Facebook

Vykalkulovat - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu vykalkulovat.

Význam: Vykalkulovat znamená spočítat nějakou finanční částku, odhadnout náklady nebo vypočítat budoucí výsledky.

vypočítat <co>

Vypočítat: spočítat, zjistit hodnotu matematického výrazu nebo údaje.

vyčíslit

Vyčíslit znamená určit hodnotu nějakého pojmu číselně.

promyslit <co>

Promyslet znamená pečlivě a pozorně zvážit a prozkoumat nějakou situaci nebo myšlenku.

vykonstruovat

Vytvořit či vyrobit něco za použití logického uvažování nebo opatření.

vypočíst (rovnici)

Vyřešit nebo provést matematické operace, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

spočítat <co>

Spočítat: určit množství nebo počet něčeho pomocí matematického výpočtu.

vyřešit

Vyřešit znamená najít řešení pro problém nebo situaci.

uvážit

Uvážit znamená vážně zvažovat, vyhodnocovat a porovnávat veškeré dostupné informace předtím, než se rozhodne.

odhadnout

Odhádnout je usuzovat nebo vytvářet představu o něčem na základě informací, které máme k dispozici.

vyjmenovat <co>

Uvést postupně všechny jednotlivé části, které tvori daný celek.

uvést

Uvést znamená zahájit, oficiálně začít, dát do pohybu nebo zařadit.

Podobná synonyma

vyřešit (spor)

Vyřešit spor znamená dosáhnout dohody mezi stranami, aby nastala trvalá a uspokojivá shoda.

uvést do chodu (program)

Uvést do chodu znamená spustit program a dát mu příkaz začít běžet.

uvést do chodu

Uvést do chodu znamená aktivovat nějaké zařízení nebo systém, aby bylo připraveno k používání.

uvést do hry (kotouč)

Vtáhnout do hry, začlenit do hry; zapojit něco do hry nebo situace.

uvést na pravou míru

Uvést na pravou míru znamená vyvrátit fámy nebo lži a poskytnout pravdivé informace.

spočítat

Spočítat znamená určit konečnou hodnotu počítáním čísel nebo počtu věcí.

uvést výrok (doslovně)

Uvést výrok: Přinést do reality. Shrn: Převést myšlenku do skutečnosti.

uvést do rozpaků

Uvést do rozpaků: způsobit nejistotu a zmatení; způsobit, že se člověk cítí trapně nebo nejistě.

vypočítat

Vypočítat znamená spočítat nebo vyřešit matematickou úlohu s cílem získat potřebný výsledek.

vykonstruovat <co>

Vytvořit, uspořádat, rozvinout nebo vypracovat něco pomocí logických postupů.

vyjmenovat

Vyjmenovat znamená seznamovat, psát nebo vyslovovat po sobě jdoucí položky, slova nebo čísla.

promyslit

Promyslet: pečlivě zvážit všechny možnosti, předměty a situace, aby bylo dosaženo nejlepšího výsledku.

uvést <co>

Uvést: představit či zahrnout (něco) do konkrétního kontextu.

vyřešit (zdárně)

Úspěšně vyřešit problém či situaci, dojít k požadovanému cíli.

vyřešit (problémy)

Vyřešit znamená najít řešení nebo řešení nějaké situace nebo problému.

uvést se

Uvést se znamená představit se, potvrdit vlastní identitu a sdělit informace o sobě.

uvést <koho> (k řediteli)

Uvést (k řediteli) znamená doprovodit někoho, aby se dostal do kanceláře ředitele.

uvést ve vztah

Uvést ve vztah znamená srovnat nebo porovnat dvě nebo více nápadů, myšlenek nebo pojmů.

počítat (rovnici)

Počítat znamená sčítat čísla nebo vyřešit matematickou rovnici.

uvést podrobnosti

Uvést podrobnosti znamená podat důležité informace o určitém tématu v konkrétním detailech.

uvést <koho>

Uvést: dát do pohybu nebo přítomnosti, představit, zahrnout do plánu nebo zákona.

spočítat si <co>

Spočítat si: vyčíslit nebo vypočítat nějakou hodnotu nebo počet.

uvést v soulad

Uvést v soulad znamená sjednotit, usmířit nebo udělat opatření, aby byly všechny strany spokojeny.

uvážit (nabídku)

Uvážit znamená zvážit všechna pro a proti a zhodnotit, zda je třeba nabídku přijmout, či ne.