Facebook

Uvážit - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu uvážit.

Význam: Uvážit znamená vážně zvažovat, vyhodnocovat a porovnávat veškeré dostupné informace předtím, než se rozhodne.

rozvážit <co>

Rozvážit znamená rozdělit, rozdělit do částí nebo rozdělit mezi lidi.

zvážit

Zvážit znamená pečlivě prozkoumat, zhodnotit a učinit závěr na základě předchozích úvah.

rozmyslit

Zvážit všechny aspekty situace a přijmout nejlepší možné rozhodnutí.

posoudit

Posoudit znamená zhodnotit, zvážit a učinit závěr na základě informací a argumentů.

vypočíst (rovnici)

Vyřešit nebo provést matematické operace, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

spočítat <co>

Spočítat: určit množství nebo počet něčeho pomocí matematického výpočtu.

vykalkulovat

Vykalkulovat znamená spočítat nějakou finanční částku, odhadnout náklady nebo vypočítat budoucí výsledky.

vyřešit

Vyřešit znamená najít řešení pro problém nebo situaci.

promyslit <co>

Promyslet znamená pečlivě zvážit a analyzovat všechny aspekty daného tématu.

odhadnout

Odhádnout je usuzovat nebo vytvářet představu o něčem na základě informací, které máme k dispozici.

vyjmenovat <co>

Uvést postupně všechny jednotlivé části, které tvori daný celek.

uvést

Uvést znamená zahájit, oficiálně začít, dát do pohybu nebo zařadit.

Podobná synonyma

uvést do hry (kotouč)

Vtáhnout do hry, začlenit do hry; zapojit něco do hry nebo situace.

uvést ve vztah

Uvést ve vztah znamená srovnat nebo porovnat dvě nebo více nápadů, myšlenek nebo pojmů.

spočítat

Spočítat znamená určit konečnou hodnotu počítáním čísel nebo počtu věcí.

uvést do pořádku (závazky)

Uvést do pořádku - splnit závazky a dodržet slíbené termíny.

uvést <co>

Uvést: zahájit, začít; provést něco, nastolit.

uvést na pravou míru

Uvést na pravou míru znamená vyvrátit fámy nebo lži a poskytnout pravdivé informace.

vyřešit (problémy)

Vyřešit znamená najít řešení nebo řešení nějaké situace nebo problému.

uvést <co> ve vztah <k čemu>

Uvést co ve vztah k čemu znamená přiřadit co do pozice nebo vztahu k čemu jinému.

promyslit

Promyslet znamená pečlivě analyzovat a zvážit všechny možnosti před učiněním konečného rozhodnutí.

uvést se

Uvést se znamená představit se, potvrdit vlastní identitu a sdělit informace o sobě.

uvést do chodu

Spustit a aktivovat systém, aby začal fungovat.

rozvážit

Rozvážet znamená poskytovat dodávky nebo služby, obyčejně s použitím vozidla.

uvést <co> v činnost

Uvést v činnost: zahájit činnost, aktivovat, spustit.

vyjmenovat

Vyjmenovat znamená seznamovat, psát nebo vyslovovat po sobě jdoucí položky, slova nebo čísla.

spočítat si <co>

Spočítat si: vyčíslit nebo vypočítat nějakou hodnotu nebo počet.

zjednodušovat (rovnici)

Zjednodušování je proces snižování složitosti, např. matematických výrazů nebo procesů.

vyřešit (spor)

Vyřešit spor znamená dosáhnout dohody mezi stranami, aby nastala trvalá a uspokojivá shoda.

vyřešit (zdárně)

Úspěšně vyřešit problém či situaci, dojít k požadovanému cíli.

promyslit si <co>

Přemýšlet nad , analyzovat, hledat optimální řešení.

vyřešit (problém)

Vyřešit znamená najít řešení pro daný problém, poskytnout hořejší stav než původní.

uvést do rozpaků

Uvést do rozpaků: způsobit nejistotu a zmatení; způsobit, že se člověk cítí trapně nebo nejistě.

uvést <koho>

Uvést: dát do pohybu nebo přítomnosti, představit, zahrnout do plánu nebo zákona.

vykalkulovat <co>

Vykalkulovat znamená vypočítat matematicky data nebo údaje ke konkrétnímu účelu.

odhadnout (vzdálenost)

Odhadnout znamená odhadnout přibližnou vzdálenost nebo délku, například váhu, počet, objem nebo rozměry.

rozmyslit se

Uvážit všechny důležité faktory a zvážit různé varianty, než se rozhodne.