Facebook

Míra - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu míra.

Význam: Míra je ideální velikost nebo podíl, který je dosažen buď přirozeně nebo uměle, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

rozměr

Rozměr je dimenze nebo velikost něčeho; odrazuje velikost, tvar nebo délku částí nebo celku.

rozsah

Rozsah je míra, do které se něco rozšíří nebo je obecně využíváno. Označuje oblast, ve které se něco odehrává nebo v jakém rozsahu se něco používá.

množství

Množství je počet nebo míra čeho/čehož, např. materiálů, peněz, času či energie.

výše

Význam slova "shrň" je zkrátit, vyjádřit něco za pomoci nejdůležitějších informací v co nejkratším čase.

měřítko

Měřítko je jednotka pro srovnávání velikostí a množství, obvykle používaná k měření délky, váhy, objemu a času.

měřidlo

Měřidlo je přístroj sloužící k měření, např. velikosti, hloubky, tlaku či teploty.

nálada (dobrá)

Dobrá nálada je stav psychické pohody a radosti.

obsah

Obsah je souhrn nebo přehled známých informací, dat nebo materiálů.

rozpětí

Rozpětí je rozmezí nebo interval mezi dvěma hodnotami, například mezi nejvyšším a nejnižším bodem.

Podobná synonyma

množství (práce)

Množství je počet jednotek nebo objemu, které byly vybrány nebo vyprodukovány během určitého časového období.

rozpětí (cenové)

Rozpětí cenové je rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší cenou produktu nebo služby.

z výše

Znamená to sejít se, aby se společně přemýšlelo o zlepšení čehokoli, co je důležité.

množství vytlačené vody

Množství vytlačené vody je množství vody, které je vytlačeno z nějakého zdroje.

množství (času)

Množství času je míra, jakou se měří délka času, např. počet hodin, minut nebo sekund.

ohromné množství

Ohromné množství znamená obrovské množství, velké množství, enormní počet.

nejmenší množství

Nejmenší množství je nejnižší počet částí, které se mohou rozdělit.

obsah (myšlenkový)

Obsah je souhrn myšlenek, informací, dat nebo materiálu, který je prezentován ve formě textu, obrazu, zvuku nebo videa.

rozměr (příčný)

Rozměr je veličina, která popisuje velikost něčeho ve dvou nebo více směrech.

procentuální množství (cukru v krvi)

Procentuální množství je míra, která udává podíl daného části ve vztahu k celku. Například procentuální množství cukru v krvi je míra cukru v krvi vzhledem k celkovému množství krve.

velké množství

Velké množství znamená obrovské množství, množství, které je vysoké, nebo obrovské.

rozsah (pojmu)

Rozsah je určitá meze, která stanoví rozměry nebo rozsah něčeho.

vědomí dobra a zla

Vědomí dobra a zla je schopnost vybrat mezi dobrem a zlem a učinit rozhodnutí v souladu s vlastní vůlí.

ve velkém množství

Význam: velké množství označuje ohromnou kvantitu nebo počet čehokoliv.

nálada

Nálada je psychický stav, který vyjadřuje osobní názor člověka na konkrétní situaci.

zvednout se do výše

Vystoupat, zdokonalit se, dosáhnout vyšší úrovně.

množství práce

Množství práce je míra úkolu nebo úsilí, které je potřeba vykonat, aby se dosáhlo určitého cíle.

rozměr (předmětu)

Rozměr označuje velikost nebo délku předmětu nebo oblasti.

množství peněz

Množství peněz je vyjádření hmotného bohatství, které je vyjádřeno finančními prostředky.

dobrá stránka

Dobrá stránka je webová stránka, která má přehlednou strukturu, poutavý design a ještě lépe, relevantní informace a funkce.

rozjařený (nálada)

Veselá, šťastná, optimistická; radostná, pozitivní a plná elánu.

mít rozměr

Mít rozměr znamená zvážit všechny aspekty situace, aby se dospělo k informovanému a rozumnému rozhodnutí.

postavený výše

Postavený: vymezený, zřízený, vybudovaný, uspořádaný, vystavený; uskutečnitelný.