Facebook

Uvést - synonyma

Celkem nalezeno 20 synonym ke slovu uvést.

Význam: Uvést znamená zahájit, oficiálně začít, dát do pohybu nebo zařadit.

dovést <koho kam>

Dovést: převést někoho nebo něco z jednoho místa na jiné, ať už fyzicky nebo metaforicky.

zavést

Zavést znamená začít provádět, uvádět v platnost, implementovat nebo zavedení něčeho nového.

přivést

Přivést: přinést, dopravit nebo přivedou někam nebo k něčemu.

zprostředkovat vstup <kam>

Zprostředkovat vstup znamená poskytnout přístup k prostřednictvím prostředků, které umožňují přístup k .

představit <koho>

Představit znamená prezentovat někoho jinému, ukázat jeho kvality a schopnosti.

prezentovat

Prezentovat: vystoupit s informacemi, zábavou nebo vystoupením před publikem.

říci <co>

Říci: vyjadřovat nahlas myšlenky či pocity pomocí slov.

napsat

Napsat znamená zaznamenat něco do textu, obecně řečeno psaním.

sdělit

Přenést informaci, zvěstovat, oznamovat, sdělovat.

zasvětit <koho do čeho>

Posvětit někoho do čeho, znamená vyjádřit víru a důvěru a uznat někoho jako oficiálního člena nebo činitel ve věci.

instalovat <koho> (do funkce)

Instalovat - dosadit někoho do funkce; ustanovit někoho do určité funkce.

inaugurovat

Inaugurovat znamená slavnostně uvést něco do provozu nebo zahájit.

vypočíst (rovnici)

Vyřešit nebo provést matematické operace, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

spočítat <co>

Spočítat: určit množství nebo počet něčeho pomocí matematického výpočtu.

vykalkulovat

Vykalkulovat znamená spočítat nějakou finanční částku, odhadnout náklady nebo vypočítat budoucí výsledky.

vyřešit

Vyřešit znamená najít řešení pro problém nebo situaci.

promyslit <co>

Promyslet znamená pečlivě zvážit a analyzovat všechny aspekty daného tématu.

uvážit

Uvážit znamená vážně zvažovat, vyhodnocovat a porovnávat veškeré dostupné informace předtím, než se rozhodne.

odhadnout

Odhádnout je usuzovat nebo vytvářet představu o něčem na základě informací, které máme k dispozici.

vyjmenovat <co>

Uvést postupně všechny jednotlivé části, které tvori daný celek.

Podobná synonyma

vložit se <do čeho>

Vložit se: zapojit se, začlenit se do čeho; začít se účastnit něčeho.

překonávat <koho>

Překonávat znamená dosahovat lepších výsledků než někdo jiný nebo sebe samého předtím.

strkat <do koho>

Strkat do někoho znamená fyzicky tlačit na něj, aby se pohnul.

říci

Říci: vyjádřit svůj názor, případně něco sdělit veřejně nebo nahlas.

zprostit <koho čeho>

Zprostit: osvobodit (koho) od něčeho, zrušit (čemu).

naléhat <na koho>

Naléhat znamená vyžadovat něco intenzivně a trvalou formou. Něco, na co je někdo vyzýván, jehož požadavky jsou silně zdůrazňovány.

vysílit <koho>

Vysílit znamená způsobit, že se něco rozšíří, například signál, informace nebo energie.

najít <koho n. co>

Najít: hledat a objevit požadovanou věc nebo osobu.

zbít <koho>

Zbít znamená fyzicky napadnout někoho a způsobit mu zranění.

sekýrovat <koho>

Sekýrovat znamená přísně a důsledně kritizovat, napadat nebo hodnotit.

dopřát <komu čeho>

Dopřát: umožnit někomu získat či zažít něco pozitivního, často v důsledku velkorysosti či laskavosti.

kárat <koho>

Kárat je trestat člověka nebo jeho jednání za nějakou vinu, provinění nebo nesprávné chování.

podporovat (přednostně) <koho>

Podporovat znamená přispívat silou, časem a/nebo finančně k úspěchu někoho.

vybavit zbraněmi <koho>

Vybavit zbraněmi znamená poskytnout někomu zbraně pro ochranu nebo pro boj.

pobízet <koho>

Pobízet: vyzývat někoho, aby vykonal určitou činnost; podněcovat k činu.

vytlačit <koho> (z řady)

Vytlačit někoho z řady znamená vyřadit ho z nízké pozice a přesunout ho do vyšší pozice.

zaplést se <do čeho>

Do něčeho se zaplést = vložit se do něčeho, do čeho se ještě nedávno nezapojovalo.

vyčerpat <koho>

Vyčerpat znamená fyzicky nebo psychicky vyčerpat někoho, aby už neměl sílu nebo energii.

vyfotografovat <koho>

Zaznamenat fotografií.

vyslýchat <koho>

Vyslýchat označuje postup prováděný policií, státními orgány nebo jinými autoritami, kdy se snaží získat informace od někoho.

sledovat <koho>

Sledovat znamená pozorovat a věnovat pozornost člověku nebo jeho činům po dlouhou dobu.

nachytat <koho na co>

Nachytat je mít schopnost získat člověka nebo zvíře na něco, co by jinak uniklo.

litovat <čeho>

Litovat čeho znamená projevovat lítost nebo hořkost nad něčím.

zničit <koho n. co>

Zničit: vyhlazovat, ničit, poškozovat nebo zabíjet.

řezat <do čeho>

Řezat: Uříznout nebo rozříznout pomocí nůžky, nůže nebo jiného nástroje.

píchat <koho n. s kým>

Píchat se vyjadřuje jako verbální útok na koho nebo s kým: šikana, kritika, výsměch nebo narážky.

přijít <na koho>

Přijít na někoho znamená dosáhnout něčeho, čeho se dosud nedosáhlo; dosáhnout prospěchu nebo úspěchu.

používat <co na koho>

Používat "co na koho" znamená použít nástroj, zbraň, slovo nebo jinou činnost k ovlivnění, ublížení či ovládnutí někoho nebo něčeho jiného.

dostat se <z čeho>

Dostat se: získat přístup; dosáhnout cíle; dosáhnout místa.

pomlouvat <koho n. co>

Šíření nepravdivých a zkreslených informací, které poškozují jméno nebo dobré jméno někoho nebo něčeho.