Facebook

Vykalkulovat - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu vykalkulovat.

Význam: Vykalkulovat znamená spočítat nějakou finanční částku, odhadnout náklady nebo vypočítat budoucí výsledky.

vypočítat <co>

Vypočítat: spočítat, zjistit hodnotu matematického výrazu nebo údaje.

vyčíslit

Vyčíslit znamená určit hodnotu nějakého pojmu číselně.

promyslit <co>

Promyslet znamená pečlivě a pozorně zvážit a prozkoumat nějakou situaci nebo myšlenku.

vykonstruovat

Vytvořit či vyrobit něco za použití logického uvažování nebo opatření.

vypočíst (rovnici)

Vyřešit nebo provést matematické operace, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

spočítat <co>

Spočítat: určit množství nebo počet něčeho pomocí matematického výpočtu.

vyřešit

Vyřešit znamená najít řešení pro problém nebo situaci.

uvážit

Uvážit znamená vážně zvažovat, vyhodnocovat a porovnávat veškeré dostupné informace předtím, než se rozhodne.

odhadnout

Odhádnout je usuzovat nebo vytvářet představu o něčem na základě informací, které máme k dispozici.

vyjmenovat <co>

Uvést postupně všechny jednotlivé části, které tvori daný celek.

uvést

Uvést znamená zahájit, oficiálně začít, dát do pohybu nebo zařadit.

Podobná synonyma

uvést do chodu

Uvést do chodu znamená aktivovat nějaké zařízení nebo systém, aby bylo připraveno k používání.

uvést do spánku

Uvést do spánku je vyjádření pro přechod do stavu odpočinku, kdy je organismus uvolněný a funguje mnohem pomaleji.

uvážit (nabídku)

Uvážit znamená zvážit všechna pro a proti a zhodnotit, zda je třeba nabídku přijmout, či ne.

počítat (rovnici)

Počítat znamená sčítat čísla nebo vyřešit matematickou rovnici.

uvést se

Uvést se znamená představit se, potvrdit vlastní identitu a sdělit informace o sobě.

spočítat si <co>

Spočítat si: vyčíslit nebo vypočítat nějakou hodnotu nebo počet.

vyřešit <co>

Vyřešit: najít řešení pro problém, úkol nebo situaci.

vyřešit (spor)

Vyřešit spor znamená dosáhnout dohody mezi stranami, aby nastala trvalá a uspokojivá shoda.

uvést <co>

Uvést: zahájit, začít; provést něco, nastolit.

promyslit

Promyslet znamená důsledně prozkoumat, přemýšlet o něčem a učinit závěr.

uvést <co> v činnost

Uvést v činnost: zahájit činnost, aktivovat, spustit.

vypočítat

Vypočítat znamená spočítat nebo vyřešit matematickou úlohu s cílem získat potřebný výsledek.

uvést výrok (doslovně)

Uvést výrok: Přinést do reality. Shrn: Převést myšlenku do skutečnosti.

uvést v soulad

Uvést v soulad znamená sjednotit, usmířit nebo udělat opatření, aby byly všechny strany spokojeny.

uvést na pravou míru

Uvést na pravou míru znamená vyvrátit fámy nebo lži a poskytnout pravdivé informace.

odhadnout (vzdálenost)

Odhadnout znamená odhadnout přibližnou vzdálenost nebo délku, například váhu, počet, objem nebo rozměry.

uvést <koho> (k řediteli)

Uvést (k řediteli) znamená doprovodit někoho, aby se dostal do kanceláře ředitele.

uvést podrobnosti

Uvést podrobnosti znamená podat důležité informace o určitém tématu v konkrétním detailech.

uvést (hru)

Začít hrát, provést potřebné úpravy a nastavení, aby byla hra připravena k hraní.

uvést do souladu

Uvést do souladu znamená uspořádat nebo sjednotit, aby všechny části byly ve stejném stavu.

uvést do hry (kotouč)

Vtáhnout do hry, začlenit do hry; zapojit něco do hry nebo situace.

uvést v úřad (slavnostně)

Uvést v úřad: slavnostní převzetí a zahájení činnosti ve funkci.

uvést <koho>

Uvést: dát do pohybu nebo přítomnosti, představit, zahrnout do plánu nebo zákona.

uvést do pořádku

Uvést do pořádku znamená upravit nebo zorganizovat něco, aby bylo správné, uspořádané nebo funkční.

uvést do pořádku (závazky)

Uvést do pořádku - splnit závazky a dodržet slíbené termíny.