Facebook

Zjednodušovat (rovnici) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu zjednodušovat (rovnici).

Význam: Zjednodušování je proces snižování složitosti, např. matematických výrazů nebo procesů.

omezovat (rozpočet)

Omezovat znamená stanovit určité limity pro finanční prostředky, jako například při rozpočtování.

zmenšovat

Zmenšovat znamená snížit velikost nebo rozsah; zmenšit se, měnit se nebo snižovat se.

snižovat

Snižovat znamená zmenšovat, redukovat nebo omezovat množství, hodnotu nebo rozsah.

krátit

Krátit znamená zkrátit nebo omezit délku, velikost nebo množství něčeho.

převádět

Převádět znamená přenášet informace, hodnoty nebo věci z jedné formy do jiné.

Podobná synonyma

omezovat

Omezovat znamená stanovovat meze nebo omezení něčemu, aby byl dosahován požadovaný cíl.

snižovat se

Snižovat se znamená zmenšovat množství nebo velikost něčeho.

zmenšovat se

Zmenšovat se znamená snižovat se nebo se stávat menším.

zmenšovat (rozdíly)

Zmenšovat rozdíly znamená snižovat jejich význam a vytvářet lepší porozumění mezi lidmi.

snižovat (odměnu)

Snižovat znamená zmenšovat, snižovat odměnu je tedy snižovat její výši.

snižovat (investice)

Snižování investic znamená omezování nákladů, aby se dosáhlo úspor peněz.

snižovat se <před kým>

Snižovat se před někým znamená projevovat úctu a respekt, ustoupit a uvážlivě se chovat.

omezovat (pracovní dobu)

Omezovat znamená stanovit limit nebo hranici pro něco, obvykle délky, počtu nebo množství. V pracovním smyslu to znamená stanovit maximální čas trvání pracovní doby.

snižovat se (ceny)

Snižovat se znamená za určitého okolností snižovat ceny.

snižovat <co>

Snižovat: zmenšovat, omezovat, redukovat.

omezovat (spotřebu)

Omezovat znamená stanovit nebo dodržovat omezení, např. na spotřebu něčeho.

převádět (práva)

Převádět práva znamená přenést je z jednoho vlastníka na druhého.

redukovat (rozpočet)

Snížit rozpočet, zmenšit/omezit; provést úspory.

omezovat se

Omezovat se znamená omezit si svoji činnost, často v oblasti spotřeby a využívání zdrojů.