Facebook

Uvést do rozpaků - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu uvést do rozpaků.

Význam: Uvést do rozpaků: způsobit nejistotu a zmatení; způsobit, že se člověk cítí trapně nebo nejistě.

vrazit <co kam>

Vrazit znamená narazit či násilně zasunout něco do čeho. Například: "Vrazil klíč do zámku".

zatlouci

Zatlouci je činnost používající kladivo a hřebík, která má za úkol upevnit předmět do zdi, dřeva či jiného materiálu.

zaseknout

Zaseknout se znamená uvíznout, nebo být zablokováno a nemoci se pohnout.

zabodnout

Zabodnout znamená dosáhnout něčeho, čímž se získá významná převaha.

vetknout

Vetknout znamená upevnit něco sponou, špendlíkem nebo jiným řemínkem.

vsunout <co kam>

Vsunout znamená vložit co do čeho.

zastrčit

Zastrčit znamená vložit něco do úzkého otvoru a pevně tam zašroubovat nebo zacvaknout.

zastavit <koho n. co>

Zastavit znamená ukončit činnost, kterou člověk nebo věc dělá.

přerušit

Přerušit znamená prerušit činnost, časový průběh nebo kontakt.

překvapit <koho>

Překvapit znamená příjemně překonat jeho očekávání a udělat něco neočekávaného.

překazit <co komu>

Zabránit komu v uskutečnění jeho cílů, plánů nebo úmyslů.

Podobná synonyma

zneuctívat <koho n. co>

Zneuctívat znamená poškodit něčí čest, důstojnost a důvěru.

uhodit <koho>

Uhodit znamená fyzicky napadnout nebo někoho trefit.

odbýt <koho>

Odbýt znamená odstranit či odmítnout někoho nebo něco. To může být odmítnutí návrhu, názoru nebo žádosti.

zadržet <komu> (plat)

Zadržet (plat) znamená odmítnout či odložit přijetí či vyplacení částky, kterou bylo určeno.

bít <koho>

Bít znamená fyzicky napadat nebo tlouci člověka nebo zvíře.

připravit <koho o co>

Připravit: předem přizpůsobit nebo předem připravit něco pro budoucí použití.

vykrádat <koho n. co>

Vykrádat: ukrást cizí věci násilím či neoprávněně.

zapudit <koho>

Zapudit znamená vyhnat nebo odstranit někoho nebo něco.

vystrčit <na koho> jazyk

Říct/ukázat někomu svůj nesouhlas, vyjádřit svou nespokojenost.

pustit se <do koho>

Pustit se do někoho/čeho znamená začít pracovat na tomto někom/čem, věnovat mu svou pozornost a úsilí.

znejistit <koho>

Znejistit znamená vyvolat u někoho nejistotu nebo pochybnosti, čímž se sníží jeho důvěra a sebedůvěra.

srazit <koho>

Srazit: snížit hodnotu, množství nebo velikost čeho (člověka, cenu, náklady, úroveň atd.).

vyjídat <koho n. co>

Vyjídat znamená intenzivně se ptát, vyptávat se, dotazovat se.

protivit se <komu>

Bránit se tomu, čemu se někdo postaví; odporovat, stavět se proti něčemu nebo někomu.

pohnout <koho k čemu>

Pohnout znamená změnit pozici, směr nebo postoj.

zachytit <koho>

Zachytit znamená chytit, držet nebo uchopit danou osobu.

uvalit <na koho> (daně)

Uvalit na koho daně: naložit daně na někoho jako povinnost.

poroučet <co komu>

Poroučet označuje jednostranné nařízení nebo rozhodnutí, které se (často autoritativně) vyžaduje, aby se něco udělalo nebo neudělalo.

vycvičit <koho> (přísně)

Vycvičit (přísně) znamená naučit člověka či zvíře vykonávat určité činnosti a chovat se podle předem stanovených pravidel.

vynahradit <co komu>

Vynahradit je kompenzovat ztrátu nebo škodu, kterou někomu způsobíte.

difamovat <koho n. co>

Difamovat znamená šířit nepravdivé informace o někom či něčem, aby se jeho či jeho reputace poškodila.

zprotivit se <co komu>

Odmítnout se, postavit se jednomu nebo čemukoliv, čelit čemukoliv; bránit se, mít odpor.

brát <komu> (povolení)

Brát (povolení): prosazovat si právo vyžadované od někoho jiného, aby mohlo být použito.

utěšovat <koho>

Utěšovat znamená poskytovat útěchu, podporu a útěchu osobě, která je v nouzi.

dát zabrat <komu>

Namáhat, obtížit či přetížit někoho na maximum.

zbavit <koho> (funkce)

Zbavit člověka něčeho: odstranit něčí právo, titul, postavení, odpovědnost nebo vlastnictví.

uložit <co komu>

Uložit znamená přidělit nebo dát někomu něco pro uchování.

vykreslit <co komu>

Vykreslit znamená zobrazit či popsat něco ve formě obrázku nebo slov.

připravovat <koho oč>

Připravovat oč: vybavit někoho informacemi a znalostmi, aby byl schopen čelit situaci nebo úkolu.

odpustit <co komu>

Odpustit někomu je vyjádření odpuštění jeho chyb nebo ublížení, které vám způsobil. Znamená to, že se rozhodnete uznat a přijmout dřívější činy, aniž byste si přáli odvetu.