Facebook

Obsah - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu obsah.

Význam: Obsah je souhrn nebo přehled známých informací, dat nebo materiálů.

rozsah

Rozsah je míra, do jaké míry se něco zabývá nebo rozšiřuje. Označuje oblast, do které se jev nebo proces týká.

míra

Míra je ideální velikost nebo podíl, který je dosažen buď přirozeně nebo uměle, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

rozpětí

Rozpětí je rozmezí nebo interval mezi dvěma hodnotami, například mezi nejvyšším a nejnižším bodem.

vnitřek

Vnitřek se obvykle používá k označení všeho, co je uvnitř něčeho jiného, například vnitřek domu, těla nebo mysli.

náplň

Náplň je obsah, součást nebo složka, která tvoří celkový účel nebo smysl.

výplň

Výplň je označení pro jakýkoli druh textu, obrázků či dalších prvků, které jsou vloženy do webové stránky nebo dokumentu pro jeho vyplnění.

plocha

Plocha je veličina, která se vztahuje k rozměru daného prostoru, zpravidla vyjádřená v čtverečních metrech nebo čtverečních stupních.

objem

Objem je množství prostoru, který zabírá nebo obsahuje nějaká látka.

význam (sdělení)

Význam je definice nebo pochopení slova, myšlenky nebo akce. To je to, co slovo znamená nebo co se očekává.

smysl

Smysl je pojem označující schopnost vnímat a pochopit svět, zahrnující rozumové schopnosti, paměť a emoce.

forma

Forma je tvar, struktura nebo styl, který dává smysl a uspořádání.

děj (filmu)

Děj je souhrn všech akcí, událostí a postav, které se odehrávají ve filmu.

souhrn (knihy)

Souhrn je stručné shrnutí důležitých informací v knize, včetně hlavních myšlenek, postav a událostí.

sémantika

Sémantika je studiem významu, jak je pochopeno jazykem, slovem nebo symbolickou strukturou.

Podobná synonyma

souhrn

Souhrn je stručné shrnutí informací, které jsou v nějakém dokumentu nebo textu.

třídit (knihy)

Organizovat knihy do skupin, aby bylo snazší je najít a prohlížet.

základní (míra)

Základní míra je nejmenší množství, které je nutné pro určitou činnost. Je to základ pro všechny další míry.

kulová plocha

Kulová plocha je geometrická plocha, která je součástí koule. Je to také název pro plochu, která je vymezena křivkou, která je zaoblená ve všech směrech.

sdělení

Sdělení je oznámení, informace nebo zpráva, která je určena pro určitého adresáta.

urovnat (knihy)

Urovnat znamená uspořádat knihy tak, aby byly přehledně uspořádány a aby bylo snadné je najít.

vynášet (knihy)

Vynášet znamená představovat, hlásat nebo vyjadřovat názory nebo sny.

rozsah (pojmu)

Rozsah je míra, do jaké míry jsou veškeré prvky nebo činnosti zahrnuty.

forma akumulace kapitálu

Forma akumulace kapitálu je proces sběru finančních prostředků, které jsou investovány do aktiv, aby se dosáhlo finančního zisku.

srovnat (knihy)

Srovnat znamená porovnat knihy a vyhodnotit jejich klady a zápory, aby se zjistilo, která je lepší.

balit (knihy)

Balit knihy znamená zabalit je do pevného obalu jako je krabice nebo kartón, aby se při přepravě, skladování nebo odesílání zabránilo poškození nebo znehodnocení.

souhrn (jevů)

Souhrn je shrnutí důležitých informací. Je to stručný přehled toho, o čem se daná věc týká.

souhrn důkazů

Souhrn důkazů je shrnutí informací a argumentů, které jsou důležité pro posouzení nějakého procesu.

svrchní plocha (meče)

Svrchní plocha meče je část meče kolem jeho čepelí, která je obvykle vyrobena z kovu.

souhrn částí (celku)

Souhrn je shrnutí, shrnutí celku, které shrnuje jednotlivé části do jednoho přehledu.

význam

Význam je slovo nebo věta, které vysvětlují, co nebo kdo je za daným pojmem nebo výrazem.

souhrn (článku)

Souhrn je shrnutí článku, které zahrnuje všechny hlavní body závěru a doporučení.

uspořádat (knihy)

Uspořádat znamená třídit a vytvářet systém pro usnadnění přístupu a vyhledávání - např. knihy uspořádat podle autora, žánru nebo data vydání.

forma liturgie

Forma liturgie je oficiální ceremoniální rituál, jehož účelem je vyjádřit víru a zbožnost.

mít význam

Mít význam znamená být důležitý nebo mít významný vliv. Znamená to být významný pro druhé nebo pro situaci.

uložit (knihy)

Uložit znamená uspořádat a uschovat knihy na jejich místo.

přikládat (význam)

Přikládat znamená připojovat, připojit, připojovat či přidávat něco k něčemu jinému.

vnitřek (prázdný)

Vnitřek je označení pro všechno, co je uvnitř něčeho; může to být fyzický prostor, myšlenka nebo cit.

úroková míra

Úroková míra je procentní sazba, která se používá pro výpočet úroků z půjček, úvěrů nebo investic.

řadit (knihy)

Uspořádat knihy do pořádku, třídit je do kategorií nebo přidělovat jim čísla, aby se snadno hledaly.

smysl existence

Smysl existence je hledání smyslu života a jeho naplnění, které odpovídá osobnímu životnímu programu a cílům.

část (knihy)

Část je část knihy, která se skládá z několika kapitol nebo odstavců a obvykle týká jednoho tématu.