Facebook

Odhadnout - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu odhadnout.

Význam: Odhádnout je usuzovat nebo vytvářet představu o něčem na základě informací, které máme k dispozici.

ocenit

Ocenit znamená pochválit, ohodnotit a vyzdvihnout hodnotu něčí činnosti nebo vlastnosti.

ohodnotit

Posoudit, určit hodnotu, vyjádřit případnou nespokojenost či odměnit pozitivní výkon.

posoudit

Posoudit znamená zvážit argumenty a důkazy a vyvodit z nich závěry.

zhodnotit

Zhodnotit znamená analyzovat, posoudit a hodnotit informace nebo situaci.

pochopit (situaci)

Pochopit znamená porozumět situaci, pochopit její podstatu a základní prvky.

poznat

Získat informace o něčem, poznat, je získat znalosti o něčem díky studiu, zkušenostem nebo vyšetřování.

postihnout (vývoj)

Postihnout znamená ovlivnit, vystihnout nebo ovlivnit vývoj něčeho.

uhádnout

Uhádnout: odhadnout správnou odpověď na otázku nebo problém, aniž by byly potřeba další informace.

tipovat (výsledek)

Tipovat znamená předpovídat nebo odhadovat budoucí výsledky nebo vývoj nějaké situace.

vypočíst (rovnici)

Vyřešit nebo provést matematické operace, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

spočítat <co>

Spočítat: určit množství nebo počet něčeho pomocí matematického výpočtu.

vykalkulovat

Vykalkulovat znamená spočítat nějakou finanční částku, odhadnout náklady nebo vypočítat budoucí výsledky.

vyřešit

Vyřešit znamená najít řešení pro problém nebo situaci.

promyslit <co>

Promyslet znamená pečlivě zvážit a analyzovat všechny aspekty daného tématu.

uvážit

Uvážit znamená vážně zvažovat, vyhodnocovat a porovnávat veškeré dostupné informace předtím, než se rozhodne.

vyjmenovat <co>

Uvést postupně všechny jednotlivé části, které tvori daný celek.

uvést

Uvést znamená zahájit, oficiálně začít, dát do pohybu nebo zařadit.

Podobná synonyma

uvést do souladu

Uvést do souladu znamená uspořádat nebo sjednotit, aby všechny části byly ve stejném stavu.

mít výsledek

Mít výsledek znamená dokončit činnost, která měla daný cíl, a dosáhnout předem stanoveného cíle.

pochopit

Pochopit znamená porozumět, vyvodit závěry, odhalit smysl a přijmout koncept.

postihnout

Postihnout znamená trestat, potrestat, uvalit trest nebo trestní opatření.

zhodnotit <co>

Posoudit, vyhodnotit a ocenit.

vyřešit (problémy)

Vyřešit znamená najít řešení nebo řešení nějaké situace nebo problému.

probrat (situaci)

Probrat situaci znamená zvážit všechny dostupné informace a argumenty, aby se pro něco rozhodlo.

pochopit se

Pochopit se znamená porozumět si navzájem a mít stejný názor, zájmy a schopnost se spolu domluvit.

spočítat

Spočítat znamená určit konečnou hodnotu počítáním čísel nebo počtu věcí.

pochopit <co>

Pochopit znamená pochytit podstatu a porozumět čemu. Získat poznatky nebo myšlenky a uchopit jejich význam.

vývoj

Proces změn, který vede k postupnému zlepšování nebo rozšiřování vlastností nebo schopností.

výsledek (práce)

Výsledek je konečný produkt procesu práce, jehož výsledkem je dosažení cílů a plnění úkolů.

uvést v úřad (slavnostně)

Uvést v úřad: slavnostní převzetí a zahájení činnosti ve funkci.

zachycující stav n. situaci

Zachycovat znamená sbírat, zaznamenávat nebo uchovávat informace o stavu nebo situaci.

promyslit si <co>

Přemýšlet nad , analyzovat, hledat optimální řešení.

uvést ve vztah

Uvést ve vztah znamená srovnat nebo porovnat dvě nebo více nápadů, myšlenek nebo pojmů.

kladný výsledek

Kladný výsledek je výsledek, který je pozitivní, tj. jeho hodnota je vyšší nebo alespoň rovná nule.

stupňovitý (vývoj)

Stupňovitý vývoj je postupný, stupňovitý nárůst nebo pokles něčeho po malých krocích.

postihnout (nemoc)

Postihnout (nemoc) znamená onemocnět, nakazit se danou nemocí nebo mít ji jako diagnózu.

poznat pravý stav

Poznat pravý stav znamená zjistit skutečnou pravdu o situaci, kterou se zabýváte.

uvést podrobnosti

Uvést podrobnosti znamená podat důležité informace o určitém tématu v konkrétním detailech.

chápat (situaci)

Pochopit situaci, zjistit její podstatu, porozumět jejím souvislostem.

poznat čichem

Poznat čichem znamená vycítit či odhadnout něco intuitivně pouze pomocí čichu.

postihnout <koho> (zákon)

Postihnout znamená uložit trest nebo sankci za porušení zákona.

promyslit

Promyslet znamená pečlivě analyzovat a zvážit všechny možnosti před učiněním konečného rozhodnutí.

ohodnotit <koho n. co>

Vystavit hodnocení, posoudit, analyzovat a vyhodnotit kvalitu či výsledek něčeho/někoho.

uvést do chodu

Spustit a aktivovat systém, aby začal fungovat.

uvést <koho>

Uvést: dát do pohybu nebo přítomnosti, představit, zahrnout do plánu nebo zákona.

změnit (výsledek)

Změnit znamená měnit nebo převádět z jedné podoby do jiné; transformovat.