikosti, tvaru nebo prostorového rozložení něčeho.

rozloha

Rozloha je míra velikosti nebo prostoru, označená jako plocha nebo oblast.

objem

Objem je množství, které má nějaká hmota nebo prostor.

množství

Množství je obecný pojem pro určitou kvantitu čehokoli. Může být tedy vyjádřeno jako počet, hmotnost, objem či jiná míra.

počet

Počet je množství nebo číslo položek, osob nebo věcí v určité skupině.

meze

Meze jsou ohraničením, které určuje hranice mezi dvěma oblastmi nebo mezi určitým chováním.

Podobná synonyma

velké množství

Velké množství znamená velké množství, obrovské množství, velkou zásobu.

počet úmrtí

Počet úmrtí je číslo, které udává, kolik lidí zemřelo v určité oblasti nebo v určitém časovém období.

úroková míra

Úroková míra je procentní sazba, která se používá pro výpočet úroků z půjček, úvěrů nebo investic.

zvětšovat objem

Zvětšovat objem znamená zvyšovat velikost nebo množství.

délková míra

Délková míra je fyzikální jednotka, která se používá k měření délek, vzdáleností a velikostí.

kvadratický (míra)

Kvadratická míra je matematický pojem označující druhou mocninu. Slouží k popsání vztahů mezi veličinami.

přestoupit (meze)

Překročit hranici, přijít na druhou stranu; přestoupit meze.

rozměr (předmětu)

Rozměr označuje velikost nebo délku předmětu nebo oblasti.

ohromné množství

Ohromné množství znamená obrovské množství, velké množství, enormní počet.

malý počet

Malý počet znamená méně než běžné množství, omezené množství nebo velmi malý počet.

počet (pevný)

Počet je číslo nebo konkrétní množství určitého pojmu. Používá se k měření vztahů nebo jako míra pro srovnání.

množství peněz

Množství peněz je vyjádření hmotného bohatství, které je vyjádřeno finančními prostředky.

základní (míra)

Základní míra je nejmenší množství, které je nutné pro určitou činnost. Je to základ pro všechny další míry.

dutá míra

Dutá míra je nádoba s konstantním objemem, která se používá k měření tekutin.

množství (práce)

Množství je počet jednotek nebo objemu, které byly vybrány nebo vyprodukovány během určitého časového období.

počet jedna

Počet jedna je číslo jedna nebo jedna jednotka, která označuje hodnotu nebo počet věcí.

stanovený počet

Stanovený počet znamená konkrétní množství určité věci, které je stanoveno předem.

obsah (myšlenkový)

Obsah je myšlenková náplň nebo informace, které jsou vyjádřeny v určité formě, ať už slovní, obrazové či jiné.

ve velkém množství

Význam: velké množství označuje ohromnou kvantitu nebo počet čehokoliv.

mít (jako obsah)

Mít znamená vlastnit, kontrolovat nebo něčeho dosáhnout.

počet hodin

Počet hodin je množství času, které uplynulo od okamžiku začátku až do momentu konce.

svislý rozměr

Svislý rozměr je jeden z hlavních rozměrů ve třídimenzionálním prostoru. Označuje vzdálenost nebo délku mezi dvěma body na ose, která je ve směru nahoru nebo dolů.

počet (značný)

Počet značí množství nebo odhadovaný počet položek nebo lidí.

mít rozměr

Mít rozměr znamená zvážit všechny aspekty situace, aby se dospělo k informovanému a rozumnému rozhodnutí.

střední míra

Střední míra je hodnota, která se nachází mezi minimální a maximální hodnotou. Je to hodnota, která je považována za optimální pro danou situaci.

počet 10

Počet je číslo, které označuje konkrétní množství, často počet věcí nebo lidí.

nejmenší množství

Nejmenší množství je nejnižší počet částí, které se mohou rozdělit.