Facebook

Rozsah - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu rozsah.

Význam: Rozsah je míra, do jaké míry se něco zabývá nebo rozšiřuje. Označuje oblast, do které se jev nebo proces týká.

obsah

Obsah je souhrn nebo přehled známých informací, dat nebo materiálů.

míra

Míra je ideální velikost nebo podíl, který je dosažen buď přirozeně nebo uměle, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

rozpětí

Rozpětí je rozmezí nebo interval mezi dvěma hodnotami, například mezi nejvyšším a nejnižším bodem.

velikost

Velikost je obecný pojem, který může označovat fyzickou velikost nebo velikost vyjádřenou čísly.

rozměr

Rozměr je měřítko, které se používá pro určení velikosti, tvaru nebo prostorového rozložení něčeho.

rozloha

Rozloha je míra velikosti nebo prostoru, označená jako plocha nebo oblast.

objem

Objem je množství, které má nějaká hmota nebo prostor.

množství

Množství je obecný pojem pro určitou kvantitu čehokoli. Může být tedy vyjádřeno jako počet, hmotnost, objem či jiná míra.

počet

Počet je množství nebo číslo položek, osob nebo věcí v určité skupině.

meze

Meze jsou ohraničením, které určuje hranice mezi dvěma oblastmi nebo mezi určitým chováním.

Podobná synonyma

rozpětí (cenové)

Rozpětí cenové je rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší cenou produktu nebo služby.

množství peněz

Množství peněz je vyjádření hmotného bohatství, které je vyjádřeno finančními prostředky.

počet úmrtí

Počet úmrtí je číslo, které udává, kolik lidí zemřelo ve stejném časovém období.

ve velkém množství

Význam: velké množství označuje ohromnou kvantitu nebo počet čehokoliv.

obsah (myšlenkový)

Obsah je souhrn myšlenek, informací, dat nebo materiálu, který je prezentován ve formě textu, obrazu, zvuku nebo videa.

délková míra

Délková míra je fyzikální jednotka, která se používá k měření délek, vzdáleností a velikostí.

kvadratický (míra)

Kvadratická míra je matematický pojem označující druhou mocninu. Slouží k popsání vztahů mezi veličinami.

množství (ryb)

Množství je míra velikosti nebo počtu něčeho; v případě ryb se může jednat o počet ryb ve vodě nebo množství ryb, které jsou prodávány.

množství (času)

Množství času je míra, jakou se měří délka času, např. počet hodin, minut nebo sekund.

rozměr (příčný)

Rozměr je veličina, která popisuje velikost něčeho ve dvou nebo více směrech.

přestoupit (meze)

Překročit hranici, přijít na druhou stranu; přestoupit meze.

velké množství

Velké množství znamená obrovské množství, množství, které je vysoké, nebo obrovské.

základní (míra)

Základní míra je nejmenší množství, které je nutné pro určitou činnost. Je to základ pro všechny další míry.

množství (lidí)

Množství znamená počet, velikost nebo objem, který je zde vztažen k počtu lidí.

vydat počet

Vydat počet znamená zapsat všechny informace k danému tématu, aby se dala vyhodnotit výše popsaná situace.

procentuální množství (cukru v krvi)

Procentuální množství je míra, která udává podíl daného části ve vztahu k celku. Například procentuální množství cukru v krvi je míra cukru v krvi vzhledem k celkovému množství krve.

množství (velké)

Velké množství je obrovské množství čehokoliv - času, peněz, lidí, informací atd.

dosáhnout (meze)

Dosáhnout meze znamená dosáhnout maximální úrovně, kterou je možné dosáhnout.

množství vytlačené vody

Množství vytlačené vody je množství vody, které je vytlačeno z nějakého zdroje.

zvětšovat objem

Zvětšovat objem znamená zvyšovat velikost nebo množství.

počet (velký)

Počet je číslo, které udává konkrétní množství nebo počet jednotek.

úroková míra

Úroková míra je procentní sazba, která se používá pro výpočet úroků z půjček, úvěrů nebo investic.

dutá míra

Dutá míra je nádoba s konstantním objemem, která se používá k měření tekutin.

rozměr (předmětu)

Rozměr označuje velikost nebo délku předmětu nebo oblasti.

omezený počet

Omezený počet je konkrétní množství, které je omezeno na specifickou hodnotu.

střední míra

Střední míra je hodnota, která se nachází mezi minimální a maximální hodnotou. Je to hodnota, která je považována za optimální pro danou situaci.

počet (pevný)

Počet je číslo nebo konkrétní množství určitého pojmu. Používá se k měření vztahů nebo jako míra pro srovnání.