Facebook

Rozpětí - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu rozpětí.

Význam: Rozpětí je rozmezí nebo interval mezi dvěma hodnotami, například mezi nejvyšším a nejnižším bodem.

obsah

Obsah je souhrn nebo přehled známých informací, dat nebo materiálů.

rozsah

Rozsah je míra, do jaké míry se něco zabývá nebo rozšiřuje. Označuje oblast, do které se jev nebo proces týká.

míra

Míra je ideální velikost nebo podíl, který je dosažen buď přirozeně nebo uměle, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

rozmezí

Rozmezí je mezera mezi dvěma hodnotami nebo částmi, obvykle v čase nebo v prostoru.

vzdálenost

Vzdálenost je odstup mezi dvěma body, měří se v metrech nebo kilometrech.

délka

Délka je měření vzdálenosti mezi dvěma konci nebo body v ose. Délka může být měřena ve fyzickém prostoru nebo v čase.

rozdíl

Rozdíl je odlišnost mezi dvěma nebo více věcmi, lidmi nebo situacemi.

rozmach

Rozmach je rychlý a intenzivní rozvoj, expanze nebo šíření něčeho.

vzlet

Vzlet je pohyb letadla od země do vzduchu při odstraňování tíže a přechodu na let ve výškovém profilu.

Podobná synonyma

tónový rozdíl

Tónový rozdíl je rozdíl mezi intenzitou, výškou nebo barvou zvuku.

obsah (myšlenkový)

Obsah je souhrn myšlenek, informací, dat nebo materiálu, který je prezentován ve formě textu, obrazu, zvuku nebo videa.

zaplavat (vzdálenost)

Plavání, aby se dosáhlo určité vzdálenosti.

rozdíl (hluboký)

Rozdíl je výraz pro významné rozdíly mezi dvěma nebo více věcmi, které jsou významné a zásadní.

významný (rozdíl)

Významný = důležitý, mající velký význam; rozdíl: významný má silnější závažnost a důležitost než prosté "důležité".

odhadnout (vzdálenost)

Odhadnout znamená odhadnout přibližnou vzdálenost nebo délku, například váhu, počet, objem nebo rozměry.

rozsah (pojmu)

Rozsah je určitá meze, která stanoví rozměry nebo rozsah něčeho.

výškový rozdíl

Výškový rozdíl je rozdíl mezi dvěma výškami nebo nadmořskými výškami.

zřetelný (rozdíl)

Zřetelný znamená jasný a jednoznačný; nezaměnitelný; čitelný a rychle pochopitelný.

mít (jako obsah)

Mít znamená vlastnit, kontrolovat nebo něčeho dosáhnout.

kvadratický (míra)

Kvadratická míra je matematický pojem označující druhou mocninu. Slouží k popsání vztahů mezi veličinami.

vzlet (letadla)

Vzlet je proces startu letadla, kdy se vznáší nad zemí a získává výšku.

rozdíl (kursovní)

Rozdíl je odchylka nebo variace mezi dvěma nebo více věcmi.

dutá míra

Dutá míra je nádoba s konstantním objemem, která se používá k měření tekutin.

rozdíl (hladin)

Rozdíl (hladin) je míra, o kterou se liší hladiny dvou řek, jezer nebo jiných vodních ploch.

délka (hlásky)

Délka se obecně používá k měření vzdálenosti, vzdálenosti mezi dvěma body nebo velikosti objektu.

vzdálenost (velká)

Vzdálenost je míra oddělení mezi dvěma místy, fyzickými nebo abstraktními objekty.

základní (míra)

Základní míra je nejmenší množství, které je nutné pro určitou činnost. Je to základ pro všechny další míry.

střední míra

Střední míra je hodnota, která se nachází mezi minimální a maximální hodnotou. Je to hodnota, která je považována za optimální pro danou situaci.

ujít (vzdálenost)

Ujít znamená překonat danou vzdálenost pěšky.

úroková míra

Úroková míra je procentní sazba, která se používá pro výpočet úroků z půjček, úvěrů nebo investic.

rozdíl (jemný)

Rozdíl je mezi dvěma věcmi, situacemi nebo událostmi. Jedná se o odlišnosti mezi nimi.

délka filmu

Délka filmu je měřeno jako celkový počet minut, které film trvá.

délková míra

Délková míra je fyzikální jednotka, která se používá k měření délek, vzdáleností a velikostí.

na rozdíl od

Na rozdíl od: znamená rozdíl mezi dvěma věcmi; porovnává vlastnosti, které je oddělují.

urazit (vzdálenost)

Urazit znamená fyzickým či psychickým způsobem ublížit nebo poškodit osobu, její majetek nebo její čest.

značný (rozdíl)

Značný se vztahuje k velkým množstvím, rozdílům nebo významům, které jsou výrazné nebo výraznější než obvyklé.